Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Bezpečnostní kontrola a autorizovaný servis na prvním místě

Ing. Tomáš Vápeník

10. srpen 2023

Servisní služby

Prakticky každý pracovník ve zdravotnictví se přímo či nepřímo setkal s případem ohrožení pacienta v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku. Buď došlo k selhání prostředku samotného, jako např. k jeho závadě, nebo k selhání vlivem lidského faktoru, například v podobě nesprávného použití či nevhodného spotřebního materiálu, nevhodné kombinace zdravotnických prostředků (ZP) aj. Jak tyto situace eliminovat a jak chránit sebe i pacienta, popisuje vedoucí servisního týmu oddělení Blood Purification Ing. Tomáš Vápeník.

Tomáš Vápeník Vedoucí servisního oddělení Blood Purification

Vedoucí servisního oddělení Blood Purification

Ing. Tomáš Vápeník

Vystudoval obor elektrotechniky na ČVUT v Praze. Po studiu se věnoval oboru zkušebnictví ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích. V průběhu 90. let vstoupil na pole zdravotnické techniky nejprve jako servisní technik prvních dialyzačních monitorů B. Braun na českém trhu a infuzních pump.

Tomáš Vápeník se později věnoval rozvoji servisních aktivit i pro další obory zdravotnické techniky B. Braun. Osm let působil v pozici technického dozoru investora při výstavbě a modernizaci dialyzačních středisek B. Braun Avitum. V současné době vede servisní tým oddělení Blood Purification.

Vliv lidského faktoru

Zatímco vliv lidského faktoru lze eliminovat do jisté míry školením, tréningem, praxí, při použití zdravotnického prostředku typu přístroj je pak situace o poznání složitější, neboť se zpravidla jedná o sofistikovaná technická zařízení, kde uživatel často není schopen snadno rozpoznat vadu. Eliminovat riziko selhání zdravotnického přístroje tak uživatel může sám pouze omezeně, neboť nedisponuje technickými prostředky potřebnými pro spolehlivou diagnostiku zařízení.

Z tohoto důvodu je nutné, aby tuto periodickou preventivní diagnostiku stavu zdravotnických přístrojů prováděla osoba s přímou vazbou na výrobce, disponující patřičnými vědomostmi a technickým vybavením. Jedině výrobce zdravotnického přístroje má dostatek informací k tomu, aby navrhl optimální rozsah a periodu kontrol svého produktu pro zabezpečení jeho maximální bezpečnosti a spolehlivosti. Výrobce rovněž nese za svůj produkt odpovědnost prakticky po celou dobu jeho používání.

To platí při splnění jedné podstatné podmínky, a to že uživatel – poskytovatel zdravotní péče – postupuje podle návodu k obsluze a dodržuje veškerá doporučení výrobce pro provoz. Pokud se tak neděje, veškerá odpovědnost za provoz zdravotnického přístroje přechází na uživatele, tedy na poskytovatele zdravotní péče. Je pak už jen věcí fungování vnitřního systému zdravotnického zařízení, zda tuto odpovědnost ponechá v obecné rovině na sobě nebo ji přenese na členy svého personálu. A kdo z nás by chtěl na sebe převzít odpovědnost za potenciálně nebezpečný zdravotnický přístroj?

Proč zvolit autorizovaný servis?

Je to podobné jako v silničním provozu. Málokdo dnes vědomě jezdí s vozem bez platné technické kontroly. A kdo z nás by vypravil děti na školní výlet autobusem bez platné technické kontroly? Pravděpodobně nikdo. Přesto se najdou zdravotnická zařízení, která bezpečnostnětechnickou kontrolu (BTK) neprovádějí zodpovědně u všech ZP anebo nechávají BTK provést jen formálně servisem bez příslušné autorizace. Taková BTK jako by neexistovala. Když se vrátíme k příměru se silniční dopravou, je to, jako by si řidič technickou kontrolu provedl sám.

Další důvod k provádění BTK autorizovaným servisem je stále častější vazba BTK a preventivní údržby, kdy před samotným provedením BTK jsou na zdravotnickém přístroji vyměněny veškeré výrobcem doporučené opotřebitelné díly. Systém preventivní údržby je poměrně komplikovaný systém výměny kritických dílů založený na doporučení výrobce vzhledem k počtu provozních hodin přístroje. Provedení preventivní údržby je záležitostí výhradně autorizovaného servisu.

 

Pravidelný servis jako alfa a omega kvality přístrojů

Pokud nebude preventivní údržba provedena v doporučeném rozsahu a čase, je velmi pravděpodobné, že nastane stav, kdy přístroj parametry předepsané pro BTK ještě splní, ale již není možné zaručit jeho plnohodnotnou funkci pro následující periodu do další BTK. Tím je celý systém BTK jako prevence proti selhání přístroje v provozu de facto negován.

Jediná cesta, jak zabezpečit kvalitní komplexní provedení BTK na zdravotnických prostředcích, je provádění BTK autorizovaným servisním technikem. Jedině zde je zabezpečena vazba na výrobce, která dává jistotu vysoké kvalifikace servisních techniků díky jejich pravidelnému proškolování, předávání nejnovějších poznatků z provozu a informací o tom, jak případným technickým problémům předcházet a jaké nastavení přístroje zvolit, aby byl provoz bezpečný a stabilní. Tito technici samozřejmě disponují i potřebnými diagnostickými nástroji a nejnovějším softwarem v případě programovatelných ZP.

Je logické, že autorizovaný servis navázaný na výrobce je zdrojem dat z provozu zdravotnických prostředků a výrobce na základě vyhodnocení těchto dat může tyto prostředky dále vyvíjet a zdokonalovat. Tím se zodpovědný uživatel zdravotnických prostředků nepřímo podílí i na dalším vývoji. Ve spojení s platností směrnice EU pro zdravotnické prostředky je tato vazba uživatele na výrobce začleněna do legislativy a je vyžadována. 


Neautorizovaná  IN-HOUSE péče o zdravotnické přístroje v praxi

Tyto přístroje byly zachyceny v běžném provozu zdravotnického zařízení. Vlevo typická náhrada akumulátoru neoriginálním náhradním dílem se zvláště „kvalitním“ propojením vodičů, vpravo specifické řešení záslepek šroubů silikonem. 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník