Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

O šití bez šití - OptiClose v praxi ambulantní chirurgie

29. Říjen 2012

O šití bez šití - OptiClose v praxi ambulantní chirurgie

Rozhovor se Zdeňkem Kaplanem, chirurgem Masarykova onkologického ústavu a Ambulantní chirurgie v Brně, o systému OptiClose v praxi.

 

Pane doktore, jako jeden z prvních jste měl ve své praxi příležitost použít nový systém OptiClose, určený k uzávěru operačních ran. Jaký byl charakter aplikace a jak se vám s tímto systémem pracovalo?

Musím říci, že velmi dobře. Systém OptiClose pro „bezstehový“ uzávěr ran byl použit k uzávěru celkem čtrnácti operačních ran. OptiClose nabízí rychlý a svým způsobem standardizovaný uzávěr drobných operačních ran v úrovni kůže, přičemž po určitých technických úpravách celého systému je dle mého názoru použitelný i k uzávěru kůže větších operačních ran, např. po břišních či hrudních výkonech, případně i operacích ortopedických.


U jakého typu zákroků jste OptiClose použil?

Použil jsem ho v jedenácti případech po výkonech excizních, ve třech případech po chirurgické incizi a následné exstirpaci podkožního tumoru. Převaha excizních výkonů nad uzávěrem chirurgických incizí sama o sobě prověřila bezpečnost spojení OptiClose, neboť po excizních výkonech je sutura rány v naprosté většině případů prováděna „pod tahem“, a je tedy kladen vyšší důraz na pevnost a bezpečnost uzávěru rány. I v těchto případech systém uzávěru rány OptiClose obstál na výbornou. Všichni pacienti byli sledováni v celém průběhu hojení od doby zákroku až po plné zhojení rány a sejmutí OptiClose. 

Bezstehové uzavírání ran - optická kontrola nad hojením ranyBezstehové uzavírání ran - optická kontrola nad hojením rany

Výsledek hojení rany bez šitíVýsledek hojení rany bez šití 

                                                                      

Na jaké oblasti lidského těla jste systém OptiClose použil?

Systém jsem použil prakticky na všech partiích těla (v krajině břišní, dorzální, oblasti horní i dolní končetiny včetně oblasti dorza nohy a dalších exponovaných partií). Nepoužil jsem ho v oblasti hlavy, kde je vzhledem k anatomické členitosti a charakteru faciálních, resp. kapitálních zákroků jeho využití limitováno. V průběhu aplikace celého systému byl kladen důraz zejména na bezpečnost a spolehlivost OptiClose „sutury“ na různých partiích lidského těla a dále pak na kosmetický efekt po finálním zhojení. U pěti pacientů byla v případech vícenásobných excizí k uzávěru ran použita jednak standardní chirurgická sutura a jednak uzávěr systémem OptiClose se srovnáním průběhu hojení i výsledného kosmetického efektu.


Jak dlouho jste pacienty po operaci sledoval a jak se rány hojily? Vyskytly se po použití systému OptiClose nějaké komplikace?

Všichni pacienti byli sledováni v celém průběhu hojení od doby provedení zákroku až po plné zhojení rány a sejmutí OptiClose.

V peroperačním ani pooperačním průběhu se nevyskytly žádné závažné komplikace. Rovněž v průběhu sledování hojení jednotlivých ran nebyly zaznamenány závažné komplikace a nebyl pozorován klinický rozdíl v délce hojení ran ošetřených pomocí OptiClose oproti použité standardní sutuře. 

Všechny rány našeho byť malého souboru se zhojily per primam bez infekčních komplikací. Pouze v jednom případě aplikace Opti­Close po exstirpaci hlouběji uloženého lipomu došlo k tvorbě drobného hematomu v podkoží rány, který byl mezi OptiClose páskami při převazu třetí pooperační den evakuován. Nadále bylo hojení bezproblémové, systém byl ponechán na ráně delší dobu - celkem po dobu dvaceti dní - a následně sejmut (viz foto). Za standardního průběhu hojení byl OptiClose odstraněn dle délky a lokalizace rány desátého až čtrnáctého pooperačního dne. Výsledný kosmetický efekt byl vynikající, a to dokonce i v oblastech pohybově značně exponovaných (dorsum nohy, šíje apod.), kde jsem předpokládal alespoň minimální rozestup rány, který se však nepotvrdil (viz foto).

Ve všech sledovaných případech došlo k bezpečnému a kosmeticky velice příznivému zhojení ran.

Jak byste na závěr OptiClose zhodnotil?

Dle mého názoru je systém OptiClose jedním z moderních algoritmů chirurgického uzávěru ran, s neoddiskutovatelnými výhodami. Velikost systému, použitý materiál spojovacích pásek i omezená velikost sterilní přilnavé fólie mají však své limity, které je nutné respektovat.

Již v současném provedení tohoto systému je však možné jeho rozšíření v ambulantních chirurgických provozech s perspektivou kosmeticky nadstandardního způsobu uzávěru ran.

Do budoucna lze předpokládat jeho rozšíření, kdy hlavním indikačním polem mohou být incizní rány, ať už po menších chirurgických výkonech nebo po výrobní úpravě a zvětšení plochy celého systému i po extenzivních chirurgických výkonech, např. typu laparotomie, kdy sutura podkoží a hlubších vrstev operační rány odlehčí povrchové vrstvě kůže, a umožní tak její rychlý a bezpečný uzávěr OptiClose systémem v závěru náročných operací.

 

Pane doktore, děkuji vám za rozhovor.

Marie Musilová
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Oba působí na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na covidové jednotce a společně čelí probíhající pandemii v první linii. Co se letos u primáře MUDr. Josefa Školy a MUDr. Ing. Jana Beneše změnilo oproti loňské první vlně, co pro ně bylo nejnáročnější a jak vnímají současné velké téma očkování a obraz vakcín proti covidu-19 v médiích

13.05.2021

Mezi historické momenty na cestě k moderní světové endoprotetice patří mimo jiné i první použití navigačního systému OrthoPilot v roce 1997. Dnes už na tuto počítačovou navigaci spoléhá na 1 500 chirurgů z 41 zemí světa. Mezi takové specialisty se řadí také přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. On sám by v budoucnu sice nerad dával skalpel z ruky, pokrok ale vnímá jako nedílnou součást dobré medicínské praxe.

 

19.04.2021

Sport ho provází už od malička. Nejen on, ale i celá jeho rodina se řadí mezi aktivní sportovce. I když se vyčerpá na sjezdovce nebo během, je to pro něj hlavně relax. Profesor Matějovič se věnuje vnitřnímu lékařství a intenzivní péči a rukama mu projdou často pacienti v přímém ohrožení života.

01.04.2021
Lidé a společnost