Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

S4® - páteřní fúzní systém

27. Červen 2012

S4® - páteřní fúzní systém

Systém S4® byl oficiálně uveden
na trh již v červnu 2004 a dnes stále tvoří důležitou součást portfolia páteřních implantátů společnosti B. Braun. Celosvětově již bylo provedeno více než 100 000 implantací.

Fúzní systém je na trhu již poměrně dobře etablován, přesto však nesmíme polevit ve vývoji a musíme být připraveni na budoucí trendy v operativě páteře, jako např. na miniaturizaci implantátů a nástrojů, časnější a přesnější diagnostiku a také na obrovské pokroky v oblasti informačních technologií.

Díky dnešním moderním technologiím lze vyvinout a vyrobit implantáty malých velikostí, což umožňuje miniaturizaci operačních přístupů. Proto jsou v současnosti v rámci páteřní terminologie aktuální a módní výrazy jako „miniinvazivní“ nebo „méně invazivní“, „MIS“, „mini-open chirurgie“, „perkutánní přístup“ apod. Není však snadné zvolit jasnou terminologii popisující, jaká kritéria by měl transpedikulární systém splňovat. Aby bylo možné rozklíčovat tyto ne příliš jednoznačné termíny, rádi bychom definovali postavení systému S4® na spondylochirurgickém poli, a to nejen ve vztahu k mini či méně invazivním přístupům. Díky mnohaletému úsilí se systém S4® stal komplexním transpedikulárním systémem pro ošetření torakolumbární páteře.

S4® - mimořádně bezpečný páteřní systém

Již od počátku byl páteřní systém S4® vyvíjen v souladu s přáním operatérů mít k dispozici systém s extrémně nízkým profilem a s možností vysoce stabilní torakolumbární páteřní fixace. Díky kombinaci mimořádně malého objemu a stabilního designu konstrukce šroubu s jednoduchou instrumentací se páteřní systém S4 jeví jako mimořádně bezpečný systém pro fixace zadního sloupce páteře.

Vlastnosti a výhody systému

S4 neboli „čtyři S“ popisují vlastnosti a výhody systému, které jsou v jiných konkurenčních systémech jen málokdy komplexně obsaženy.

Small (malý) - systém má revoluční provedení uzamykacího mechanismu schopného zajistit bezkonkurenční biomechanickou stabilitu při zachování výjimečně malého objemu implantátu. Důraz na nízký profil a malý objem snižují riziko zaboření do facet a do měkkých tkání, což nakonec vede k lepší mechanické stabilitě a snižuje podráždění měkkých tkání. Systém S4® obsahuje vnitřní stavěcí šroub určený k uzamčení konstrukce, což výrazně ulehčuje distrakční a kompresní manévry a zajišťuje rychlé dosednutí tyče a uzamčení všech komponent sytému.  

Stable  (stabilní) - systém je vybaven unikátním uzamykacím mechanismem, jenž maximalizuje povrchovou kontaktní plochu, která lehce stabilizuje celou konstrukci a zajišťuje vysokou celkovou biomechanickou pevnost. Navíc vzájemná pevnost šroubu a hlavy šroubu je extrémně stabilní díky speciálně tvarovanému sedadlu v hlavě šroubu, jež vytváří revoluční tlakové spojení, které efektivně přenáší síly ven na konstrukci šroubu a tyče. Dodatečné příčné stability může být dosaženo za pomocí pevných nebo nastavitelných příčných konektorů.

Simple (jednoduchý) - nástroje byly navrženy tak, aby vyhověly požadavku operatéra na rychlejší a jednodušší operační postup. Víceosé schopnosti polyaxiálních šroubů poskytují celkový rozsah pohybu 42°, což umožňuje snadnější naložení tyče. Malý objem implantátu výrazně zlepšuje schopnost distrakčních a kompresních manévrů, zejména za stísněných podmínek, a ulehčuje operatérovi zavést mezitělovou fúzní klec.

Safe (bezpečný) - seshora zaváděný stavěcí šroub s exkluzivním designem předříznutého vnějšího závitu v podstatě eliminuje možnost špatného usazení. Tento jedinečný tvar závitu přenáší síly směrem dovnitř, aby se zabránilo roztažení hlavy šroubu, což má v konečném důsledku vliv na lepší přenos sil a účinnost v celé konstrukci šroubu a tyče. Malý objem a nízký profil S4 implantátů také minimalizují nutnost snášet anatomické struktury, a tím operatérovi umožňují odstranit menší objem facetálních kloubů.

S4® SRI

Instrumentace na repozici spondylolistézy - bezpečná repozice spondylolistézy

Systém S4® SRI je navržen tak, aby bylo možné provést distrakci obratlových těl a zároveň i repozici bederní spondylolistézy. Pokud reponujeme listetické obratlové tělo po stejné spondylolitické křivce, máme možnost minimalizovat zásah do anatomických struktur a snížit riziko vzniku neurologického deficitu, což bývá typický výsledek počátečního předistrahování či případně komprese nervových kořenů. Distrakci obratlových těl je možné provést před dokončením repozice, v jejím průběhu i po jejím dokončení. Repoziční manévr je přesný a kontrolovaný, což snižuje riziko náhodných (nechtěných a potenciálně nebezpečných) pohybů.

S4® FRI - sada nástrojů na stabilizaci zlomenin  

S4® FRI sada nástrojů je doplňkem k sadě základních nástrojů a je určena ke stabilizaci a repozici deformit páteře způsobených zlomeninou. K dosažení tohoto cíle jsou repoziční nástroje pevně uchyceny na speciální zesílené monoaxiální duté šrouby, které dokáží odolávat zvýšeným repozičním silám. Při využití tohoto typu instrumentace je výhodné použití otevřeného nebo perkutálního přístupu.

Novinky rozšiřující možnosti systému S4® 

Augmentační šrouby S4® s kanylou

Augmentační šrouby S4® jsou rozšířením systému dutých šroubů S4®. Jedná se o šrouby oproti standardním dutým šroubům vylepšené o otvor se závitem v hlavě šroubu, který je kompatibilní se speciální kanylou na kostí vertebroplastický cement a o dvojici protilehlých drážkovitých otvorů ve špičce šroubu, kterými při aplikaci přímo vytéká vysokoviskózní kostní vertebroplastický augmentační cement. Při aplikaci se do hlavy šroubu pevně, bez rizika úniku cementu našroubuje speciální kanyla, jež je na druhém konci vybavena univerzální přechodkou pro napojení cementové vertebroplastické sady.

S4® Percutaneous Approach

Alternativní sady speciálních nástrojů nově doplňuje sada na perkutální miniinvazivní přístup k hrudní a bederní páteři. Jedná se o kompletní inovovanou sadu nástrojů umožňující postupně transpedikulárně zavést duté S4® šrouby bez nutnosti rozsáhlé incize. Při vývoji tohoto typu nástrojů bylo zohledněno nepřeberné množství připomínek operatérů využívajících dvě předchozí generace tohoto systému. Systém současně umožňuje zavést osm šroubů. Inovované tyče s oboustranným rozhraním umožní na jedné straně hladké zavedení do hlav šroubů a na straně druhé precizní uchycení do zaváděcího nástroje. Perkutální sada nástrojů S4® je navíc plně kompatibilní se sadou nástrojů určených na stabilizaci zlomenin S4® FRI.

S4® Element

Představuje dlouho očekávaný „facelift“ standardního základního systému S4®. Kromě propracované inovované sady nástrojů, které přinášejí do světa páteřních instrumentací standard 21. století, je nejvýznamnější novinkou inovovaný design pedikulárních šroubů. Nově má operatér možnost kromě klasických S4® šroubů, S4® dutých šroubů a S4® augmentačních šroubů použít i šroub se zesílenou zkrácenou hlavou. Jeho inovovaný design má dvě základní přednosti: a) ještě více se zvýšila již dnes velmi dobrá tuhost celé konstrukce propojení pedikulární šroub - tyč - stavěcí šroub; b) redesignovaná hlava pedikulárního šroubu umožňuje uchycení nově dodávaných „donucovacích“ nástrojů pro snadnější a rychlejší intraoperativní uložení tyčí do hlav šroubů. 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory