Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Tipy a triky pri používaní dialyzačného roztoku s kyselinou citrónovou

Mgr. Jozef Franer

30. Květen 2014

Dialyzační roztoky

Aesculap Akadémia zorganizovala stretnutie pre odborníkov používajúcich dialyzačné roztoky s obsahom kyseliny citrónovej. Jeho cieľom bolo podeliť sa o svoje skúsenosti s používaním roztokov na ich pracoviskách s ďalšími kolegami z odboru nefrológie.

Keď sa v októbri 2013 začali v sieti dialyzačných centier B. Braun Avitum v Českej a Slovenskej republike používať aj dialyzačné roztoky s obsahom kyseliny citrónovej - Citrasate®, rozhodli sme sa v obchodnej divízii B. Braun Avitum v spolupráci s Aesculap Akadémiou zorganizovať s odstupom asi šiestich mesiacov pracovné stretnutie pod názvom Tipy a triky pri používaní dialyzačných roztokov s kyselinou citrónovou. Cieľom uvedeného stretnutia, určeného pre odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú nielen z pohľadu medicínskeho, ale zaujímajú ich aj ekonomické aspekty pri možnom znížení dávok heparínu počas mimotelového ošetrenia krvi, bolo podeliť sa o svoje skúsenosti s používaním dialyzačných roztokov Citrasate® na ich pracoviskách s ďalšími kolegami z odboru nefrológia v Českej a Slovenskej republike, ktorí sa vo svojej dialyzačnej praxi ešte nemali možnosť oboznámiť s roztokmi Citrasate®.

Miestom pracovného stretnutia v dňoch 24.-25. apríla 2014 bol hotel MIURA, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí Moravsko-sliezskych Beskýd v Čeladnej. Zaujímavosťou hotela je okrem jeho nadčasovej architektúry aj to, že je integrovanou súčasťou známeho golfového rezortu v Čeladnej.

V rámci odborného programu odznelo celkom sedem prednášok zameraných na používanie kyseliny citrónovej v dialyzačných roztokoch, či už v rámci chronickej alebo akútnej hemodialýzy a hemodiafiltrácie.

Doc. Ing. F. Lopot, CSc., z interného oddelenia Strahov VFN Praha vo svojej prednáške Acidifikace dialyzačního roztoku kyselinou citrónovou, technické, fyzikálně-chemické a klinické aspekty hovoril aj o acidifikácii roztoku pre bikarbonátovú hemodialýzu kyselinou citrónovou, fyzikálno-chemických dejoch v dialyzátore, lokálnych zmenách hemokoagulácie, spôsoboch okyslenia dialyzačných roztokov, vplyve antikoagulantu na interakciu krvi s dialyzačnou membránou, histórii kyseliny citrónovej ako antikoagulantu. Poukázal na deklarované prednosti BHD s citrátovým dialyzátom, a to:

  • nižšia trombogénnosť - lokálne zníženie koncentrácie iCa v dialyzátore - možné zníženie dávok heparínu;
  • vyššia účinnosť dialýzy (Kt/V);
  • alternatíva k technicky náročnej a rizikovej regionálnej citrátovej antikoagulácii pri intermitentnej aj kontinuálnej HD/HDF, resp. SLED.

Na prednášku doc. Ing. F. Lopota, CSc., nadviazal MUDr. F. Švára, ktorý predstavil výsledky krátkodobej i dlhodobej štúdie použitia Citrasate® pri bikarbonátovej dialýze a hemodiafiltrá­cii online na dialyzačnom pracovisku Strahov interného oddelenia VFN Praha s týmito zisteniami:

  • nárast priemernej hodnoty Kt/V (5-10 %) bez nárastu kumulatívneho prietoku krvi vďaka nižšej zrážanlivosti a vyššej biokompatibilite dialyzačných roztokov;
  • zníženie celkovej priemernej dávky heparínu (z 3 865 m.j. na 3 113 m.j.) bez výskytu komplikácií v zrážanlivosti;
  • opatrnosť pri prechode na Citrasate® u pacientov s nižšou hladinou Ca v dialyzáte 1,25 mmol/l, potreba prechodu na hladinu 1,50 mmol/l.

Výsledky uvedenej štúdie boli v roku 2009 publikované v časopise Aktuality v nefrologii, ročník 15, číslo 3. Interné oddelenie Strahov VFN Praha je tak pilotným pracoviskom v ČR v používaní dialyzačných roztokov Citrasate®.

Prvé, takmer šesťmesačné klinické skúsenosti s používaním dialyzačných roztokov Citrasate® v sieti dialyzačných centier B. Braun Avitum v ČR a SR prezentoval vedúci Lekárskej rady B. Braun Avitum, MUDr. Vladimír Vojanec. Poukázal na signifikantnú redukciu heparínu/LMWH, pozitívne efekty v manažmente anémie, nárast účinnosti dialyzačného ošetrenia Kt/V, ale aj na nárast hypotenzných epizód (svalové kŕče).

O stratégii dialyzačnej liečby z pohľadu správnej voľby dialyzačného roztoku a o vlastných šesťmesačných skúsenostiach s dialyzačnými roztokmi Citrasate® na svojom pracovisku hovorila MUDr. Innet Lajtmanová, vedúca lekárka dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Šali. Poukázala na individuálny prístup v rozhodovaní o prechode pacientov zo štandardného dialyzačného roztoku na Citrasate.

MUDr. Světlana Vaňková, vedú­ca lekárka dialyzačného strediska Praha-Nusle, sa vo svojej prednáške venovala kalciovej bilancii pri hemodialýze s použitím roztoku s kyselinou citrónovou. Prezentovala zistenie, že hemodialýza s použitím roztoku Citrasate® vedie k negatívnej bilancii Na, Ca, Mg, ktorá je štatisticky významná, ak sa porovná bilancia pri hemodialýze so štandardnými roztokmi s rovnakou deklarovanou koncentráciou Ca. Rozdiel klesá pri porovnaní bilancií štandardného roztoku Ca 1,25 mmol/l a Citrasate® s Ca 1,50 mmol/l.

O význame a používaní Citrasate® v akútnej dialýze hovoril MUDr. Lukáš Svoboda, vedúci lekár dialyzačného strediska B. Braun Avitum Praha-Homolka. Konštatoval, že u akútne dialyzovaných pacientov možno plne využiť proklamované medicínske benefity dialyzačného koncentrátu Citrasate®. Naj­dôležitejším prínosom je možnosť liečby bez použitia antikoagulačných liekov v redukovanej dávke alebo v kombinácii s menej rizikovými.

Jiří Klouda sa venoval technickým aspektom používania dialyzačného roztoku s kyselinou citrónovou na dialyzačných monitoroch Dialog + .

Po skončení prednášok nasledovala veľmi otvorená diskusia k jednotlivým prezentovaným témam, hodnotili sa medicínske klady i zápory kyseliny citrónovej v dialyzačných roztokoch, ekonomické aspekty vyplývajúce nielen z deklarovanej, ale v praxi overenej redukcii heparínu/LMWH. Dialyzačný roztok Citrasate® sa v ČR používa od roku 2008 a podľa údajov doc. Ing. Františka Lopota, CSc., v roku 2013 v Českej republike viac ako 40 % pacientov používa pri HD/HDF dialyzačný roztok Citrasate®, a polovica dialyzačných stredísk už pracuje s Citrasate®.

Na záver si dovolím poďakovať sa prednášajúcim za spracovanie svojich tém a všetkým účastníkom pracovného stretnutia, ktorí pricestovali z rôznych dialyzačných stredísk z Česka a zo Slovenska. Veríme, že ich problematika dialyzačných roztokov s obsahom kyseliny citrónovej zaujala a obohatila ich odborné vedomosti v prospech ich pacientov. Poďakovanie patrí aj organizátorom podujatia za výber krásneho prostredia, ktoré vhodne podporilo príjemnú atmosféru podujatia.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník