Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Projekt ONCOSAFETY - Bezpečnosť a istota na prvom mieste

14. Červenec 2020

Projekt ONCOSAFETY - Bezpečnosť a istota na prvom mieste

Národný onkologický ústav Bratislava sa zameral na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie nežiaducich účinkov liečby prostredníctvom svojho pilotného projektu Oncosafety. Hlavné kroky, ktorými by sa malo dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti, sú zmeny štandardných procesov pri manipulácii s cytostatikami formou rutinného zavádzania a bezpečnostných uzatvorených infúznych setov Cyto-Set® a aplikáciou liečby pomocou infúznej techniky.

Do projektu sa zapojil Národný onkologický ústav Bratislava (NOÚ) (Oddelenie ambulantnej chemoterapie), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Inštitút zdravotnej politiky, Aesculap Akadémia (vzdelávacia akadémia spoločnosti B. Braun Medical) a ako odborný konzultant aj Masarykov onkologický ústav Brno s PharmDr. Šárkou Kozákovou, MBA a kolektívom.

 

Projekt odštartoval a ako prvé sa urobili stery

Z vopred určených miest v Centrálnej prípravovni cytostatík a na Oddelení ambulantnej chemoterapie, kde je predpoklad výskytu kontaminácie pracovného prostredia, boli vykonané stery, ktoré mali dokázať a určiť miesta a mieru výskytu kontaminácie pracovného prostredia cytostatickými látkami.

Kontamináciu vo vzorkách sterov bude merať a vyhodnocovať Výskumné centrum RECETOX Masarykovej univerzity v Brne, ktoré stanovuje výšku kontaminácie prostredia nasledujúcich cytostatických látok – cytostatiká na báze platiny, Cyklofosfamid, Fluorouracil, Paclitaxel.

Po konzultácii s PharmDr. Kozákovou z MOÚ Brno boli v NOÚ Bratislava navrhnuté tieto opatrenia vedúce k prevencii kontaminácie prostredia:

 1. Používanie viacramenných uzatvorených infúznych systémov – CytoSet®.
   
 2. Bol konzultovaný proces prevencie priamej kontaminácie a sekundárnej „cross“ kontaminácie. Ako prevencia cross, čiže krížovej, kontaminácie bolo odporučené zavedenie zonácie pracovných priestorov. Personál si mal vymedziť priestory označené ako „čisté“, kde budú všetci pracovníci pracovať bez rukavíc a kde bude možné dotýkať sa a pracovať s predmetmi (perá, klávesnice, pečiatky...) bez rizika kontaminácie, a ostatné priestory, kde budú všetci pracovníci pracovať v rukaviciach. Toto rozdelenie pracovného prostredia na časti je kľúčové pre prevenciu krížovej kontaminácie a musia ho dodržiavať všetci pracovníci.
   
 3. Návrhy a postup dekontaminácie pracovného prostredia a ich vylepšenia. Na základe skúseností z nemocníc v ČR bola odporučená tvorba havarijného postupu a vytvorenie „havarijného“ balíčka, ktorý by sa mal použiť v prípade neočakávanej udalosti, ako je napríklad rozbitie fľaše s cytostatikom, rozliatie cytostatika, s cieľom eliminovať následky havárie správnym postupom a správnym materiálom.
   
 4. Používanie dekontaminačných rohoží pri vstupe a výstupe na oddelenie prípravy cytostatík a aj na Oddelení ambulantnej chemoterapie.
   
 5. Vybavenie pacientskych WC automaticky dezinfikovanými WC doskami a edukácia pacientov o nutnosti vykonávať potrebu v sede, aby sa predchádzalo rozstrekovaniu moču s obsahom cytostatík.
   
 6. Vyriešiť vyhadzovanie odpadu do uzatvárateľných odpadkových košov a následnú logistiku likvidácie nebezpečného odpadu.

 

 

Monitoring nižiadoucich účinkov u pacientov podstupujúcich liečbu cytostatikom

 • Pre ošetrujúci personál bola zavedená povinnosť zvlášť evidovať nežiaduci účinok a jeho typ pri pacientoch dostávajúcich chemoterapiu s cieľom vyhodnotiť ich početnosť pred začiatkom ostrého štartu projektu a po jeho odštartovaní, aby sa potvrdil predpoklad ich poklesu pri podávaní liečby infúznou technikou, ktorá dávkuje liečbu kontinuálnou rýchlosťou počas predpísaného času dávkovania.
   
 • Bol tiež zavedený monitoring a povinnosť hlásenia extravazácií, aby boli pod kontrolou aj možné lokálne komplikácie v prípade extravazácie pri podaní cez periférnu iv kanylu.
   
 • Prebehla tiež revízia a doplnenie ordinácií lekárov o dobu podávania infúzie, lebo pri niektorých ordináciách nebola presne stanovená.

 

Edukácia personálu ako jeden z hlavných pilierov projektu

Ďalším krokom bola edukácia personálu o opatreniach a zavedených postupoch, ktorá prebiehala od 10. decembra 2019 do 9. februára 2020. V tomto čase prebiehalo zaškolenie personálu na prácu s uzatvoreným setom CytoSet® a infúznou technikou Space, a to formou úvodných prednášok v malých skupinách a následne formou niekoľkonásobných workshopov. Celkovo bolo uskutočnených 11 seminárov a workshopov, aby bol personál edukovaný a pripravený na „deň D“.

 

Nutná rekonštrukcia a prípravné práce

V medziobdobí bola urobená rekonštrukcia elektrických rozvodov na Oddelení ambulantnej chemoterapie, aby bol dostupný prívod elektrickej energie pre každé lôžko a infúznu pumpu. Ďalej po odobratí sterov prebehla výmena podlahovej krytiny s celkovou výmerou 330m2 za novú bez obsahu kontaminácie. Bolo potrebné vyriešiť zvýšenie počtu miest z dvoch na štyri pre infúzne fľaše (košíkov a háčikov) na infúznych stojanoch, vzhľadom na potrebu ponechania prázdnych infúznych fl iaš – bez odpájania na infúznom stojane a zachovania uzavretosti systému CytoSet ®.

 

Záverečná konzultácia pred spustením finálnej fázy projektu

Prebehla kontrolná návšteva PharmDr. Kozákovej, ktorá vyhodnotila stav prípravných prác ako uspokojivý a odporučila vykonanie posledných prípravných úkonov. Bola odporučená dôkladná dekontaminácia stien pracoviska a jeho inventáru. Odporučená dekontaminácia bola vykonaná v rámci výmeny podlahovej krytiny, pri sťahovaní inventáru.

 

Štart finálnej fázy projektu

10. februára 2020 sa pacientom začali podávať cytostatické liečby cez uzatvorený systém CytoSet® a infúznou pumpou Infusomat Space. Prvý deň a prvý týždeň bol náročný, ale ukázal sa efekt predchádzajúcich školení a workshopov, a personál zvládol prechod bez väčších problémov.

Samozrejme, prišlo sa na drobné zmeny, ktoré bolo potrebné urobiť, ako napr. úprava hlasitosti alarmu infúznej techniky, zrušenie zbytočného predalarmu dotečenia infúzie, úprava riedenia a forma podávania u niektorých liečiv. Boli to však už len drobné úpravy prinášajúce komfort ošetrujúcemu personálu ako aj pacientom.

„V priebehu trvania Oncosafety projektu si ošetrujúci personál takmer okamžite zvykol na zmenu a hodnotil ju ako pozitívnu. Zmenu personál hneď od začiatku chápal ako prospešnú pre ochranu svojho zdravia a výrazné zlepšenie pracovných podmienok,“ komentuje projekt obchodný a marketingový manažér divízie Hospital Care, MUDr. František Vojík. Zmenu zaregistrovali, samozrejme, aj pacienti a po vysvetlení zmyslu tejto zmeny ošetrujúcim personálom ju uvítali a podporovali. Boli medzi nimi aj takí, ktorí tento systém podávania poznali z liečby, ktorú absolvovali v zahraničí a bolo na nich vidieť, že sa tejto zmene potešili.

V rámci projektu sa odoberali 1. apríla 2020 kontrolné vzorky sterov z pracovného prostredia na kontamináciu cytostatickými liečivami.

Vzorky sa odoberali presne z tých istých miest ako na začiatku projektu. „Projekt momentálne naďalej beží a čakáme na výsledky a vyhodnotenie vzoriek odoberaných pred spustením projektu a v priebehu projektu,“ dopĺňa MUDr. Vojík. Všetci zúčastnení očakávame, že výsledkami sa potvrdí nielen naplnenie cieľa projektu, ale aj to, že kroky, ktoré sa podnikli, posunuli bezpečnosť personálu pri práci tým správnym smerom.

O výsledkoch a záveroch projektu budeme vás, čitateľov Braunovín, informovať v ďalšom čísle.

Andrej Mydlo
divízia Hospital care
Průměrně: 2.5 (2 hlasů)

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Své zkušenosti s používáním soupravy Cyto-Set® a softwaru Oncosafety Remote Control® (OSRC) popsaly farmaceutky Dr. Maria Antònia Manguesová, Head of Pharmacy Department, a Dr. Estela Morenová, Head Specialist in Onco-hematologic Pharmacy, z Hospital de la Santa Creu i Sant Pau v Barceloně. Právě toto zdravotnické zařízení přispělo do satelitního sympozia společnosti B. Braun svými daty. Sympozium zařadili organizátoři do programu kongresu Best of ASCO 2020 Virtual letos v červnu  ve Španělsku vzhledem k jeho přínosu pro zdraví zdravotnického personálu při podávání protinádorové léčby. 

18.12.2020

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

Cytotoxická léčiva (CL) jsou látky používající se při léčbě nádorových onemocnění, která patří mezi jednu z nejobtížnějších a nejnáročnějších. Cytostatika jsou látky s nebezpečnými vlastnostmi, a proto již i mezinárodní směrnice stanovily normy pro nakládání s cytostatiky zaručující snížení pravděpodobných rizik hrozících v průběhu celého procesu, od přípravy cytostatik v nemocniční lékárně přes jejich aplikaci u lůžka pacienta až do jejich závěrečné likvidace. Dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s možným projevem jejich genotoxických, mutagenních, karcinogenních a teratogenních účinků. Manipulace s CL často vede ke kontaminaci pracoviště a v konečném důsledku i k expozici přítomného personálu.

06.08.2019