Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Nový Dialog iQ je učenlivý, šetrný k pacientům a časově úsporný

Michal Češek

11. duben 2022

Dialýza Akutní dialýza Chronická dialýza

Bezpečnost je jedno z nejdůležitějších kritérií při uvádění nových dialyzačních přístrojů do provozu. „Umělá ledvina“ Dialog iQ je v českých dialyzačních centrech B. Braun Avitum k dispozici od roku 2018 a splňuje ty nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní požadavky. A nejen to – rychlejší příprava, snadná obsluha, přehledné uživatelské rozhraní, to vše ušetří personálu desítky minut, které mohou věnovat svým pacientům. Vývojáři přístroje však nezapomněli ani na potřeby samotných pacientů a optimalizovali jeho vlastnosti tak, aby pacienti cítili v průběhu dialýzy maximální pohodlí.

Dialyzační přístroj Dialog iQ je zdravotnický prostředek určený k provádění a monitorování léčby formou hemodialýzy u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin. V takových případech je narušena schopnost ledvin zbavovat tělo odpadních látek (např. draslíku, močoviny, kreatininu), které se poté koncentrují v krvi a mohou vést až k poruchám metabolismu. Často také dochází ke snížení diurézy neboli vylučování moči, čímž se v těle zadržuje přebytečná voda. Z toho plynou další komplikace, např. vysoký krevní tlak, který je z dlouhodobého hlediska nebezpečný kvůli nepříznivému dopadu na srdce a cévy.

Pacienty při dialýze nejvíce ohrožuje hypotenze

V průběhu dialýzy dochází ke stahování přebytečné tekutiny v těle v rámci procesu, kterému se říká tzv. ultrafiltrace, v jejímž průběhu může krevní tlak více či méně kolísat. Zejména při rychlé ultrafiltraci patří mezi nejčastější komplikace hypotenze neboli snížení krevního tlaku pod stanovenou mez. Normální krevní tlak u dospělých se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) pohybuje mezi 90/60 mmHg a 120/80 mmHg. Pokud tlak klesne pod hodnoty 90/60 mmHg, mluvíme o takzvané hypotenzi. Ta je pro pacienty značně nepříjemná, protože vyvolává pocity závratě, motání hlavy, zrychlený tlukot srdce, poruchy vidění, pocit na zvracení a v závažných případech také kolaps. Hypotenzním stavům se v průběhu dialýzy věnuje velká pozornost, jelikož značně znepříjemňuje komfort dialyzovaných pacientů a kromě toho také snižuje účinnost samotné dialýzy. S nestabilitou krevního tlaku se během dialýzy potýká značná část pacientů. V těchto případech nastupují rychlá nápravná řešení, jako např. přerušení ultrafiltrace nebo doplnění tekutiny pomocí přístroje přímo do krevního oběhu.

Mezi základní preventivní opatření jejího vzniku patří stanovení, resp. úprava suché váhy pacienta (označuje optimální tělesnou hmotnost pacienta na konci hemodialýzy), úprava rychlosti a celkového množství ultrafiltrované tekutiny a další. Objem ultrafiltrace se stává relativně nebezpečným parametrem pro pacienty se sklonem k hypotenzi, proto je základním a velmi důležitým požadavkem dialyzačních přístrojů bezpečnost pro dialyzované pacienty. Nový dialyzační přístroj Dialog iQ umožňuje automaticky upravovat ultrafiltraci na základě biologické zpětné vazby pomocí speciálního systému bioLogic Fusion. Jedná se v současnosti o první systém, který pro kontinuální výpočet vhodné ultrafiltrační rychlosti používá kombinaci dvou fyziologických parametrů. Tato unikátní vlastnost umožňuje zabránit riziku vzniku hypotenzní příhody. Nejdůležitější vstupní veličinou zůstává systolický krevní tlak, druhým parametrem je relativní krevní objem.

Měření tlaku je šetrnější a rychlejší

Automatické měření tlaku krve pomocí nafukovací manžety dosáhlo významných vylepšení. V první řadě k měření dochází již při samotném nafukování manžety, kterou má pacient na paži. Odpadá tedy zdlouhavá fáze měření během jejího postupného a pozvolného vyfukování. Díky tomu se celkově zkrátil čas měření tlaku. Nejvíce změnu pocítí samozřejmě sami pacienti, kterým tentokrát nebude manžeta v intervalu několika minut „mačkat ruku“, měření je rychlejší a méně bolestivé. Relativní objem krve je doplňkový údaj k parametrům krevního tlaku, který podává informace o doplnění objemu cévního řečiště. Nově přístroj rovněž umožňuje kontinuálně měřit pacientovu saturaci krve kyslíkem. Jedná se o další bezpečnostní prvek, jejž ocení personál např. u pacientů, kteří jsou při dialýze současně napojeni na kyslík.

Učící se přístroj, který ušije postup dialýzy na míru pacienta

Kromě toho inteligentní systém bioLogic Fusion využívá metod přístrojového učení, čímž přispívá k individualizaci péče o pacienta. Systém na základě historie doporučuje optimální nastavení pro novou terapii, a čím častěji je používán, tím více optimalizuje nastavení ultrafiltrace. Přístroj se učí, co na pacienta nejlépe funguje, a díky tomu se daří dosahovat cílové hodnoty léčby a umožnit pacientovi, aby se během celé dialýzy i po ní cítil lépe.

Do výbavy přístroje patří také čtečka pacientských karet. Na kartu lze ukládat informace o průběhu uplynulých terapií, což vytvoří informační řadu o tom, jaké parametry léčby byly nastaveny a jak pacient snášel průběh dialýzy. Navíc má personál všechny potřebné informace o pacientovi ihned k dispozici a již nemusí jednotlivá data složitě dohledávat v dokumentaci. Přednastavení dialyzačního přístroje, historie předešlé terapie pacienta a automatické ukládání parametrů léčby společně s přenosem dat do počítače ušetří sestře až 21 minut u jedné dialýzy.

Přístroj ke zpracování dat využívá unikátní hardware Adimea®, který je součástí dialyzačních monitorů. Ten je v současné době jediný svého druhu a umožňuje průběžně vyhodnocovat a graficky zobrazovat průběh dialýzy ve všech režimech ošetření. Jedná se o adekvátnost dialýzy, kterou může na displeji přístroje sledovat personál i sám pacient. Na konci léčby uživatel vidí, zda bylo dosaženo zamýšleného cíle terapie, popřípadě ho přístroj upozorní, že cíle nemusí být dosaženo. Relevantní data jsou k dispozici pro uložení jak na pacientskou kartu pacienta, tak i do počítače v programu Nefris.

Adekvátnost dialýzy je jedním z klíčových parametrů a mezinárodním kritériem pro hodnocení kvality poskytované léčby. Dříve bylo možné vypočítat tento parametr jen z laboratorních rozborů krve (na základě úbytku koncentrace močoviny), které ale byly k dispozici se zpožděním. Díky unikátnímu systému může personál tento parametr sledovat průběžně v reálném čase a v podstatě ihned nastavit nebo upravit vhodné parametry dialýzy. Systém Adimea® však může personál také upozornit na možné problémy v cévním přístupu, např. omezený průtok shuntem vlivem nevhodné polohy končetiny nebo překážky cévního přístupu. Zkušený personál díky této informaci může velice brzy odhalit problémy, které by jinak vedly k závažnějším komplikacím.

Přístroj je uveden do provozu stisknutím jediného tlačítka

Unikátní je přístroj také svojí rychlou přípravou k provozu. Sestra pouze nasadí jednorázový dialyzační set do jednotlivých částí přístroje a jedním tlačítkem se Dialog iQ sám velmi rychle otestuje a uvede do provozu. Navíc má přístroj velice jednoduché a přehledné grafické rozhraní, které personál ovládá na dotykové obrazovce podobně jako chytrý telefon. Nové přístroje také umožňují využít ekologický centrální rozvod koncentrátů EcoMix, díky němuž odpadá problém s přenášením kanystrů a nemusí se nikam vylévat zbytky roztoku. Pokud je potřeba vyměnit koncentrát během dialýzy, jen se zvolí jiný druh v dialyzačním přístroji. Díky tomu se mohou sestry více věnovat svým pacientům.

Inteligentní přístroj, který šetří čas personálu a zvyšuje pohodlí pacienta

Modernizace dialyzačních přístrojů přinesla četné výhody jak pro personál, tak pro pacienty. Zdravotním sestrám přístroj díky mnoha vylepšeným funkcím ekonomicky šetří čas, který tak mohou věnovat svým pacientům. Pacienti zase prokazatelně vnímají větší pohodlí v průběhu dialýzy díky změnám při měření krevního tlaku nafukovací manžetou, kdy je měření šetrnější, rychlejší a tišší. Efektivitě terapie přispívá pacientská karta, jež obsahuje veškerá data o proběhlých terapiích. Přístroj tak lépe nastaví parametry terapie tak, aby byla pro pacienta co nejefektivnější, snesitelná a bezpečná. Přístroj testovalo několik týmů zdravotníků z různých evropských zemí, vývoj tedy probíhal ruku v ruce se získáváním zpětné vazby od lékařů, sester i techniků. Naši technici provádějí pravidelné prohlídky a aktualizace softwaru přístroje při pravidelných prohlídkách. Přístroj je tedy vždy bezpečný a odpovídá nejmodernějším požadavkům.

Dialog iQ je zdravotnický prostředek určený k provádění a monitorování léčby formou hemodialýzy u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin, použitelný v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, při ambulantním ošetření s omezenou péčí nebo na jednotkách JIP. Podle konkrétního modelu přístroje lze provádět hemodialýzu, hemodiafiltraci, hemofiltraci, sekvenční ultrafiltraci nebo sekvenční ošetření. Kontraindikace a vedlejší účinky: Nejsou známy žádné kontraindikace chronické hemodialýzy. Hemodialýza však může mít vedlejší účinky v podobě zvracení, průjmu, hypotonie nebo křečí. V několika málo případech byly zaznamenány přecitlivělé reakce způsobené použitímnezbytných hadiček a filtračních materiálů. Zvláštní příznaky u pacienta: Přístroj je určen pro pacienty s tělesnou hmotností přesahující 30 kg. Přístroj smí být používán pouze podle pokynů lékaře, pokud pacient trpí nestabilním krevním oběhem nebo hypokalemií. Zvláštní rizika: Přístroj je připojen k elektrickému napětí, které může být životu nebezpečné. Hrozí nebepečí úrazu elektrickým proudem a požáru. Pro podrobné bezpečnostní pokyny si prosím pečlivě prostudujte návod k použití. Systém bioLogic Fusion je volitelný systémem biologické zpětné vazby, který slouží k řízení rychlosti ultrafiltrace během celé dialýzy, a to v závislosti na systolickém tlaku pacienta a relativním objemu krve. Systém bioLogic Fusion jsou oprávněny používat pouze osoby, které byly proškoleny o jeho správném a bezpečném použití. Výrobní systém ECOMix Revolution je zdravotnický prostředek určený pro výrobu kyselých dialyzačních koncentrátů s použitím originálních zásobníků ECOCart Revolution nebo ECOCart ToGo dodávaných společností Intermedt (dále jen jako ECOCart).Umožňuje výrobu dialyzačních koncentrátů v rámci tolerancí daných normou EN ISO 13958. Jiné použití, zejména použití jiných médií, může vést k nebezpečným situacím a je třeba se ho zcela vyvarovat. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návody k použití, neboť tyto obsahují informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace. Podrobné informace o zdravotnických prostředcích naleznete v letáku Informace o inzerovaných produktech, který je přílohou tohoto časopisu.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník