Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bezpečnostní kontrola a autorizovaný servis na prvním místě

22. Duben 2020

Bezpečnostní kontrola a autorizovaný servis na prvním místě

Prakticky každý pracovník ve zdravotnictví se přímo či nepřímo setkal s případem ohrožení pacienta v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku. Buď došlo k selhání prostředku samotného, jako např. k jeho závadě, nebo k selhání vlivem lidského faktoru, například v podobě nesprávného použití či nevhodného spotřebního materiálu, nevhodné kombinace zdravotnických prostředků (ZP) aj. Jak tyto situace eliminovat a jak chránit sebe i pacienta, popisuje vedoucí servisního týmu B. Braun Avitum Ing. Tomáš Vápeník.

Ing. Tomáš Vápeník

Tomáš Vápeník vystudoval obor elektrotechniky na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Po studiu se věnoval oboru zkušebnictví ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích. V průběhu 90. let vstoupil na pole zdravotnické techniky nejprve jako servisní technik prvních dialyzačních monitorů B. Braun na českém trhu a infuzních pump. Později se věnoval rozvoji servisních aktivit i pro další obory zdravotnické techniky B. Braun.

Osm let působil v pozici technického dozoru investora při výstavbě a modernizaci dialyzačních středisek Avitum. V současné době Tomáš Vápeník vede servisní tým Avitum a zajišťuje technickou podporu obchodnímu týmu divize Avitum především v oblasti prodeje úpraven vody a míchacích zařízení.

Vliv lidského faktoru

Zatímco vliv lidského faktoru lze eliminovat do jisté míry školením, tréningem, praxí, při použití zdravotnického prostředku typu přístroj je pak situace o poznání složitější, neboť se zpravidla jedná o sofistikovaná technická zařízení, kde uživatel často není schopen snadno rozpoznat vadu. Eliminovat riziko selhání zdravotnického přístroje tak uživatel může sám pouze omezeně, neboť nedisponuje technickými prostředky potřebnými pro spolehlivou diagnostiku zařízení.

Z tohoto důvodu je nutné, aby tuto periodickou preventivní diagnostiku stavu zdravotnických přístrojů prováděla osoba s přímou vazbou na výrobce, disponující patřičnými vědomostmi a technickým vybavením. Jedině výrobce zdravotnického přístroje má dostatek informací k tomu, aby navrhl optimální rozsah a periodu kontrol svého produktu pro zabezpečení jeho maximální bezpečnosti a spolehlivosti. Výrobce rovněž nese za svůj produkt odpovědnost prakticky po celou dobu jeho používání.

To platí při splnění jedné podstatné podmínky, a to že uživatel – poskytovatel zdravotní péče – postupuje podle návodu k obsluze a dodržuje veškerá doporučení výrobce pro provoz. Pokud se tak neděje, veškerá odpovědnost za provoz zdravotnického přístroje přechází na uživatele, tedy na poskytovatele zdravotní péče. Je pak už jen věcí fungování vnitřního systému zdravotnického zařízení, zda tuto odpovědnost ponechá v obecné rovině na sobě nebo ji přenese na členy svého personálu. A kdo z nás by chtěl na sebe převzít odpovědnost za potenciálně nebezpečný zdravotnický přístroj?

 

Proč zvolit autorizovaný servis?

Je to podobné jako v silničním provozu. Málokdo dnes vědomě jezdí s vozem bez platné technické kontroly. A kdo z nás by vypravil děti na školní výlet autobusem bez platné technické kontroly? Pravděpodobně nikdo. Přesto se najdou zdravotnická zařízení, která bezpečnostnětechnickou kontrolu (BTK) neprovádějí zodpovědně u všech ZP anebo nechávají BTK provést jen formálně servisem bez příslušné autorizace. Taková BTK jako by neexistovala. Když se vrátíme k příměru se silniční dopravou, je to, jako by si řidič technickou kontrolu provedl sám.

Další důvod k provádění BTK autorizovaným servisem je stále častější vazba BTK a preventivní údržby, kdy před samotným provedením BTK jsou na zdravotnickém přístroji vyměněny veškeré výrobcem doporučené opotřebitelné díly. Systém preventivní údržby je poměrně komplikovaný systém výměny kritických dílů založený na doporučení výrobce vzhledem k počtu provozních hodin přístroje. Provedení preventivní údržby je záležitostí výhradně autorizovaného servisu.

Neautorizovaná  IN-HOUSE péče o zdravotnické přístroje v praxi

Tyto přístroje byly zachyceny v běžném provozu zdravotnického zařízení. Vlevo typická náhrada akumulátoru neoriginálním náhradním dílem se zvláště „kvalitním“ propojením vodičů, vpravo specifické řešení záslepek šroubů silikonem. 

  

 

Pravidelný servis jako alfa a omega kvality přístrojů

Pokud nebude preventivní údržba provedena v doporučeném rozsahu a čase, je velmi pravděpodobné, že nastane stav, kdy přístroj parametry předepsané pro BTK ještě splní, ale již není možné zaručit jeho plnohodnotnou funkci pro následující periodu do další BTK. Tím je celý systém BTK jako prevence proti selhání přístroje v provozu de facto negován.

Jediná cesta, jak zabezpečit kvalitní komplexní provedení BTK na zdravotnických prostředcích, je provádění BTK autorizovaným servisním technikem. Jedině zde je zabezpečena vazba na výrobce, která dává jistotu vysoké kvalifikace servisních techniků díky jejich pravidelnému proškolování, předávání nejnovějších poznatků z provozu a informací o tom, jak případným technickým problémům předcházet a jaké nastavení přístroje zvolit, aby byl provoz bezpečný a stabilní. Tito technici samozřejmě disponují i potřebnými diagnostickými nástroji a nejnovějším softwarem v případě programovatelných ZP.

Je logické, že autorizovaný servis navázaný na výrobce je zdrojem dat z provozu zdravotnických prostředků a výrobce na základě vyhodnocení těchto dat může tyto prostředky dále vyvíjet a zdokonalovat. Tím se zodpovědný uživatel zdravotnických prostředků nepřímo podílí i na dalším vývoji svých prostředků. V krátké budoucnosti ve spojení s platností nové směrnice EU pro zdravotnické prostředky bude tato vazba uživatele
na výrobce začleněna do legislativy a bude vyžadována.

Společnost B. Braun Medical poskytuje zákazníkům komplexní služby v oblasti provozu a servisu zdravotnických prostředků

Nové trendy přinášejí možnosti pořízení zdravotnických prostředků různými formami, například prostřednictvím jejich pronájmu, operativního leasingu nebo fleetového programu.

Veškerá péče o zdravotnické prostředky, včetně jejich evidence, hlídání termínů pravidelných kontrol, výměny příslušenství a spotřebního materiálu, se tak může přenést ze zákazníka na naši společnost. Zákazník tak nemusí řešit tyto provozní záležitosti a může se plně věnovat těm činnostem, které umí nejlépe, tedy poskytování zdravotní péče.

V této rubrice našeho časopisu se zaměřujeme na specifika servisní péče v jednotlivých segmentech zdravotnické techniky a jejich efektivní propojení.

Ing. Tomáš Vápeník
vedoucí servisního centra Avitum B. Braun Medical s.r.o.
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Již více než 140 let je název Aesculap® synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů a kontejnerů. Nejen kvalitní zpracování produktů, ale také vysoká míra odbornosti, rozsah know-how zaměstnanců a komplexní servisní péče je tím, čím Aesculap® vyniká.

29.01.2022
Servis

Infuzní technika B. Braun se v jednotlivých modelech vyskytuje na trhu přes 70 let. Naše přístroje se vždy pyšnily nejvyšší kvalitou a precizním zpracováním. I přes tyto nesporné kvality je třeba přístrojům zajistit pravidelnou údržbu. 

14.10.2021
Servis

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. 

14.10.2021
Servis