Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Navigace u revizní operace kolenních náhrad OrthoPilot® TKR 1.0

12. Červenec 2013

Navigace u revizní operace kolenních náhrad OrthoPilot® TKR 1.0

Revizní operace kolenní náhrady patří k nejnáročnějším ortopedickým výkonům. Bohužel relativně malý počet operací provedených na jednotlivých pracovištích neumožňuje menším klinikám získat rutinu při jejich provádění.

 

Revizní operace se provádějí v případech nevhodně implantované nebo uvolněné endoprotézy kolenního kloubu. Smyslem operace je nahrazení původních komponent endoprotézy za nové, jež plně nahradí funkci původního kloubu s možností korekce případných chyb, které mohly vzniknout při předchozích operacích.

Nejčastější důvody pro výměnu primární endoprotézy kolenního kloubu:

  • Opotřebení PE vložky
  • Infekce
  • Mechanické selhání primárního implantátu
  • Periprostetická fraktura
  • Kloubní, respektive vazová nestabilita
  • Alergie na slitinu primární endoprotézy
  • Bolestivost nebo nestabilita pately
  • Dlouhodobá pooperační bolestivost kolenního kloubu

 

Před provedením revizní operace je zapotřebí znát přesnou příčinu, proč došlo k selhání primární endoprotézy, a určit způsob řešení problému. Bez předchozí analýzy příčin selhání primární endoprotézy by neměla být prováděna žádná revizní operace. Pokud je příčina známá, revizní operace kromě volby různých antialergických implantátů umožňuje korekci mechanické osy končetiny, upravení vazivové flekční a extenční stability i korekci rotace femorální a tibiální komponenty. Správně provedená revizní operace kolenního kloubu může také vrátit zpět špatně zvolené centrum otáčení kolenního kloubu (joint line) při předchozí operaci. Před každou revizní operací by mělo být provedeno předoperační plánování, při kterém operatér navrhne velikost implantátů, výšku a linie resekcí, změří mechanickou osu femuru a navrhne velikost výplní pro eliminaci kloubních defektů. Správně zvolené hodnoty umožňují vzhledem k anamnéze a diagnóze pacienta zvolit přesnou operační strategii a postup.

 

Jak může pomoci navigace OrthoPilot® se softwarem TKR 1.0?

Chirurgický zákrok při revizní operaci je postaven na primární operaci. Zákrok se provádí ve standardní poloze na zádech v celkové, epidurální nebo spinální anestezii. Narozdíl od primoimplantací se ale volí dostatečně široký přístup, který umožňuje jasný přehled nad kostními strukturami. OrthoPilot® umožňuje operatérovi provést změnu pozice centra kolenního kloubu vzhledem k původní pozici primární femorální nebo tibiální komponenty. Centrum lze posunout distálně nebo proximálně o předem určenou hodnotu v milimetrech. Vše je v průběhu celé operace neustále kontrolováno díky 3D snímání. Výsledku je docíleno optimalizací resekcí a augmentačních výplní právě s ohledem na zamýšlený nový stav.

TKR (TKR = Total Knee Revision) software určí z nasnímaných kinematických a palpačních dat mechanickou osu končetiny a velikost kostních defektů. Při plánování případných resekcí a korekcí je operatér informován o aktuálním stavu kostních struktur. Resekce jsou pak určeny vzhledem k možnostem kloubních náhrad a kombinací výplní tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu pro pacienta s minimálními kostními ztrátami. Jednou z největších výhod je kontrola pozice a sklonu tibiálního a femorálního kanálu pro dřík.

Chirurg má v průběhu frézování tibiálního kanálu k dispozici přesnou hodnotu jeho sklonu vůči mechanické ose tibie. V případě femuru je zobrazována odchylka femorálního kanálu od mechanické osy femuru. V závislosti na výsledném sklonu femorálního kanálu může být vybrán optimální sklon dříku vůči femorální komponentě tak, aby byla zachována nebo správně korigována celková mechanická osa operované končetiny.

U revizních endoprotéz jsou narozdíl od primoimplantací výsledné postavení komponent a mechanická osa končetiny přímo závislé na sklonu dříků jak tibiální, tak i femorální komponenty. Pokud by některý z kanálů v důsledku tibiální nebo femorální deformity svíral s mechanickou osou neakceptovatelný úhel, má operatér možnost měnit jeho sklon konverzí na jiný dřík s tím, že pro jinou variantu bude možné zvolit lepší pozici implantátu (např. krátký cementovaný místo necementovaného). Pokud byla při primoimplantaci nevhodně zvolena rotace femorální komponenty, může ji operatér exaktně korigovat vzhledem k linii epicondylů nebo předchozímu postavení femorální komponenty.

Nejen pro Columbus® Revision PS je možné využít „Soft tissue management“ pro optimalizaci vyvážení měkkých tkání. Není to ovšem podmínkou a je možné pracovat také v režimu „Without soft tissue management“. Další nespornou výhodou je, že chirurg, který běžně používá navigační přístroj OrthoPilot®, zvládne většinu kroků při navigované revizní operaci pomocí softwaru Aesculap TKR zcela bez problémů, intuitivně, jelikož jsou identické jako při primoimplantaci. Instrumentárium pro revizní operaci je v případě použití přístroje OrthoPilot® rozšířeno pouze o jeden kontejner (jeden a půl síta s navigovatelnými nástroji).

 

Extramedulární držáky nevyžadují fixaci skrze kortikální kost

Výkon je možné provést s aktivními kabelovými sondami nebo pomocí pasivních křížů s fluorescenčními kuličkami. Jelikož není vzhledem k nutnosti frézování kanálů možné pro fixaci držáků sond použít standardní bikortikální šrouby, koncern B. Braun vyvinul pro fixaci na femuru speciální extramedulární držáky ve tvaru C, které nevyžadují fixaci skrze kortikální kost. Na tibii je možné použít monokortikální šroub s podložkou. Operační výkon je možné začít preparací tibie nebo femuru. Veškerá rozhodnutí nechává OrthoPilot® na operatérovi. Ten není kromě načtení anatomických bodů nucen vést operaci podle předem nadefinovaného nebo vypočítaného vzoru. Oproti manuálnímu nenavigovanému vedení reimplantace kolenního kloubu umožňuje použití přístroje OrthoPilot® se softwarem TKR 1.0 neustálou kontrolu nad prováděným výkonem. Díky kalibrovaným nástrojům a 3D snímání je zpřesňována pozice resekčních šablon vzhledem k fyziologickým dispozicím pacienta. Výsledkem je naprosto exaktní umístění revizní kolenní náhrady, které zohledňuje anatomické odlišnosti každého člověka a stavy měkkých tkání.

Navigační software TKR 1.0 je koncipován tak, aby ho bylo možné instalovat na všechny dostupné verze přístroje OrthoPilot®. Tímto softwarem jsou podporovány veškeré kolenní revizní implantáty z produktového katalogu Aesculap (Columbus® Revision PS, e.motion® PS/Revision, EnduRo® Revision). Pro primoimplantace revizních endoprotéz je možné použít modifikovanou softwarovou verzi TKA Stem. Pracovní postup je obdobný jako ve verzi pro revizní operaci, pouze postup je upraven pro primární použití.

 

Více o produktu OrthoPilot ®

Ing. Tomáš Karban
divize Aesculap - ortopedie (navigační systémy)
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory