Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Onkologie: Události

Projekt ONCOSAFETY – Bezpečnosť a istota na prvom mieste

redakce Braunovin

14. říjen 2021

Bezpečnost personálu Cytostatika Cyto-Set

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov.

10. februára 2021 ubehol presne jeden rok od spustenia projektu Oncosafety v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Do projektu sa zapojil Národný onkologický ústav Bratislava (NOÚ – Oddelenie ambulantnej chemoterapie), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Inštitút zdravotnej politiky, Aesculap Akadémia (vzdelávacia akadémia spoločnosti B. Braun Medical) a ako odborný konzultant aj Masarykov onkologický ústav Brno s PharmDr. Šárkou Kozákovou, MBA, a kolektívom.


Hlavné kroky, pomocou ktorých sa malo dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti, boli zmeny štandardných procesov pri manipulácii s cytostatikami formou rutinného zavádzania bezpečnostných uzatvorených infúznych setov Cyto-Set® a aplikáciou liečby pomocou infúznej techniky. Po skončení projektu ošetrujúci personál a aj vedenie zainteresovaných pracovísk NOÚ Bratislava na základe vypracovanej hodnotiacej správy odporučili vedeniu NOÚ Bratislava pokračovať pri podávaní cytostatík spôsobom, ktorý bol použitý v projekte Oncosafety. Vedenie NOÚ Bratislava po preštudovaní správy tento postup schválilo.


V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť chuť personálu zmeniť myslenie, zaužívané postupy a vôľu pracovať podľa najmodernejších štandardov. Ošetrujúci personál sa naučil úplne nové pracovné postupy, zónovanie pracoviska, obsluhu infúznej techniky a obsluhu systému CytoSet, hoci v začiatkoch to nebolo pre niektorých úplne jednoduché a boli aj určité obavy. Vyžadovalo si to veľké úsilie personálu a absolvovanie niekoľkých školení a workshopov, aby všetci boli pripravení na deň „D“.

Personál si musel zvyknúť na dodržiavanie zonácie pracoviska s čistou zónou, kde bolo potrebné pracovať bez rukavíc a predmetov v nej je možné dotýkať sa holými rukami, a na kontaminovanú zónu, kde je možná práca len s použitím ochranných rukavíc. Toto opatrenie bolo kľúčové na prevenciu cross kontaminácie pracoviska a vyžadovalo si, aby si pracovník uvedomil, v ktorej zóne sa nachádza. Podpornou pomôckou pri uplatňovaní zonácie bola výrazná fialová nálepka „Bez rukavíc ani krok“, ktorá zreteľne označovala kontaminovanú zónu.


Mimoriadne dôležitú úlohu v celom procese zohrávajú aj pracovníci z oddelenia prípravy cytostatík, ktorí v rámci riedenia a prípravy cytostatík a premedikácií podstúpili zmenu zažitých postupov v rámci práce s viacramenným uzatvoreným systémom CytoSet. Toto si tiež vyžadovalo dôkladnú prípravu po teoretickej a praktickej stránke, aby štart projektu prebehol bez problémov. Túto svoju úlohu zvládli na výbornú.

Projekt sa realizoval tri mesiace. Následne prebehlo vyhodnotenie splnenia cieľov celého projektu s nasledujúcimi závermi:
- Účastníci vyhodnotili priebeh projektu ako úspešný.
- Podarilo sa znížiť mieru kontaminácie pracovného prostredia, čo dokázala aj znížená miera kontaminácie vo väčšine testovaných vzoriek.
- Podľa záznamov ošetrujúceho personálu sa podarilo znížiť mieru výskytu nežiaducich účinkov na cca 1/3.

Po skončení trojmesačného projektu ošetrujúci personál skonštatoval, že všetky opatrenia na prevenciu kontaminácie sa podarilo zaviesť do rutinnej praxe. Znížila sa obava personálu z práce s cytostatikami, pretože príprava a podávanie sa deje kontrolovane, v uzatvorenom systéme infúznej linky, bez možnosti úniku mimo tohto systému. Pacientovi je podaná úplne celá dávka bez zvyšku a jednotlivé cytostatiká v rámci terapie sa vďaka preplachu infúzneho setu čistým roztokom po dotečení dávky spolu navzájom nemiešajú. Podávanie cytostatík sa deje kontrolovanou rýchlosťou pomocou infúznej techniky a môžu byť dodržané výrobcom odporučené schémy dávkovania cytostatík vrátane schém s viacnásobnou úpravou rýchlostí počas dávkovania alebo schém, kedy má byť podaný určitý objem za určitý čas s následnou viacnásobnou úpravou týchto parametrov počas dávkovania.

Pacienti prestali mať možnosť svojvoľne si upravovať rýchlosť tečenia infúzie v čase, keď personál nie je v ich v bezprostrednej blízkosti v snahe urýchliť terapiu a skrátiť dobu pobytu na oddelení pri absolvovaní terapie, ako sa to niekedy stávalo. Zvýšil sa aj komfort ošetrujúceho personálu pri práci vďaka alarmovému upozorneniu infúznej techniky na situácie, ktoré si vyžadujú jeho reakciu, ako napr. prerušenie toku infúzie, koniec infúzie. Pacienti tiež po tom, ako boli poučení o novom systéme, mohli spokojnejšie podstupovať liečbu a venovať sa relaxácii, čítaniu, počúvaniu hudby v rámci terapie namiesto sledovania nekonečných kvapiek a hladiny infúzie vo fľaši a súprave, pretože „pumpa sa postará o všetko“, ako ich poučil ošetrujúci personál.


Národný onkologický ústav sa touto zmenou stal bezpečnejším miestom na prácu a liečbu a napĺňa aj nový zákonný rámec, ktorý je kladený na zamestnávateľov po novelách zákonov Slovenskej republiky a implementácii legislatívy EÚ na ochranu zdravia pri práci. V nich je explicitne uvedené, že ak nie je možné karcinogénnu a mutagénnu látku z pracovného procesu vylúčiť alebo nahradiť, musí sa táto látka pripravovať a musí sa s ňou manipulovať v uzatvorenom systéme.


Celý systém, ktorý bol použitý v rámci projektu Oncosafety – hlavne viacramenný uzatvorený infúzny systém CytoSet, spĺňa zákonnú podmienku uzatvorenosti. Výrobca systému CytoSet, spoločnosť B. Braun Melsungen AG, garantuje uzatvorenosť deklaráciou splnenia parametrov uzatvorenosti tak, ako ich definovala norma NIOSCH 2004.
Národný onkologický ústav sa stal prvým pracoviskom na Slovensku, ktorý pracuje podľa týchto moderných postupov a s modernými prostriedkami, a môže byť konzultačným pracoviskom schopným zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými pracoviskami zameranými na liečbu onkologických pacientov na Slovensku.

 Cyto-set® je zdravotnický prostředek. Infuzní systém pro podávání různých cytotoxických léčiv přes jeden jednolinkový uzavřený systém se spádovým nebo tlakovým podáváním. Systém Cyto-Set® snižuje pravděpodobnost kontaminace osoby a prostředí při přípravě a podávání cytotoxických léčiv, což je zajištěno technickými součástmi systému, které vytvářejí uzavřený systém, a jeho výslednou pracovní funkcí. Infuzní systém se proplachuje neutrálním roztokem, např. chloridem sodným v koncentraci 0,9 %, cytotoxické léčivo je připojeno přes bezjehlové ventily, které se otevírají a zavírají automaticky a vytvářejí uzavřený systém, a kryty Prime-Stop zabraňují vytékání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Podrobné informace o zdravotnickému prostředku naleznete na str. 1–2 letáku Informace o inzerovaných produktech, který je přílohou tohoto časopisu. 

informaceoproduktechbraunoviny42021692021finalnahled.pdf (45.3 KB)

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník