Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Práce s chybou ve zdravotnictví aneb jak chybám předcházet a jak postupovat při jejich řešení

23. Leden 2019

Práce s chybou ve zdravotnictví aneb jak chybám předcházet a jak postupovat při jejich řešení

„Nelze být člověkem a nechybovat.“ Maimonides

Výsledky ankety na téma: Co pro vás chyba znamená?

  • Chyba bolí, těžce se o ní mluví, těžce se přiznává a ve zdravotnictví někdy stojí život.

  • Udělat chybu je lidské. V medicíně se musíme učit chybě vyhýbat.

  • Pocit selhání, zklamání ze sebe sama.

  • Chybu je těžké přiznat, protože je vnímána negativně, ne jako součást života.

  • Chybu vnímám jako selhání. Možná si někdo chybu dokáže přiznat a odpustit si ji, poučit se z ní.

  • Raději bych o ní nemluvil, nikdo přece nechybuje rád.

Připravili jsme kurz o práci s chybou ve zdravotnictví. Co pro vás osobně chyba znamená?

Dr. J. Rychlíčková: Chyba je neoddělitelnou součástí jakékoli lidské činnosti a netýká se pouze zdravotnictví. Právě pro její přirozenost považuji za důležité o ní otevřeně mluvit, a nikoli ji skrývat a obávat se, jaké důsledky by přiznání pochybení mělo. Sama se věnuji pochybením medikačním. Na pozici klinického farmaceuta se setkávám s pochybeními, resp. diskrepancemi na různých úrovních a také s různým typem závažnosti. Na pochybeních ale není důležité jenom jejich odhalení, mnohem důležitější, a také zdlouhavější a komplikovanější, je zavedení systému prevence.

Mgr. J. Žmolíková: Osobně nechybuji moc ráda, přestože se mi to stává jako každé lidské bytosti. Po narození první dcery jsem se výkyvy svého výkonu trochu trápila, ale jakmile se mi podařilo získat odstup, uvědomila jsem si, že zažívám období, které mě může do života hodně naučit. Rychleji na sobě poznám únavu a s tím spjatý rapidní úbytek kognitivního výkonu, dovolím si nebýt za všech okolností perfektní, rychleji si chybu odpustím a i k druhým, kteří chybují, prožívám více empatie a pochopení.
 

Může si zdravotník dovolit chybu? Jaké to pro vás je, když sami chybujete? Setkáváte se s chybováním ve svém okolí? Co byste chtěli účastníkům kurzu Práce s chybou ve zdravotnictví předat?

Dr. J. Rychlíčková: Pochybení ve zdravotnictví obecně bohužel nejsou vzácností a české zdravotnictví není výjimkou. Možná jsem v tomto pesimista, ale nepředpokládám, že by se nám podařilo pochybení ve zdravotnictví vymýtit. Co jsme schopni změnit, je přístup k pochybení. Prioritou ve zdravotnictví je bezpečnost pacienta a v případě přiznaných pochybení jsme schopni reagovat, zabránit negativním důsledkům či je minimalizovat. Stejně tak jsme schopni pracovat na systémových opatřeních. Zdravotníků, kteří se rozhodnou na kurz přihlásit, si předem velmi cením pro jejich uvědomění si reality pochybení ve zdravotní péči. Proto bych jim ráda předala praktické zkušenosti, zprostředkovala pochopení reálných pochybení a jejich řešení v podmínkách konkrétního zdravotnického zařízení, argumenty ostatních zdravotnických profesionálů v rámci diskusí o preventivní strategii apod.

Mgr. J. Žmolíková: Psychologie chyby je velmi citlivé téma. Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by chyboval rád. Mám však kolem sebe řadu inspirujících i méně inspirujících příkladů, jakými lidé s vlastní chybou „psychologicky“ nakládají. Méně inspirující jsou například tzv. obranné reakce protiútoku, kdy se chybující cítí vlastní chybou zahanben a negativní emoční napětí uvolňuje útokem, obviňováním nebo zraňováním svého okolí. Na kurzu proto pohovoříme nejen o metodách, jak vlastním chybám předcházet a jak s nimi pracovat, ale i jak sebe ochránit v komunikaci s lidmi, kteří si neumí vlastní chyby odpustit.
 

Na co se mohou účastníci ještě těšit?

Dr. J. Rychlíčková: Účastníci se mohou těšit na nadšené lektorky, pro které je ctí hovořit o pochybeních ve zdravotnictví s lidmi, kteří důležitost přiznání a řešení chyb ve zdravotnictví vnímají. Dále na prostředí, kde nebude chybou položit jakoukoli otázku, naopak tím udělají lektorkám ohromnou radost. A pokud nic jiného, v průběhu kurzu jakékoli případné pochybení nepovede k poškození pacienta.

Mgr. J. Žmolíková: Jak to tak bývá, každý si na kurz přijde pro trochu něco jiného. Já osobně se těším na vzájemné sdílení zkušeností účastníků kurzu. Těší mě odcházet z kurzu s novou inspirací.

 

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Promovala v roce 2012 na Farmaceutické
fakultě Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně. V současné době pracuje
na Oddělení klinické farmacie Ústavní
lékárny Masarykova onkologického ústavu
a ve Farmakologickém ústavu Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2017
úspěšně ukončila doktorský studijní program
Bezpečnost a kvalita léčiv a získala atestaci
v oboru Klinická farmacie. Dlouhodobě
se zabývá bezpečností ve zdravotnictví
na různých úrovních.

 

Mgr. Jana Žmolíková

Atestovaná klinická psycholožka se specializací v systematické psychoterapii, doktorandka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie. Řadu let pracovala v Nemocnici Na Homolce. Vede svou soukromou psychoterapeutickou a koučovací praxi, věnuje se výzkumu, přednáší a aktivně publikuje. Na svých kurzech podporuje atmosféru sdílení. Teorii ráda doplňuje praktickými nácviky a kazuistikami ze zdravotnické praxe účastníků kurzu.

Klára Dvořáková
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie