Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie: Článek

Představení projektu Pacientská cesta v ortopedii

MUDr. Pavel Matýšek, Mgr. Michal Zaňka

27. leden 2022

Pacientská cesta

Program Pacientská cesta je zaměřen na pacienty podstupující totální endoprotézu kyčelního nebo kolenního kloubu. Jedná se o soubor opatření, pomocí kterých lze významně zkrátit dobu hospitalizace, snížit míru bolesti, riziko komplikací a dosáhnout rychlejšího zotavení po operaci.

Nemocnice Šumperk průkopníkem Pacientské cesty

Termín Pacientská cesta, tedy Clinical Pathway, byl poprvé použit v roce 1985 v New England Medical Center v americkém Bostonu. Pacientská cesta zahrnuje celý komplex činností a nových přístupů. Aspoň z části byly již tyto nové přístupy realizovány ve 45 nemocnicích v 11 zemích světa. Celosvětovým lídrem v úspěšné implementaci Pacientské cesty je sousední Německo.

Nyní přináší B. Braun Pacientskou cestu také do Česka a Slovenska. Průkopníkem Pacientské cesty v České republice je ortopedické oddělení Nemocnice Šumperk, ve které byl tento koncept poprvé realizován. Od září 2021 již bylo do Pacientské cesty zařazeno více než 100 pacientů a první reakce jsou velmi pozitivní. „Díky Pacientské cestě máme šťastnější a spokojenější pacienty, což byl jeden z našich hlavních cílů. Musím také zmínit úlevu pro ošetřovatelský personál, které se mu dostalo po zavedení standardů ERAS1 ,“ říká Ján Debre, primář ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk.

V rámci Pacientské cesty je kladen důraz i na telemedicínu a využití digitálních technologií. Ty mimo jiné zahrnují i propracované edukační materiály, které se k pacientům dostávají jak v personalizované elektronické formě, tak prostřednictvím pacientské aplikace ForPatientApp. Z medicínského pohledu je cílem zavedení nejmodernějších léčebných postupů a doporučení ERAS. Hlavními milníky ortopedické Pacientské cesty jsou rozsáhlá edukace v předhospitalizačním období, snížení rizika infekce, časná mobilizace již několik hodin po výkonu a v neposlední řadě zahájení rehabilitace před nástupem do nemocnice a krátce po operaci.

Tento postup zajistí pacientovi vyšší kvalitu péče a brzký návrat do aktivního života. Ze souhrnných studií vyplývá, že komplexní edukací, jež je prvním milníkem Pacientské cesty, lze dosáhnout snížení celkové doby hospitalizace až o 35%2 . Kroky Pacientské cesty vedou nejen k minimalizaci pobytu pacientů na JIP, ke zkrácení délky hospitalizace až na pět dní, ale díky změně přístupu k pacientovi, odbourání drénů a cévek také ke zvýšení spokojenosti pacientů a snížení nákladů nemocnice. „Díky Pacientské cestě přinášíme radost nejen pacientům, ale i nemocničním pracovníkům, kterým zároveň pomáháme zlepšovat jejich klinické procesy, a to je pro nás důležité,“ komentuje MUDr. Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK.

Edukace – aktivace pacienta

Aktivní zapojení pacienta do celého procesu léčby tak, aby nebyl jen pasivním konzumentem péče, ale stal se aktivním, spolupracujícím partnerem celého ošetřovatelského týmu, je jedním z klíčových stavebních kamenů celého programu Pacientská cesta. Proces edukace je zahájen samotným zařazením pacienta do Pacientské cesty – návštěvou indikační poradny dva měsíce před vlastní operací. Během těchto dvou měsíců je pacient individuálně veden tzv. Edukační sestrou, která ho dle propracovaného komunikačního konceptu připravuje na vlastní hospitalizaci a zapojuje do všech důležitých oblastí.

Především se jedná o problematiku snížení rizika infekce, prerehabilitaci, nutriční doporučení a informace k samotnému výkonu i průběhu hospitalizace. „Pacient, který ví, co ho čeká, a ví, jak se může sám aktivně zapojit, aby jeho návrat zpět do aktivního života proběhl co nejrychlejším a nejhladším způsobem, se stává důležitým článkem celého procesu. Zvýšení vnitřní motivace a zájmu pacientů o jejich léčbu má zásadní vliv i na snížení jejich úzkosti, nejistoty a strachu z operace,“ dodává k hlavním cílům Pacientské cesty Alan Munteanu.

Pevnou součástí komunikačního konceptu, vedle pravidelně zasílaných edukačních materiálů, ověřovacích telefonátů a dotazníků, je Pacientská akademie. Ta umožňuje pacientům a jejich rodinným příslušníkům se zhruba měsíc před plánovanou operací setkat s nemocničním týmem. Během dvou hodin se pacienti dozvídají přímo od zdravotníků vše podstatné k jejich výkonu a hospitalizaci. V průběhu setkání dochází k ověření pochopení všech zaslaných informací a nechybí ani praktický nácvik chůze a pre-rehabilitačních cvičení.

V průběhu této dvouměsíční Preklinické fáze Pacientské cesty pacienti vzdáleně vyplňují řadu dotazníků (KOOS/HOOS, DASS, nutriční dotazník atd.), které jsou elektronicky vyhodnoceny a připraveny pro cílené využití v rámci zvyšování kvality péče. Díky těmto přístupům je možné začít včas pracovat s pacienty v nutričním riziku, odborně podchytit prerehabilitaci u komplikovaných pacientů nebo pomoci pacientům, kteří mají velké psychické problémy a obavy z výkonu.

Pacientská aplikace ForPatientApp

Dle prvních zkušeností ze zahraničí i z Nemocnice Šumperk až 75% pacientů vítá možnost získání personalizované pacientské aplikace ForPatientApp (FPA), která nesporně zvyšuje samotnou kvalitu edukace a umožňuje pacientům mít všechny důležité a seriózní informace ve svém telefonu či tabletu. Aplikace, kterou si pacienti instalují už v rámci indikační poradny, slouží jako komunikační kanál mezi nemocnicí a pacientem. Nemocnice tak může prostřednictvím aplikace pacientovi poskytovat relevantní informace ve správný čas a individualizovaným způsobem. Informace jsou pacientům komunikovány strukturovaně, srozumitelně a v přijatelné míře.

Díky FPA jsou pacienti na operační výkon lépe připraveni. Komunikovanými okruhy jsou především témata týkající se onemocnění kloubu, přípravy na výkon, vlastní operace a odpovědí na nejčastější otázky, které jsou pro pacienty před „totálkou“ důležité. Pacienti mají díky aplikaci stále po ruce důležité termíny, jako je např. den operace, termín Pacientské akademie, mohou dostávat důležitá oznámení a notifikace s instrukcemi na určitý den. Mobilní aplikace také umožňuje v dostatečném předstihu zasílat pacientům nejrůznější dotazníky a formuláře, čímž jim urychlí a zjednoduší nástup do nemocnice.

Pacient má tak možnost si snadno vyřídit řadu „formalit“ bez zbytečného stresu z pohodlí domova a ošetřující tým získá potřebné informace a důležitou zpětnou vazbu například pro definování oblastí ke zlepšení péče o pacienty ještě před nástupem do nemocnice. Pacientská aplikace usnadňuje průběh přípravy i samotným zdravotnickým pracovníkům. Ti v důsledku vysokého pracovního tempa často nemají možnost věnovat pacientům dostatek času, který je pro jejich přípravu potřeba.

 
Podívejte se na výhody aplikace ForPatientApp

MEDPAP – efektivní management Pacientské cesty

Aby bylo možné udržet v definované kvalitě nejen kroky stanovené výše zmíněným komunikačním konceptem u stovek pacientů zároveň, vznikl jako pevná součást Pacientské cesty zcela unikátní software MEDPAP (MEDical PAtient Pathway), jež umožňuje mít pod kontrolou celý proces péče o pacienty ve všech fázích Pacientské cesty – od stanovení termínu operace až po poslední pooperační kontrolu. MEDPAP je spojen s NIS, sehrává výsledky z vyšetření, dotazníků a podle stanovených standardů péče definovaných do jednotlivých kroků provádí celý multidisciplinární ošetřovatelský tým jednotlivými fázemi péče o pacienty.

MEDPAP umožňuje standardizaci procesu, udržení kvality péče, digitalizaci protokolů a vyhodnocení všech získaných údajů z průběhu celé léčby. V kontextu dostupnosti dat všech pacientů s TEP se jedná o unikátní nástroj pro nastavování, řízení a korekci léčebných postupů a publikační činnost.

LIA, management bolesti a časná mobilizace

Nástupem do nemocnice vstupuje pacient do období vlastní hospitalizace. Na její úvod dokončuje již doma započatou dekolonizaci z důvodů minimalizace rizika případné infekce. Během vlastní operace, která probíhá standardně v celkové nebo spinální anestezii, je kladen důraz na dodržování ERAS doporučení – vyhnout se zavádění drénů a močového katétru, stejně jako provádět operace bez použití turniketu. Důležitou součástí Pacientské cesty je aplikace tzv. lokální infiltrační analgezie, při které jsou anestetika společně s analgetiky podávána přímo do operovaného kloubu.

Díky kombinaci těchto postupů jsou pacienti schopni začít chodit již pár hodin po operaci a zahájit rehabilitaci. Časná mobilizace a management bolesti mají zásadní vliv na optimální průběh rekonvalescence a celkovou spokojenost pacientů. Díky časné mobilizaci se významně snižuje množství pooperačních komplikací, které vyplývají z dlouhodobého pobytu na lůžku. Možnost úplné eliminace pobytu pacienta na JIP po výkonu je výhodou i pro samotné zdravotnické zařízení, protože se tak snižuje personální náročnost péče a tato „drahá“ lůžka mohou posloužit pro jiné, potřebnější výkony.

Rehabilitace plynule navazuje na časnou mobilizaci a ve svém důsledku při ní pacienti úročí přípravu prováděnou v předhospitalizačním období v rámci edukace a to nejen znalostí samotných cviků, ale i již natrénovanou chůzí o berlích. Pacientská cesta představuje důkladně vypracovaný plán. Je prokázané, že tento program zvyšuje úspěšnost zákroku a zvyšuje subjektivní spokojenost pacienta. O úspěšnosti programu vypovídají i velmi pozitivní reakce pacientů bezprostředně po výkonu.

Možnost postavit se na nohy již 4 hodiny po výkonu a absence bolesti je pro pacienty významnou motivací pro následující dny, kdy se bolest dostaví a kdy je třeba pokračovat v zahájené rehabilitaci. Ze zpětné vazby pacientů také vyplývá, že téměř všichni, kteří programem prošli, by ho doporučili svým známým.Díky aktivaci pacientů v rámci edukace se nám daří bořit zažitý obraz vnímání výměny kloubu ze strany některých pacientů jako formu jakéhosi All Inclusive pobytu, kdy je jen na odborném personálu, aby se o mě postaral a dal mě dohromady. Zapojení pacienta je pro co nejlepší výsledek zcela zásadní,“ dodává primář šumperské ortopedie MUDr. Ján Debre.

 
MUDr. Alan Munteanu s pacientkou Ludmilou Bayerovou 4 dny po výměně kolenního kloubu

OrthoScan – audit procesů

Vstupní branou k úspěšné realizaci Pacientské cesty je OrthoScan. Jedná se o prověřený detailní audit stávajících procesů u zákazníka provedený Skupinou B. Braun. Audit je založený na odbornosti, ERAS přístupech a zkušenostech v oblasti přípravy pacienta, anestezie a analgezie, dezinfekce a analýzy chirurgických nástrojů. Během dvoudenní návštěvy odborníci B. Braun protokolárně analyzují nastavené postupy napříč celým procesem totální endoprotézy kolene a kyčle, tedy od práce s pacientem před vlastním příjmem až po jeho propuštění z nemocnice. Následně tým B. Braun předloží výsledky své analýzy formou závěrečné zprávy, na jejímž základě jsou navržena individualizovaná řešení, která přinesou vyšší efektivitu, bezpečnost a ekonomický přínos.

Zajímá vás více informací? Podívejte se na reportáž s prvními pacienty.

Poznámky: 1) ERAS je zkratka pocházející z prvních písmen Enhanced Recovery After Surgery. Literaturou popsané a doložené standardy. V 90. letech minulého století byl prof. Kehletem zaveden do klinické praxe u plánovaných operací na tlustém střevě a konečníku protokol perioperační péče tzv. ERAS protokol neboli Fast-Track protokol. Cílem protokolu bylo snížit perioperační stres a zajistit optimální pooperační zotavení. Dodržování ERAS protokolu prokazatelně přispívá k lepším léčebným výsledkům a kratší hospitalizaci. 2) Yoon RY, Nellans KW, Geller JA, Kim AD, Jacobs MR, Macaulay W. Patient education before hip or knee arthroplasty lowers lenght of stay. J Arthroplasty. 3) McDonald DA, Siegmeth R, Deakin AH, Kinninmonth AW, Scott NB. An enhanced recovery programme for primary total knee arthroplasty in the United Kingdom--follow up at one year. Knee. 2012;19(5):525–9. 4) Wilfried von Eiff1,2, Dennis Haking1,2, Maximilian C. von Eiff3 Prozess- und Kostenoptimierung bei Knie-TEP-Prozeduren: Einfluss des Instrumentenmanagements auf die Wirtschaftlichkeit chirurgischer Prozesse Presented at: Aesculap SBA Orthopaedics Update Meeting; 2015 July 10; Frankfurt, Germany 5) Aesculap internal based on the OrthoScan and set / instrument reallocation

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník