Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dekontaminace - začátek konce chirurgických nástrojů

4. Květen 2012

Dekontaminace - začátek konce chirurgických nástrojů

Nejkritičtějším procesem předsterilizační přípravy je proces dekontaminace. Chybně provedenou dekontaminací se snižuje kvalita instrumentária a může vést až k jeho zničení.

Dekontaminace je soubor opatření vedoucích k usmrcení nebo odstranění mikroorganismů z prostředí a z předmětů. Jejími postupy se odstraňují patogenní mikroorganismy tak, aby prostředí i jednotlivé předměty byly pro další manipulaci bezpečné.

Dekontaminaci provádíme pro ochranu personálu, který se věnuje předsterilizační přípravě, nikoliv pro ošetření chirurgického instrumentária. Na otázku, zda je třeba dekontaminaci opravdu provádět, je jednoznačná odpověď - ano, pokud nedokážeme své pracovníky ochránit jiným, zcela bezpečným způsobem.

Společnost B. Braun v rámci svých komplexních servisních služeb Aesculap provádí již třetím rokem analýzy nástrojů v nemocnicích. Provedením kompletní analýzy nástrojů získává nemocnice ucelený soubor inventarizace veškerého instrumentária členěného po odděleních, včetně rezervních zásob.

Co se týče kvality, rozdělujeme nástroje do čtyř skupin: plně funkční, vyžadující malou opravu, vyžadující velkou opravu a nástroje k výměně. Získáváme tím reálný přehled o celkovém stavu a hodnotě instrumentária. Ze statistických údajů se potom počítá koeficient poměrné kvality, který nám vytváří základní obraz o struktuře a kvalitě jednotlivých dodavatelů instrumentária. Pokud koeficient poměrné kvality vykazuje špatný výsledek, je proveden logistický audit předsterilizační přípravy. Ten pak odhalí základní chyby v péči o chirurgické instrumentárium na jednotlivých pracovištích nemocnice. Pro vedoucí pracovníky nemocnice je zpracována závěrečná zpráva s doporučením, jak nedostatky odstranit, včetně celkové kalkulace k tomu potřebných investic.

Při analýzách nástrojů se setkáváme s množstvím systémových chyb v předsterilizační  přípravě, které jsou způsobeny různou kvalitou instrumentárií v nemocnicích. V současné době máme dostatek statistických dat k sestavení žebříčku kritických chyb v jednotlivých procesech předsterilizační přípravy.

Z uvedených dat vyplývá, že nejkritičtějším procesem předsterilizační přípravy  je proces dekontaminace.

 

Nejčastější chyby při dekontaminaci:  

 • Doba expozice dekontaminačního roztoku na instrumentárium 
 •  Zaschnutí biologických materiálů na nástrojích před prováděním dekontaminace
 • Koncentrace a teplota používaného dekontaminačního roztoku
 • Stáří a znečištění dekontaminačního roztoku
 • Nevhodně zvolený roztok
 • Chyby při jednorázovém ponoření instrumentária do dekontaminačního roztoku
 • Opomenutí oplachu nástrojů PH neutrálním roztokem po dekontaminaci

Všechny uvedené nedostatky vedou ke snížení kvality instrumentária. Zcela zásadní chybou, která ve většině případů vede ke zničení instrumentária, je pak překročení doby expozice. Tuto chybu lze částečně eliminovat vybavením místností pro dekontaminaci časovým měřičem s akustickým signálem. Bohužel lidský faktor je zde prioritou.

 

Způsoby dekontaminace

V současné době provádíme dekontaminaci třemi možnými způsoby. Všechny popsané způsoby jsou pro chirurgické nástroje vhodné, mají však své přednosti i úskalí. Hlavními oblastmi ovlivňujícími správné rozhodnutí, jakým způsobem nástroje dekontaminovat,  je logistika provozu, ekonomika provozu a organizace práce.

Podcenění nebo nedodržení správných postupů ve všech těchto oblastech vede vždy ke špatným výsledkům. Pro různé druhy používaných způsobů dekontaminace se v odborných kruzích užívá specifická terminologie:

 

Mokrá cesta dekontaminace

Jedná se o dekontaminaci v roztoku, kdy expozice je součástí manipulačních cest. Je vhodná pro pracoviště s dokonale zvládnutou organizací práce a vhodnou logistikou provozu. Pro transport materiálu se používají dekontaminační kontejnery. Z hlediska ekonomického provozu patří mezi nejdražší způsoby používané dekontaminace. Dekontaminační roztok se po použití na centrální sterilizaci vylévá.

 

Polosuchá cesta dekontaminace

Polosuchá cesta se týká přísálové dekontaminace v roztoku. Expozice se provádí většinou ve vyčleněné přísálové místnosti určené pro dekontaminaci, kde je expozice důsledně sledována. Roztok se zde připravuje zpravidla na několik dekontaminačních vsázek. Nástroje jsou opláchnuty, uloženy do dekontaminačních kontejnerů a zaslány na centrální sterilizaci. Tento způsob je vhodný tam, kde je složitá logistika provozu a dlouhé manipulační cesty, a neklade důraz na dokonalou organizaci práce. Z ekonomického hlediska je tato metoda výhodnější než dekontaminace mokrou cestou. 

 

Suchá cesta dekontaminace

Suchá cesta dekontaminace se provádí strojním způsobem bez použití dekontaminačního roztoku v přístroji pro mytí s termickou dezinfekcí. Tato metoda patří k provozně nejlevnějším, ale nejnáročnějším na prvotní investice. Je vhodná především pro velmi krátké manipulační cesty a tam, kde je zajištěna dobrá logistika provozu. Největší důraz je kladen na dokonalou organizaci práce. Principem této metody je okamžitá termická dezinfekce s minimálním kontaktem obslužného personálu s kontaminovaným materiálem. Tato metoda je zakázána, pokud obslužný personál nedodržuje dokonalou organizaci a logistiku provozu.

 

Co je tedy nutné pro tuto metodu bezpodmínečně dodržet?

 • Nástroje se po použití na sále vkládají otevřené do manipulačních sít vhodných rozměrů pro automaty s termickou dezinfekcí. Manipulační síto leží na sále v dekontaminačním kontejneru. Dekontaminační kontejner je umístěn na vozíku určeném pro manipulaci s dekontaminačním kontejnerem. 
 • Obsluha na operačním sále je zaškolena v oblasti vhodného vkládání nástrojů do manipulačního síta a dodržování  prostorů pro eliminaci mycích stínů.
 • Po ukončení operace se dekontaminační kontejner uzavře a okamžitě je expedován do místnosti s přístrojem pro mytí s termickou dezinfekcí. 
 • Obsluha mycího a dezinfekčního automatu pracuje ve vhodných rukavicích, a aniž by nástroje překládala na jiná síta, vkládá je do mycího a dezinfekčního automatu.  
 • Termická dezinfekce v mycím automatu se provádí nad teplotou 90 stupňů po dobu minimálně 10 minut.

 

Výsledky provedených analýz nástrojů v nemocnicích

Společnost B. Braun se svým odborně vyškoleným týmem uskutečnila sedm kompletních analýz nástrojů v českých a sedm ve slovenských nemocnicích. Výsledky analýz nástrojů ukázaly, že není rozhodující, jakou cestu dekontaminace si uživatel zvolí, ale jak je schopen ji technicky, ekonomicky a organizačně zvládnout. Ze čtrnácti pracovišť, kde jsme analýzu nástrojů prováděli, vyšel koeficient poměrné kvality chirurgických nástrojů nejlépe v nemocnici Nitře. Dobrý výsledek byl tak přesvědčivý, že jsme nakonec provedli audit předsterilizační přípravy a logistiky provozu.

 

Výsledek auditu lze doporučit k zamyšlení i pro jiná pracoviště:

 • zvládnutá logistika nákupu chirurgických nástrojů,
 • minimum dodavatelských značek chirurgických nástrojů, 
 • nástroje od různých výrobců jsou kumulovány do samostatných sít, 
 • používán kontejnerový systém s filtry eliminujícími prostupnost nečistot na nástroje při sterilizaci; bezfiltrový kontejner žádnou nečistotu nezachytí a doporučit jej lze pouze u pracovišť s novou technologií sterilizace, 
 • na sítech minimum nástrojů s bodovou korozí, 
 • na sítech minimum nástrojů z uhlíkatých materiálů,
 • nepřeplněná síta, 
 • snaha o optimalizaci složení chirurgických sít,
 • zvolená suchá cesta dekontaminace, 
 • ambulantní provozy a oddělení si předsterilizační přípravu provádějí samy, 
 • zvládnutá dobrá organizace práce - samostatný pracovník neustále sváží nástroje na centrální sterilizaci, 
 • promazávání zámků nástrojů, 
 • sterilizuje se centrálně v parní sterilizaci s vlastním vyvíječem páry.

 

Závěr

Vhodnost zvolené cesty k získání optimálního výsledku procesu dekontaminace je závislé vždy na týmové spolupráci. Snaha zvolit co nejjednodušší a nejekonomičtější logistiku práce nemusí vést k nejlevnějším výsledkům. I zde platí lidová moudrost, že pevnost řetězu je závislá na pevnosti nejslabšího článku. Doporučit nebo navrhnout optimální řešení lze pouze po důsledné analýze všech procesů souvisejících s předsterilizační přípravou. Analýza instrumentária je první krok správným směrem.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. 

19.09.2022

Ročně se v nemocnicích o ostré předměty poraní stovky zdravotníků. Riziko poranění výrazně snižují právě jednorázové bezpečnostní skalpely s výsuvnou čepelí.

15.08.2022

v Ústavu pro péči o matku a dítě, díky komplexnímu přístupu k obměně instrumentária.

13.12.2016
Chirurgie