Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality ve veřejných zakázkách - 1. část

4. Duben 2014

Aktuality ve veřejných zakázkách - 1. část

Problematika veřejných zakázek se v posledních letech stala velmi sledovanou oblastí nejen u odborné, ale také laické veřejnosti, a to z toho důvodu, že při jejich zadávání dochází k přerozdělování velkého množství veřejných prostředků.

Při realizaci zadávání veřejných zakázek dochází k mnoha pochybením na obou stranách účastníků zadávacího řízení, tedy zadavatele i dodavatele. Obě strany narážejí na četná úskalí a nejasnosti, které výběr nejvhodnější nabídky obnášejí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vás pravidelně a postupně seznamovat s nejzásadnějšími problémy zadávání veřejných zakázek - především se změnami, které poslední novely zákona přinesly, aktuální rozhodovací praxí a novými zadávacími směrnicemi, jež byly schváleny Radou Evropské unie v únoru tohoto roku.   

Velká technická novela platná od 1. 1. 2014

Právní předpis, kterým se zadávání veřejných zakázek řídí, je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Tento zákon je v rámci snah o zjednodušení a zprůhlednění celého systému udělování veřejných zakázek předmětem častých legislativních změn, což dokazuje již dvacátá novela, která vstoupila v platnost a účinnost dne 1. 1. 2014, tzv. „Velká technická novela“. Ta přináší několik klíčových změn, a to v oblasti zvýšení finančních limitů, doplňování kvalifikace, umožnění pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka (po splnění daných podmínek), zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu, a dalších podstatných změn, které by měly nejen zadavatelům, ale i dodavatelům usnadnit realizaci a postup při výběru nejvhodnější nabídky.

K nejzásadnějším změnám bezesporu patří opětovné navýšení finančních limitů pro povinný postup dle ZVZ pro veřejné zakázky na dodávky a služby z 1 milionu na 2 miliony korun bez DPH a na stavební práce z 3 milionů na 6 milionů korun bez DPH. Navýšení limitů by mělo zadavatelům zjednodušit a urychlit výběr nejvhodnějšího dodavatele a zároveň by zadavatelům měla odpadnout administrativní zátěž v případě tzv. bagatelních (podprahových) zakázek. Navýšení finančních limitů by také mělo zadavatelům přinést větší volnost při výběru dodavatele, kdy se neuplatní některá příliš formalistická ustanovení ZVZ.

Danou novelou byl přijat mechanismus, který zadavatelům umožňuje pokračovat v opakovaném zadávacím řízení i v případě, že zadavateli byla doručena nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka. Tento postup mohou zadavatelé použít pouze za kumulativního splnění podmínek - zadavatel je povinen ve formuláři pro oznámení nové zakázky se stejným předmětem označit prostřednictvím identifikačního čísla předchozí zrušené zadávací řízení a v novém oznámení vymezit změny, které oproti předchozímu zrušenému zadávacímu řízení učinil v zadávacích podmínkách. Díky tomuto mechanismu zadavatelé již nemusí řešit situaci, kdy je zadávací podmínky schopen plnit pouze jediný dodavatel a do zadávacího řízení je doručena pouze jediná nabídka.

Od 1. 1. 2014 se měla k zadávacím podmínkám nadlimitních veřejných zakázek vyjadřovat tzv. „osoba se zvláštní způsobilostí“, a to ještě před zahájením zadávacího řízení. Současně měla být také členem hodnotící komise u těchto zakázek. Tento institut byl shora uvedenou novelou zrušen, zároveň s příslušnými ustanoveními týkajícími se vzdělávacího programu pro tyto osoby.

Bez povšimnutí by neměly zůstat další významné změny, a to změna ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ, týkající se dodatečného prokazování kvalifikace. Novela umožňuje, aby skutečnosti, rozhodné pro splnění kvalifikace, mohly nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek, kdy odpadá komplikace především ve vztahu k výpisu z rejstříku trestů. Zadavatelé jsou nově povinni zasílat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) také elektronickou podobu zadávací dokumentace a dodatečných informací. Lhůta, po kterou jsou zadavatelé povinni odeslat ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu, byla prodloužena na deset kalendářních dní.

V neposlední řadě jsou zadavatelé díky novelizaci zákona oproštěni od povinnosti uveřejnit nové předběžné oznámení v případě, že bylo předchozí zadávací řízení zrušeno.

Velká technická novela, platná a účinná od 1. 1. 2014, s sebou přináší i další změny, se kterými by se měli zadavatelé i dodavatelé seznámit, aby zadávací řízení, která se jich týkají, byla realizována v souladu se ZVZ.

V souvislosti se schválením „modernizovaných zadávacích směrnic“ Radou EU, kdy lhůta pro transpozici nové právní úpravy do národních právních řádů, tedy i do českého právního řádu, je stanovena do 24 měsíců, Ministerstvo pro místní rozvoj, pod jehož gesci tato právní úprava spadá, již avizovalo, že plánuje představit nový zákon o veřejných zakázkách, pravděpodobně v červnu 2014. Ten přinese do zadávání veřejných zakázek další změny, které by měly vést k větší transparentnosti a celkovému zjednodušení zadávacího procesu.

Michaela Lukšová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun