Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče: Úhel pohledu

Bezpečná infuzní linka v praxi

redakce Braunovin

9. červenec 2015

Dezinfekce a hygiena Automatické infuzní systémy Intravenózní léčiva Infuzní terapie

Ptejte se

Ambice nemocnic splnit akreditace i certifikáty jakosti a bezpečnosti i snaha o větší bezpečí pacientů a zdravotníků klade stále větší důraz na kvalitu bezpečnostních prvků v rámci zdravotní péče. Bezpečností pacientů a zdravotnického personálu se zabývala Rada Evropské unie, která vydala směrnici 2010/32/EU pro prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že celonárodní ošetřovatelský standard či doporučení pro tuto problematiku neexistuje, je na vedoucích pracovnících jednotlivých zdravotnických zařízení, aby vytvořili místní standard a zajistili takové pracovní prostředí, podmínky a pomůcky, aby byla poskytována péče bezpečná. Je důležité nastavit pravidla, která nezohlední pouze jeden krok, ale celý systém opatření zvyšující bezpečnost celého procesu. Patří do něj především bezpečný přístup do krevního řečiště pacienta, příprava a podávání léčiv, ochrana před infekcí ale i likvidace použitých pomůcek.

Používáním bezpečnostních pomůcek lze incidenci bodných poranění snížit

Řada průzkumů ukazuje, že se incidence bodných poranění v České republice pohybuje okolo 60 až 80 procent. Evropské šetření provedené Evropskou federací asociací sester (EFN) uvádí výskyt bodných poranění u 41 procent respondentů. Incidence ale může díky zavedení moderních zdravotnických pomůcek klesat. Například ve FN Ostrava došlo u hlášených bodných poranění k poklesu ze 106 (hlášených v roce 2011) na 78 (hlášených v roce 2013). Největší podíl hlášených bodných poranění jehlou pro svodné techniky má KARIM FNO. Na tomto oddělení byla hlášena za rok 2006 dvě a za rok 2007 tři bodná poranění v souvislosti se zavedením periferního žilního katetru, od roku 2008 není evidováno žádné poranění. Lze to přičíst plošnému používáním bezpečnostních kanyl.

Je nutné, aby bezpečnostní pomůcky byly používány standardně v každodenní běžné praxi a jejich použití by mělo být automatické. Umíme ale dobře a správně používat moderní zdravotnické prostředky a pomůcky?

Uzavřená infuzní linka jako standard péče

Pojmem bezpečná uzavřená infuzní linka se označuje soustava zdravotnických prostředků, počínaje samotnou intravenózní kanylou či centrálním žilním katétrem, přes spojovací hadičky, trojcestné kohouty, infuzní sety, rampy, antibakteriální filtry, bezjehlové konektory až po samotné léčivo v infuzní láhvi, včetně jeho úpravy. Časté vstupování, rozpojování, samotná manipulace s invazivním vstupem, léčivem nebo s některým komponentem infuzní linky, se jeví jako velmi rizikový moment terapie. Musíme si uvědomit, že infuzní linka je de facto prodloužené krevní řečiště pacienta, se všemi možnými riziky.

Na naší Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava jsme vytvořili koncept bezpečné uzavřené infuzní linky s cílem nejen chránit personál i pacienta a eliminovat většinu rizik infuzní terapie. Dovolte mi, abych na rizicích infuzní terapie zdůvodnil používání několika bezpečnostních prvků a vyzdvihnul koncept uzavřené infuzní linky. Musíme si uvědomit, že investice do bezpečnostních pomůcek zvyšuje nejen kvalitu péče, ale šetří čas personálu a v globálním pohledu i nemalé finanční prostředky, které by jinak byly vynaloženy na léčbu možných komplikací spojených s infuzní terapií.

Na samém počátku stojí hygiena rukou

Ve zdravotnických zařízeních představuje základ účinné prevence šíření potenciálně fatálních infekcí mezi pacienty i mezi pacienty a zdravotníky správně prováděná hygiena rukou. Je jedním z nejefektivnějších nízkonákladových opatření kontroly infekcí. Jedná se o neoddiskutovatelný článek péče, který mimo jiné ukládá Vyhláška MZ ČR 306/2012 Sb. Další normou je Metodický návod MZ ČR, částka 5/2012 vycházející z Guidelines on hand hygiene in health care WHO. Stejně tak by používání ochranných rukavic zdravotnickým personálem mělo být automatismem, nad kterým nebude žádný pracovník přemýšlet. Je paradoxem, že k manipulaci s pacientem, či k hygieně znečištěného pacienta, si personál obléká mnohdy i dvoje rukavice, ale v momentě, kdy jde provádět odběry krve, zajišťovat periferní žilní kanylu nebo lepší palpaci žíly, rukavice nepoužije. Zde si musíme položit otázku, zda nám zdravotníkům hrozí větší riziko infekčního onemocnění z krve či od znečištěného pacienta. Jak dokazují některá národní dotazníková šetření, pouze 64 procent zdravotnických pracovníků používá při zavádění permanentní žilní kanyly ochranné rukavice.

Moderní periferní žilní kanyly jsou opatřeny bezpečnostními prvky

Intravenózní přístup je neoddělitelnou součástí dnešní infuzní terapie a je to začátek uzavřené infuzní linky. Periferní žilní kanyla by měla splňovat několik důležitých kritérií. Měla by být vyrobena z biokompatibilního materiálu s dostatečnou termoplasticitou. Kanyla by měla po zavedení do žilního systému mírně změknout a přizpůsobit se tvaru žíly, aby nedráždila při pohybu vnitřní stěnu žíly. Na naší klinice jsme do rutinního používání zavedli uzavřené bezpečnostní periferní žilní kanyly Introcan Safety 3, které jsou vybaveny pasivním bezpečnostním prvkem, automaticky se aktivujícím bezpečnostním klipem, kryjícím hrot kovového mandrénu ihned po vyjmutí z kanyly. Výhodou tohoto prvku je, že ho obsluha nemusí aktivovat, tedy nelze ho ani obejít, ani deaktivovat. Druhým významným prvkem bezpečnosti je integrovaná silikonová přepážka, která po vyjmutí mandrénu uzavírá lumen a zabrání vytékání krve z kanyly. Zdravotník nemusí komprimovat žílu nad vpichem, aby nedocházelo k vytékání krve, má volnou ruku pro aseptické napojení kanyly a její fixaci. To snižuje riziko kontaminace krví nejen zdravotníků, pacienta a prádla, ale zabraňuje znečištění šroubení infuzních hadiček. Výhodou je, že silikonová přepážka funguje opakovaně. Využití této kanyly je pro nás významným krokem kupředu.

Je důležité myslet desinfekci bezjehlového konektoru

Pro napojení kanyly by měla být použita prodlužovací hadička s luer lock konektorem. Pokud se jedná o periferní žilní kanylu pro intermitentní použití, měla by být tato prodlužovací hadička ukončena bezjehlovým konektorem uzavírajícím vstup do infuzní linky. V některých případech vytváří i pozitivní přetlak a brání zpětnému krevnímu toku. Dáváme přednost transparentním konektorům s hladkým povrchem pro snadnější desinfekci. Bezjehlový konektor může být chráněn unikátní krytkou SwabCap jenž po nasazení zaručuje desinfekci bezjehlového konektoru.

Obsahuje desinfekční houbičku napuštěnou 70% isopropylalkoholem, která se po našroubování krytky stlačí. Desinfekci konektoru tedy nelze obejít nedůsledným jednáním personálu. Takto uzavřená periferní žilní kanyla je ideální k intermitentnímu použití např. na standardních odděleních. Alternativou pro toto řešení je používání desinfekčních ubrousků Softa Cloth CHX 2%. Jedná se o malé, jednotlivě balené ubrousky s chlorhexidinem a alkoholem. Výhodu je jejich univerzálnost a dostupnost, neboť každý pracovník může mít několik ubrousků v kapse, k okamžitému použití.

Bezjehlové konektory jako nedílná součást infuzní linky

Pokud se podíváme na další komponenty infuzní linky, musíme se zaměřit na trojcestné kohouty a infuzní rampy.

Pokud pominu důraz na kvalitu materiálu komponent zaručující odolnost proti působení agresivních látek i eliminující riziko prasklin a následný únik léků mimo řečiště pacienta, pak z již dříve uvedených důvodů doporučuji osázet kohouty a rampu bezjehlovými konektory. Samozřejmostí je před každou aplikací provést desinfekci otřením s dostatečnou expozicí dezinfekčního prostředku.

Stále se vyskytuje nešvar, že pracovníci konektory desinfikují postřikem, a tak může dojít k zatečení desinfekčního prostředku na bázi alkoholu do samotného těla konektoru. Po připojení stříkačky s lékem a jeho aplikací se dezinfekce dostane do žilního systému pacienta a může způsobit nejen alergické reakce, ale například i rozvoj flebitidy. Proto pro desinfekci používáme desinfekční ubrousky.

Infuzní bezpečnostní sety chrání především zdravotnický personál

Sety pro kontinuální aplikaci přes infuzní pumpu jsou dány výrobcem infuzní techniky. Na naší klinice používáme bezpečnostní tzv. safe sety, které jsou určeny jak pro infuzní pumpy, tak pro klasickou gravitační či přetlakovou infuzní terapii. Výhodou těchto setů je membrána na dně kapkové komůrky, která po dokapání infuzního roztoku brání zavzdušnění setu. Při pokračování infuzní terapie pak není nutné set pro odvzdušnění zbytečně rozpojovat. Dalším bezpečnostním prvkem je membrána v ochranné krytce. Umožňuje odvzdušnit set bez odstranění krytky, protože tekutina se sama zastaví o tuto membránu.

Výhodou je minimalizace kontaminace luer lock uzávěru a také minimalizace chemické kontaminace. Ta může nastat u běžných setů, kdy pracovník odvzdušňuje, plní set léčivem a při odpouštění dojde k neúmyslnému kontaktu s léčivem. Největší riziko chemické kontaminace zdravotníků hrozí při plnění infuzních setů agresivními léky, mezi které patří cytostatika, antibiotika, antivirotika, monoklonální protilátky, hormonální přípravky a další, které mohou způsobit kontaktní dermatitidu, alergickou reakci apod. Prevence poranění ostrým předmětem je u těchto setů řešena otvorem v regulátoru průtoku, kam lze umístit použitý trn infuzního setu a nemůže dojít k poranění při jeho likvidaci.

Výrazným bezpečnostním prvkem uzavřené linky je infuzní filtr

Filtry zapojené do linky zajišťují nejen prevenci mikrobiální kontaminace, ale také brání partikulární kontaminaci, jež může být způsobena pevnými částicemi obsaženými v infuzním roztoku. Dále eliminují vzduchové bubliny a tím brání vzduchové embolii. V případě, že dojde k ucpání infuzního filtru nebo se průtok filtrem zmenšuje, je to signál, že na membráně dochází k vychytávání pevných částic vzniklých např. nesprávnou přípravou léčiva nebo vysrážením inkompatibilních léčiv. Tedy pokud bude filtr zapojen do infuzní linky, nemůže docházet k vniknutí pevných částic do oběhu pacienta nebo k podání inkompatibilních léků.

Plastové lahve a ampule mají přednost

Při přípravě infuzní terapie dáváme na naší klinice přednost infuzním roztokům v plastových lahvích před skleněnými. Sklo zatěžuje zdravotnické zařízení náročnější likvidací odpadu a také může dojít k odlučování mikročástic vnitřní stěny láhve a partikulární kontaminaci roztoku. Při aplikaci infuze z plastové láhve či vaku nemusí personál otvírat zavzdušňovací ventil, což opět snižuje riziko případné mikrobiální kontaminace.

Obdobná situace nastává při přípravě infuzní terapie při aspiraci léků z ampulí. Přednost by měly dostat ampule vyrobené z plastu před skleněnými. Nejen že u plastových ampulí nehrozí riziko poranění personálu střepy, ale snižuje se i velmi častá partikulární kontaminace léku úlomky skla.

Pro aspiraci léků z ampulí, nebo k ředění infuzních roztoků, standardně používáme jehly pro přípravu léčiv Sterican MIX bez ostrého hrotu. Tím eliminujeme bodná poranění personálu při ředění a aspiraci léků, ale také snižujeme riziko partikulární kontaminace léků, ke kterému může dojít při „vykrojení“ části gumové zátky při průniku ostré jehly do lékovky. Alternativou pro aspiraci léků může být použití aspirační slámky s integrovaným filtrem. Optimální je používání léčiv ready to use – tzv. premixů, zvláště u antibiotik. Snižují finanční nároky na přípravu ředění antibiotik do nosného roztoku i riziko případné kontaminace a to nejen infuzního roztoku, ale i chemické kontaminace zdravotníků. Nespornou výhodou použití připravených směsí je i časová úspora pro personál a správná dávka. Použití premixů, tedy léčiv bez nutnosti dalších úprav, by mělo být preferováno v nabídce nemocniční lékárny.

Základem úspěchu je vytvořením určitého konceptu pro personál

Všechny výše uvedené komponenty pro uzavřenou a bezpečnou infuzní linku se musí používat uvědoměle a systematicky. Důležitou roli ve vytváření konceptu hraje nejen management nemocnice, ale i nemocniční lékárna či sklad zdravotnického materiálu. Největší odpovědnost je však na vedoucích pracovnících daného oddělení, kteří vytvářejí podmínky pro zdravotnický personál pracující u lůžka pacienta. Jednoznačně musí zvítězit preference plošného zavedení bezpečnostních zdravotnických pomůcek.  

Zavedením všech, výše uvedených pomůcek a postupů do běžné praxe, jsme dosáhli na naší klinice poklesu bodných poranění, zvýšení bezpečnosti pro pacienty i personál a tím zkvalitnění a zefektivnění péče. Cílem bylo i ulehčení práce zdravotnického personálu. U moderních zdravotnických prostředků se jasně potvrzuje, že investice do bezpečnějších a kvalitnějších pomůcek se vrací zdravotnickému systému v podobě nekomplikované léčby spokojeného pacienta a snížení rizik zdravotnického personálu.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník