Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Onkologie:

Projekt ONCOSAFETY - Bezpečnosť a istota na prvom mieste

Andrej Mydlo

14. Červenec 2020

Cytostatika Bezpečnost personálu

Národný onkologický ústav Bratislava sa zameral na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie nežiaducich účinkov liečby prostredníctvom svojho pilotného projektu Oncosafety. Hlavné kroky, ktorými by sa malo dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti, sú zmeny štandardných procesov pri manipulácii s cytostatikami formou rutinného zavádzania a bezpečnostných uzatvorených infúznych setov Cyto-Set® a aplikáciou liečby pomocou infúznej techniky.

Do projektu sa zapojil Národný onkologický ústav Bratislava (NOÚ) (Oddelenie ambulantnej chemoterapie), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Inštitút zdravotnej politiky, Aesculap Akadémia (vzdelávacia akadémia spoločnosti B. Braun Medical) a ako odborný konzultant aj Masarykov onkologický ústav Brno s PharmDr. Šárkou Kozákovou, MBA a kolektívom.

Projekt odštartoval a ako prvé sa urobili stery

Z vopred určených miest v Centrálnej prípravovni cytostatík a na Oddelení ambulantnej chemoterapie, kde je predpoklad výskytu kontaminácie pracovného prostredia, boli vykonané stery, ktoré mali dokázať a určiť miesta a mieru výskytu kontaminácie pracovného prostredia cytostatickými látkami.

Kontamináciu vo vzorkách sterov bude merať a vyhodnocovať Výskumné centrum RECETOX Masarykovej univerzity v Brne, ktoré stanovuje výšku kontaminácie prostredia nasledujúcich cytostatických látok – cytostatiká na báze platiny, Cyklofosfamid, Fluorouracil, Paclitaxel.

Po konzultácii s PharmDr. Kozákovou z MOÚ Brno boli v NOÚ Bratislava navrhnuté tieto opatrenia vedúce k prevencii kontaminácie prostredia:

 1. Používanie viacramenných uzatvorených infúznych systémov – CytoSet®.
 2. Bol konzultovaný proces prevencie priamej kontaminácie a sekundárnej „cross“ kontaminácie. Ako prevencia cross, čiže krížovej, kontaminácie bolo odporučené zavedenie zonácie pracovných priestorov. Personál si mal vymedziť priestory označené ako „čisté“, kde budú všetci pracovníci pracovať bez rukavíc a kde bude možné dotýkať sa a pracovať s predmetmi (perá, klávesnice, pečiatky...) bez rizika kontaminácie, a ostatné priestory, kde budú všetci pracovníci pracovať v rukaviciach. Toto rozdelenie pracovného prostredia na časti je kľúčové pre prevenciu krížovej kontaminácie a musia ho dodržiavať všetci pracovníci.
 3. Návrhy a postup dekontaminácie pracovného prostredia a ich vylepšenia. Na základe skúseností z nemocníc v ČR bola odporučená tvorba havarijného postupu a vytvorenie „havarijného“ balíčka, ktorý by sa mal použiť v prípade neočakávanej udalosti, ako je napríklad rozbitie fľaše s cytostatikom, rozliatie cytostatika, s cieľom eliminovať následky havárie správnym postupom a správnym materiálom.
 4. Používanie dekontaminačných rohoží pri vstupe a výstupe na oddelenie prípravy cytostatík a aj na Oddelení ambulantnej chemoterapie.
 5. Vybavenie pacientskych WC automaticky dezinfikovanými WC doskami a edukácia pacientov o nutnosti vykonávať potrebu v sede, aby sa predchádzalo rozstrekovaniu moču s obsahom cytostatík.
 6. Vyriešiť vyhadzovanie odpadu do uzatvárateľných odpadkových košov a následnú logistiku likvidácie nebezpečného odpadu.

Monitoring nižiadoucich účinkov u pacientov podstupujúcich liečbu cytostatikom

 • Pre ošetrujúci personál bola zavedená povinnosť zvlášť evidovať nežiaduci účinok a jeho typ pri pacientoch dostávajúcich chemoterapiu s cieľom vyhodnotiť ich početnosť pred začiatkom ostrého štartu projektu a po jeho odštartovaní, aby sa potvrdil predpoklad ich poklesu pri podávaní liečby infúznou technikou, ktorá dávkuje liečbu kontinuálnou rýchlosťou počas predpísaného času dávkovania.
 • Bol tiež zavedený monitoring a povinnosť hlásenia extravazácií, aby boli pod kontrolou aj možné lokálne komplikácie v prípade extravazácie pri podaní cez periférnu iv kanylu.
 • Prebehla tiež revízia a doplnenie ordinácií lekárov o dobu podávania infúzie, lebo pri niektorých ordináciách nebola presne stanovená.

Edukácia personálu ako jeden z hlavných pilierov projektu

Ďalším krokom bola edukácia personálu o opatreniach a zavedených postupoch, ktorá prebiehala od 10. decembra 2019 do 9. februára 2020. V tomto čase prebiehalo zaškolenie personálu na prácu s uzatvoreným setom CytoSet® a infúznou technikou Space, a to formou úvodných prednášok v malých skupinách a následne formou niekoľkonásobných workshopov. Celkovo bolo uskutočnených 11 seminárov a workshopov, aby bol personál edukovaný a pripravený na „deň D“.

Nutná rekonštrukcia a prípravné práce

V medziobdobí bola urobená rekonštrukcia elektrických rozvodov na Oddelení ambulantnej chemoterapie, aby bol dostupný prívod elektrickej energie pre každé lôžko a infúznu pumpu. Ďalej po odobratí sterov prebehla výmena podlahovej krytiny s celkovou výmerou 330m2 za novú bez obsahu kontaminácie. Bolo potrebné vyriešiť zvýšenie počtu miest z dvoch na štyri pre infúzne fľaše (košíkov a háčikov) na infúznych stojanoch, vzhľadom na potrebu ponechania prázdnych infúznych fl iaš – bez odpájania na infúznom stojane a zachovania uzavretosti systému CytoSet ®.

Záverečná konzultácia pred spustením finálnej fázy projektu

Prebehla kontrolná návšteva PharmDr. Kozákovej, ktorá vyhodnotila stav prípravných prác ako uspokojivý a odporučila vykonanie posledných prípravných úkonov. Bola odporučená dôkladná dekontaminácia stien pracoviska a jeho inventáru. Odporučená dekontaminácia bola vykonaná v rámci výmeny podlahovej krytiny, pri sťahovaní inventáru.

Štart finálnej fázy projektu

10. februára 2020 sa pacientom začali podávať cytostatické liečby cez uzatvorený systém CytoSet® a infúznou pumpou Infusomat Space. Prvý deň a prvý týždeň bol náročný, ale ukázal sa efekt predchádzajúcich školení a workshopov, a personál zvládol prechod bez väčších problémov.

Samozrejme, prišlo sa na drobné zmeny, ktoré bolo potrebné urobiť, ako napr. úprava hlasitosti alarmu infúznej techniky, zrušenie zbytočného predalarmu dotečenia infúzie, úprava riedenia a forma podávania u niektorých liečiv. Boli to však už len drobné úpravy prinášajúce komfort ošetrujúcemu personálu ako aj pacientom.

„V priebehu trvania Oncosafety projektu si ošetrujúci personál takmer okamžite zvykol na zmenu a hodnotil ju ako pozitívnu. Zmenu personál hneď od začiatku chápal ako prospešnú pre ochranu svojho zdravia a výrazné zlepšenie pracovných podmienok,“ komentuje projekt obchodný a marketingový manažér divízie Hospital Care, MUDr. František Vojík. Zmenu zaregistrovali, samozrejme, aj pacienti a po vysvetlení zmyslu tejto zmeny ošetrujúcim personálom ju uvítali a podporovali. Boli medzi nimi aj takí, ktorí tento systém podávania poznali z liečby, ktorú absolvovali v zahraničí a bolo na nich vidieť, že sa tejto zmene potešili.

V rámci projektu sa odoberali 1. apríla 2020 kontrolné vzorky sterov z pracovného prostredia na kontamináciu cytostatickými liečivami.

Vzorky sa odoberali presne z tých istých miest ako na začiatku projektu. „Projekt momentálne naďalej beží a čakáme na výsledky a vyhodnotenie vzoriek odoberaných pred spustením projektu a v priebehu projektu,“ dopĺňa MUDr. Vojík. Všetci zúčastnení očakávame, že výsledkami sa potvrdí nielen naplnenie cieľa projektu, ale aj to, že kroky, ktoré sa podnikli, posunuli bezpečnosť personálu pri práci tým správnym smerom.

O výsledkoch a záveroch projektu budeme vás, čitateľov Braunovín, informovať v ďalšom čísle.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník