Přejít k hlavnímu obsahu

Novinka v boji proti infekcím

Mgr. Kristýna Orner

21. září 2022

Dezinfekce a hygiena

Pravidelná dezinfekce povrchů, se kterými přichází zdravotnický personál a pacienti do kontaktu, je nedílnou součástí dezinfekčních řádů. Cíl je přitom jasný – zabránit možnému šíření infekce rychle a co nejefektivněji.

V souladu s těmito požadavky uvádí B. Braun na český a slovenský trh nový alkoholový přípravek k dezinfekci kontaktních ploch a neinvazivních zdravotnických prostředků – rychlý a vysoce účinný Meliseptol® acute.

Řada produktů B. Braun pro dezinfekci malých ploch, kterou spojuje jednotný název Meliseptol, obsahuje dobře známé a praxí prověřené přípravky splňující různorodou škálu kritérií od široké účinnosti po kompatibilitu s citlivými povrchy. Meliseptol acute přináší uživatelům této řady opět něco navíc. Během jedné minuty si poradí s patogeny, jako jsou bakterie, kvasinky, mykobakterie, obalené a neobalené viry. Je přitom kompatibilní s povrchy odolnými vůči alkoholu, lze jej použít např. na vyšetřovací křesla či povrchy ze skla, plastu (např. PP, PE, PVC) anebo průmyslové pryže.

K dispozici je jak ve formě bezbarvého postřiku v praktickém balení 250 ml, 750 ml a 5 l, tak ve formě kvalitních a rozměrově ideálních ubrousků dodávaných v moderním uzavíratelném balení „flow pack“ po 100 kusech. Výrobek má jemnou přirozenou vůni a neobsahuje parfém, aldehydy ani alkylaminy. Používá se snadno – stačí jej rozetřít na cílovou plochu a nechat působit v čistém prostředí při pokojové teplotě.

Lze jej použít v rámci oblíbeného uzavíratelného systému utěrek B. Braun Wipes a jako profesionální produkt nechybí také v seznamech DGHM/VAH a seznamu dezinfekčních prostředků IHO. Ať už řešíte rutinní či cílenou dezinfekci, Meliseptol® acute je další v řadě produktů B. Braun, které mohou i na vašem pracovišti pomoci k ochraně zdraví pacientů a personálu.

 Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu. Meliseptol® acute je zdravotnický prostředek určený k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Povrchy zcela navlhčete prostředkem. Není vhodný pro akrylátové sklo, materiály citlivé na alkohol a kyseliny. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko / lékaře. Obsah/nádobu zneškodněte podle národních předpisů. Pro profesionální použití. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace. 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník