Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Proč je důležitý odborně proškolený personál?

Marie Polášková

9. Červenec 2015

Dezinfekce a hygiena
Očima absolventky
Absolvování kurzu pro mě bylo velkým přínosem. Na jeho základě jsme v Domažlické nemocnici, a.s., zavedli funkci epidemiologické sestry. Zpočátku jsem se věnovala sběru dat u nozokomiálních nákaz typu MRSA a Clostridium difficile, které se postupně rozšířily o další nozokomiální nákazy. Díky získaným zkušenostem jsme nastavili postupy a pokyny pro monitoring dat. Přínosné bylo i zavádění bariérových přístupů. Aktivně jsme se začali věnovat také postupům v oblasti hygieny rukou.
Nadále se snažíme metodicky vést naše pracovníky v hygienicko-epidemiologické oblasti a pokračovat v implementaci námi nastavených cílů, které jsou indikátory kvality poskytované péče ve zdravotnických zařízeních. Kurz bych doporučila všem zdravotníkům, kterým zdraví jejich pacientů a klientů není lhostejné.
Mgr. et Mgr. Jana Barbora Boučková, Manažer pro nelékařské profese, Domažlická nemocnice, a.s., Absolventka II. běhu certifikovaného kurzu Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních

Od zaměstnanců na odděleních hygieny a epidemiologie se očekává, že na základě dobrých znalostí z hygienicko-epidemiologické oblasti a dobré orientace jak v lokálních stavebnětechnických, tak i provozních podmínkách, budou při intenzivní komunikaci se zdravotnickými i nezdravotnickými zaměstnanci regulovat míru stávajícího i potenciálního rizika ohrožení zdraví zdravotnického personálu, ošetřovaných pacientů, ale i ostatních osob pohybujících se ve zdravotnických zařízeních. Aesculap Akademie nyní otevírá 8. běh certifikovaného kurzu, který jim tyto znalosti poskytne.

 

Ještě před rokem 2011 neexistoval certifikovaný kurz, který by sestrám umožnil získat kompetence potřebné pro práci v oblasti hygieny a epidemiologie. Pozici hygienika či epidemiologa buď zastával z části neproškolený personál, nebo vůbec neexistovala. „Nebylo tolik vzdělaných lidí nebo odborníků, tak se tyto činnosti přesunuly na sestry, protože to bylo jednodušší. Ty sice práci dělaly zodpovědně, ale bez potřebné kvalifikace,“ přibližuje situaci zakladatelka kurzu a autorka vzdělávacího programu PhDr. Hana Plachá. Nyní, po sedmi bězích semináře Práce na úseku hygieny a epidemiologie, působí v této oblasti odborně proškolených  a certifikovaných pracovníků a pracovnic přes stovku. „Nestačí to. Vzdělávat další nelékařské pracovníky je stále potřeba,“ dodává.

 

Zvláštní odborná způsobilost je pro legální činnost podmínkou

„S myšlenkou programu jsem přišla ve chvíli, kdy jsem zjistila, že sestry, které v tomto úseku pracují,  vlastně nemají potřebnou kompetenci k této činnosti,“ vysvětluje doktorka Plachá důvod vzniku certifikovaného kurzu Práce na úseku hygieny a epidemiologie, který získal akreditaci Ministerstva zdravotnictví.První běh kurzu byl úspěšně spuštěn na začátku roku 2011. „Vytvořit certifikovaný kurz bylo jediným možným řešením. I kdyby se chtěly sestry dál vzdělávat, jejich odbornost by jim to nedovolila. Díky certifikovanému kurzu tak mohou získat zvláštní odbornou způsobilost a při jeho úspěšném absolvování obdrží certifikát, kde jsou uvedeny kompetence, kterými si rozšířily své dovednosti a znalosti v této oblasti, jež pak mohou uplatnit ve své praxi,“ dodává. 

Kurz je určen pro obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotní laborant a Asistent ochrany veřejného zdraví a jeho absolvování je nutné pro samostatnou práci na odděleních hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních. Úspěšní absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost v oblastech nemocniční hygieny, prevence a surveillance nozokomiálních nákaz, kontroly a stanovení postupů dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních, kontroly a stanovení ukazatelů kvality ošetřovatelské péče v oblasti hygieny a v prevenci poškození zdraví zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních.

 

Proškolené sestry jsou ve zdravotnických centrech žádané

Vzrůstajícím trendem ve zdravotnických zařízeních je zavádět funkci ústavního hygienika nebo epidemiologa. Podmínkou pro získání odborné způsobilosti pro práci na úseku hygieny a epidemiologie je certifikát vydaný po absolvování certifikovaného kurzu a po úspěšném složení zkoušek.

„Po takto vyškolených sestrách, nebo třeba i lékařích,[1] je v poslední době vyloženě hlad. Ukazuje se, že to není jen otázka snižování aktuálního výskytu nákazy ve zdravotnických zařízeních, s čímž souvisí počet poškození zdraví pacientů, ale je to také záležitost etická a ekonomická. Pokud vzniknou zdravotnickým zařízením nečekané náklady způsobené přenosem a rozšířením infekce, musí si je samozřejmě hradit. Je tedy i v ekonomickém zájmu nemocnice, aby v této oblasti působil někdo odborně vzdělaný a hlídal ji a usměrňoval,“ podotýká prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc., z katedry Ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zdravotní sestry získají v rámci svého studijního programu pouze základní informace o hygieně a epidemiologii. Po absolvování kurzu získá sestra certifikát, v němž jsou přesně definovány klíčové kompetence, které si úspěšným absolvováním kurzu osvojila. „Právě na tom bazírovalo Ministerstvo zdravotnictví. Je rozdíl v tom, jestli půjdu na seminář týkající se hygieny, nebo zda absolvuji  certifikovaný kurz. Certifikát mi nikdo nemůže vzít, získám tak know-how a jsem ve zdravotním zařízení žádanější. A to nejen pro oblast hygieny a epidemiologie. Když budu vědět, že má sestra na ARU tohle vzdělání, bude pro mě daleko přínosnější než sestra, která takové vzdělání nemá,“ konstatuje RNDr. Jaroslava Zelenková, která působí na Hygienické stanici Hlavního města Prahy.

 

Každý pacient je potenciálním zdrojem nákazy

Jakýkoliv pacient, ale i pouhý návštěvník nemocnice může znamenat potenciální hrozbu infekce. „Pokud zjistíme, že se u pacienta projevují známky infekčního onemocnění nebo že byl v kontaktu s osobou, která má infekční nemoc, postupujeme dále podle předem určených pravidel,“ vysvětluje Hana Plachá. Standardní postupy personálu zdravotnických zařízení jsou popsány v provozních řádech jednotlivých oddělení. Povinné vypracování těchto předpisů vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Odpovědné chování se vztahuje nejen k ochraně zdraví personálu, ale také k ochraně pacientů, které personál léčí.„V každém případě musí sestry přistupovat ke každému pacientovi jako k potenciálnímu zdroji nákazy a podle toho vykonávat příslušná opatření na ochranu zdraví. To učíme i studenty.“

 

Vzdělaní zaměstnanci jsou známkou kvalitního zdravotnického zařízení

 „Známkou kvalitního zdravotnického zařízení jsou vzdělaní zdravotníci. Vzdělání sester je přínosnější i pro orgány veřejného zdraví, se kterými pak budou schopny komunikovat v rovině prevence i represe a budou si rozumět,“ vysvětluje Jaroslava Zelenková. Absolventi minulých kurzů Práce na úseku hygieny a epidemiologie jsou s ní i s ostatními lektory stále v kontaktu. „Konzultují praktické věci, které potřebují na svém pracovišti řešit. Co zahrnout do provozního řádu, kdy jej novelizovat, kdy se mění fyzická osoba na právnickou… Tato pravidla jsou nastavená nejen našimi zákony a naši absolventi o nich chtějí mít přehled. Také nás citují ve svých pracích. Rozhodně nikdo nikdy nelitoval, že kurz absolvoval,“ směje se. 

 

 

[1] V mnohých zdravotnických zařízeních,  zejména mimo Českou republiku, vykonávají tuto funkci lékaři se specializacemi Hygiena, Epidemiologie nebo Veřejné zdravotnictví.

 

Další odkazy:

Aesculap Akademie

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník