Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality ve veřejných zakázkách - 1. část

4. Duben 2014

Aktuality ve veřejných zakázkách - 1. část

Problematika veřejných zakázek se v posledních letech stala velmi sledovanou oblastí nejen u odborné, ale také laické veřejnosti, a to z toho důvodu, že při jejich zadávání dochází k přerozdělování velkého množství veřejných prostředků.

Při realizaci zadávání veřejných zakázek dochází k mnoha pochybením na obou stranách účastníků zadávacího řízení, tedy zadavatele i dodavatele. Obě strany narážejí na četná úskalí a nejasnosti, které výběr nejvhodnější nabídky obnášejí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vás pravidelně a postupně seznamovat s nejzásadnějšími problémy zadávání veřejných zakázek - především se změnami, které poslední novely zákona přinesly, aktuální rozhodovací praxí a novými zadávacími směrnicemi, jež byly schváleny Radou Evropské unie v únoru tohoto roku.   

Velká technická novela platná od 1. 1. 2014

Právní předpis, kterým se zadávání veřejných zakázek řídí, je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Tento zákon je v rámci snah o zjednodušení a zprůhlednění celého systému udělování veřejných zakázek předmětem častých legislativních změn, což dokazuje již dvacátá novela, která vstoupila v platnost a účinnost dne 1. 1. 2014, tzv. „Velká technická novela“. Ta přináší několik klíčových změn, a to v oblasti zvýšení finančních limitů, doplňování kvalifikace, umožnění pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka (po splnění daných podmínek), zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu, a dalších podstatných změn, které by měly nejen zadavatelům, ale i dodavatelům usnadnit realizaci a postup při výběru nejvhodnější nabídky.

K nejzásadnějším změnám bezesporu patří opětovné navýšení finančních limitů pro povinný postup dle ZVZ pro veřejné zakázky na dodávky a služby z 1 milionu na 2 miliony korun bez DPH a na stavební práce z 3 milionů na 6 milionů korun bez DPH. Navýšení limitů by mělo zadavatelům zjednodušit a urychlit výběr nejvhodnějšího dodavatele a zároveň by zadavatelům měla odpadnout administrativní zátěž v případě tzv. bagatelních (podprahových) zakázek. Navýšení finančních limitů by také mělo zadavatelům přinést větší volnost při výběru dodavatele, kdy se neuplatní některá příliš formalistická ustanovení ZVZ.

Danou novelou byl přijat mechanismus, který zadavatelům umožňuje pokračovat v opakovaném zadávacím řízení i v případě, že zadavateli byla doručena nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka. Tento postup mohou zadavatelé použít pouze za kumulativního splnění podmínek - zadavatel je povinen ve formuláři pro oznámení nové zakázky se stejným předmětem označit prostřednictvím identifikačního čísla předchozí zrušené zadávací řízení a v novém oznámení vymezit změny, které oproti předchozímu zrušenému zadávacímu řízení učinil v zadávacích podmínkách. Díky tomuto mechanismu zadavatelé již nemusí řešit situaci, kdy je zadávací podmínky schopen plnit pouze jediný dodavatel a do zadávacího řízení je doručena pouze jediná nabídka.

Od 1. 1. 2014 se měla k zadávacím podmínkám nadlimitních veřejných zakázek vyjadřovat tzv. „osoba se zvláštní způsobilostí“, a to ještě před zahájením zadávacího řízení. Současně měla být také členem hodnotící komise u těchto zakázek. Tento institut byl shora uvedenou novelou zrušen, zároveň s příslušnými ustanoveními týkajícími se vzdělávacího programu pro tyto osoby.

Bez povšimnutí by neměly zůstat další významné změny, a to změna ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ, týkající se dodatečného prokazování kvalifikace. Novela umožňuje, aby skutečnosti, rozhodné pro splnění kvalifikace, mohly nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek, kdy odpadá komplikace především ve vztahu k výpisu z rejstříku trestů. Zadavatelé jsou nově povinni zasílat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) také elektronickou podobu zadávací dokumentace a dodatečných informací. Lhůta, po kterou jsou zadavatelé povinni odeslat ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu, byla prodloužena na deset kalendářních dní.

V neposlední řadě jsou zadavatelé díky novelizaci zákona oproštěni od povinnosti uveřejnit nové předběžné oznámení v případě, že bylo předchozí zadávací řízení zrušeno.

Velká technická novela, platná a účinná od 1. 1. 2014, s sebou přináší i další změny, se kterými by se měli zadavatelé i dodavatelé seznámit, aby zadávací řízení, která se jich týkají, byla realizována v souladu se ZVZ.

V souvislosti se schválením „modernizovaných zadávacích směrnic“ Radou EU, kdy lhůta pro transpozici nové právní úpravy do národních právních řádů, tedy i do českého právního řádu, je stanovena do 24 měsíců, Ministerstvo pro místní rozvoj, pod jehož gesci tato právní úprava spadá, již avizovalo, že plánuje představit nový zákon o veřejných zakázkách, pravděpodobně v červnu 2014. Ten přinese do zadávání veřejných zakázek další změny, které by měly vést k větší transparentnosti a celkovému zjednodušení zadávacího procesu.

Michaela Lukšová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun