Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Integrovaná ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta

16. Leden 2019

Integrovaná ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta

Pojem „krehký pacient“ ponúka odpoveď na otázku, ako pomenovať a kam zaradiť pribúdanie závažných ťažkostí a funkčných deficitov človeka, ktorý intenzívne a progresívne „chátra“, čo však nemusí mať priamu súvislosť so starobou. Vtedy by sme mohli hovoriť o tzv. „geriatrickej krehkosti.“ V našom prípade ide o krehkého pacienta s chronickým ochorením obličiek. U pacientov s chronickým ochorením obličiek ide o pokles potenciálu zdravia, zdatnosti, sebestačnosti, odolnosti a adaptability organizmu na dlhodobé ochorenie a jeho liečbu. Výskyt chronického ochorenia obličiek (ďalej len CKD) zlomovo narastá vo vekovej kategórii od 65 rokov a viac.

Podľa Európskej asociácie dialyzačných a transplantačných sestier (EDTNA/ERCA)

sa počet pacientov v seniorskom veku neúmerne zvyšuje.

Podľa dostupných štatistických údajov bolo v roku 2016 v Európe dialyzovaných pacientov starších ako 60 rokov približne 44 %.

Na Slovensku je podobná situácia. Kým v roku 2011 bolo v dialyzačnom programe pacientov starších ako 60 rokov 30 %, v roku 2017 ich bolo už 68 %.

Predlžovanie dĺžky života a život s dialýzou

Treba si uvedomiť, že dialyzovaný pacient je krehká osoba. V súvislosti s liečbou dialýzy dochádza k nárastu počtu depresií súvisiacich so stresom a u dialyzovaných pacientov dochádza ku komorbidite duševných a telesných porúch. Predlžovaním dĺžky života dochádza k zvýšenému počtu demencií, čo vedie k zníženému kognitívnemu statusu a intelektu. Podľa WHO budú do roku 2020 duševné poruchy predstavovať najzávažnejší zdravotný problém.

Zvyšujúci sa vek pacientov núti ošetrovateľský personál meniť postupy, najmä v oblasti edukácie a spolupráce v medzidialyzačnom období. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť musí zohľadňovať potreby pacienta v súvislosti s dialyzačnou liečbou ako aj s chorobami vo vyššom veku, najmä so špecifickými geriatrickými symptómami a inými komplikáciami. Geriatrickí dialyzovaní pacienti potrebujú špecifickú modifikáciu zdravotnej starostlivosti so zameraním na individualizáciu liečby a prevenciu rizík.
 

Najčastejšie geriatrické symptómy u dialyzovaných pacientov

  1. Agitovanosť – chorobný nepokoj

Pacient je na dialýze nepokojný, nie je schopný dodržať čas dialyzačnej liečby, vyžaduje zvýšenú sledovanosť od ošetrovateľského tímu.
 

  1. Anorexia – strata chuti do jedla

Životospráva pacienta sa počas dialyzačnej liečby kompletne mení. Je dôležité, aby pacient prijímal vyváženú stravu, energeticky bohatú, ale zároveň s mnohými obmedzeniami, hlavne príjmu kália, fosforu a obmedzenia tekutín. U takéhoto pacienta je veľmi ťažké zabezpečiť, aby v domácom prostredí dodržiaval správnu životosprávu.
 

  1. Apatia – nezáujem

Pacient nemá záujem spolupracovať, stratil zmysel života.
 

  1. Chronická bolesť - ide o závažný symptóm, ktorý je komplikáciou CHRI (chronická renálna insuficiencia) ako aj ostatných pridružených ochorení v tomto veku.

Bolesť spôsobuje diskomfort počas dialýzy, ale aj v domácom prostredí, a ovplyvňuje spoluprácu pacienta. Pacientovi spôsobuje problém najmä pri presúvaní z domu na dialýzu a späť.
 

  1. Dekubity – sú veľmi časté u pacientov, ktorí ostávajú ležať následkom už spomínaných symptómov a nemajú stimuláciu na zlepšenie svojho stavu

Ošetrovanie dekubitov a polohovanie sa zabezpečuje prostredníctvom sestier ADOSu (Agentúr domácej starostlivosti), čo však nie je dostačujúce, a pacient musí byť hospitalizovaný alebo umiestnený v DSS (domov sociálnych služieb).
 

  1. Demencia – jej príznaky sú rôzne a líšia sa od pacienta k pacientovi

Keďže dialyzačná liečba si vyžaduje spoluprácu pacienta, často práve z dôvodu, že zabudol, nepríde na dialýzu, alebo zabudne užiť lieky.
 

  1. Kognitívny deficit – súvisí s demenciou

Pacient nie je schopný naučiť sa dodržiavanie ošetrovateľských techník v domácom prostredí, dodržiavať správnu životosprávu, čo vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.
 

  1. Závislosť od inej osoby – pre geriatrických pacientov je prirodzené, že sú závislí od druhej osoby

Potrebujú pomoc pri uspokojovaní svojich potrieb ako aj pomoc pri dochádzaní na dialýzu alebo na iné odborné vyšetrenia.
 

Toto sú len niektoré symptómy, ktoré sa prejavujú u geriatrických pacientov v dialyzačnom programe. Pri zaradení do chronického dialyzačného programu sa snažíme získať aj spoluprácu príbuzných. Čo však s pacientom, ktorý nemá nikoho, kto by mu pomohol pri zvládaní a dodržiavaní liečebných postupov, ktoré si vyžaduje dialyzačná liečba? Ako zabezpečiť kvalitnú starostlivosť na dialýze a doma?


 

Máme niekoľko možností

1. Ošetrovateľskú starostlivosť v medzidialyzačnom období zabezpečiť prostredníctvom praktických lekárov a agentúr domácej starostlivosti

Praktický lekár pozná pacienta ešte pred zaradením do dialyzačného programu, pozná jeho predchádzajúce ochorenia. Sestry ADOSU sú špecializované v oblasti domácej starostlivosti a môžu vykonávať ošetrovateľské úkony v domácom prostredí.

– Návštevná služba lekára ako aj sestry z ADOSU je možná len v určitý čas, na krátku dobu. Je špecifická a zameraná na zdravotné a ošetrovateľské problémy. Nerieši psychosociálne potreby pacienta.

2. Starostlivosť v domácom prostredí prostredníctvom opatrovateliek

+ Pre pacienta je uspokojenie jeho psychosociálnych potrieb v tomto veku často dôležitejšie. Pacient má problém vykonávať hygienické potreby, pripraviť si stravu a hlavne potrebuje mať pocit, že je niekto pri ňom.

Opatrovateľská služba je stanovená len na niekoľko hodín počas dňa. Opatrovateľka nemá potrebné zdravotnícke vzdelanie, aby vedela rozpoznať zhoršenie zdravotného stavu, alebo či pacient správne dodržiava liečebný režim.

3. Starostlivosť v Domove sociálnych služieb, zameranom na opatrovateľskú starostlivosť

Pacient má zabezpečené uspokojovanie svojich potrieb 24 hodín denne. Je v prítomnosti svojich rovesníkov, má možnosť zapájať sa do spoločných aktivít. V prípade zhoršenia zdravotného stavu opatrovateľka kontaktuje zdravotnú službu, ktorá je zabezpečená pre daný DSS.

– Špecifická ošetrovateľská starostlivosť ako aj návšteva lekára je zabezpečená agentúrami domácej starostlivosti, alebo je pacient prepravený dopravnou službou do zdravotníckeho zariadenia.

4. Domov sociálnych služieb s integrovanou ošetrovateľskou starostlivosťou

ide o zariadenie, kde je pacientovi poskytnutá špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť ako aj uspokojovanie jeho psychosociálnych potrieb 24 hodín denne.

Pacient má zabezpečenú komplexnú starostlivosť. V prípade dialyzačnej liečby dostupnosť strediska priamo v zariadení. Pacient tak nemusí absolvovať cestu do dialyzačného centra, ako aj na iné vyšetrenia. 24 hodín denne je v zariadení prítomný multidisciplinárny
tím, ktorý zabezpečí pacientovi špičkovú lekársku starostlivosť ako aj naplnenie jeho zdravotných, sociálnych a citových potrieb.

Ošetrovateľská starostlivosť o krehkých dialyzovaných pacientov sa musí stať integrovanou súčasťou komplexnej individuálnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v DSS je zvyšovanie kvality života pacienta v jeho jednotlivých životných etapách. Integrovaná zdravotná starostlivosť pre dialyzovaných pacientov prináša veľký benefit do ich života.
 

Prieskum počtu dialyzovaných pacientov v seniorskom veku umiestených v domovoch sociálnych služieb

Prieskumu sa zúčastnilo 43 dialyzačných centier (ďalej len DC) na Slovensku. Podľa výsledkov prieskumu máme 75 pacientov umiestnených v rôznych stacionároch a v DSS, ale čo je zarážajúce, podľa posúdenia sestier by až 145 pacientov v seniorskom veku potrebovalo nejakú formu ošetrovateľskej starostlivosti po príchode z dialýzy domov.

Výsledky štúdií z praxe hovoria, že ak má pacient zabezpečenú adekvátnu starostlivosť či už v domácom prostredí alebo v DSS, odrazí sa to na jeho prežívaní a kvalite života. Pre dialyzovaného pacienta je ideálne, ak je DC súčasťou takéhoto zariadenia. Eliminuje sa tak najväčší problém, ktorý pacienti popisujú, a to je cesta na dialýzu. Neustály presun dopravnou službou spôsobuje pacientovi stres a zhoršenie jeho symptómov, a je jedným zo psychosociálnych stresorov.

Problém integrácie ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaného pacienta je celosvetový. Podľa Americkej asociácie nefrologických sestier (ANNA) je myšlienka vytvorenia centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s dialyzačným centrom prínosom pre pacientov hlavne vo vyššom veku ako aj s iným telesným postihnutím. Takéto integračné centrá sú dostupné v 30 štátoch USA v celkovom počte 450 centier. Sú špecifické nielen pre dialyzovaných pacientov, ale aj pre pacientov vyžadujúcich inú špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť. V dostupnej literatúre sa uvádza, že v Európe boli takéto centrá zriadené v Českej republike v Slavkove u Brna. Na Slovensku bolo otvorené takéto centrum v Galante tento rok na jar. Ide teda o unikátny európsky projekt, ktorý zabezpečuje integrovanú ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov s ochorením obličiek, pre geriatrických pacientov a pacientov s Alzheimerovou chorobou.

PhDr. Jana Híčiková
projektová manažérka B. Braun Avitum SK
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče