Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie

28. Červen 2019

Aesculap Akademie

Aesculap Akademie proškolila od roku 2002 v ČR přes 120 000 zdravotníků. Volbu řečníků, témat i kvalitní realizaci projektů zajišťuje její vědecká rada. V novém složení na další dvouleté funkční období byla k 1. červenci jmenována na slavnosti v Karolinu.

Nově jmenovaná vědecká rada je šestá v pořadí a stejně jako v radách předchozích jsou v ní osobnosti české medicíny. „Aesculap Akademie je nesmírně přínosná, protože dává dohromady lidi z různých disciplín, různé míry seniority a různé míry zkušenosti. Myslím si, že to je ideální cesta, jak pomocí moderních vzdělávacích metod rozšířit poznání mezi lékaři a dalšími zdravotníky. Je to jedna z cest, ale velmi důležitá,“ řekl MT končící člen rady profesor MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA.

Všechny vzdělávací akce Aesculap Akademie jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů. Kurzy jsou akreditovány odbornými lékařskými společnostmi a mezinárodními lékařskými organizacemi. Základ edukačního portfolia tvoří praktické simulační kurzy a tréninky, součástí jsou semináře a konference. Loni uspořádala Aesculap Akademie v ČR 214 vzdělávacích akcí. Činnost akademie podporuje Společnost B. Braun Medical s.r.o., české zastoupení koncernu B. Braun, v ČR od roku 2002 a na Slovensku od roku 2005. Aesculap Akademie působí ve 40 zemích, kde loni uspořádala přes 1 700 akcí.

„Aesculap Akademie uvažuje v dimenzi akademické, nejen byznysové. Pro akademickou sféru to je obohacující, spolupracujeme nejen na bázi členství ve vědecké radě, ale B. Braun vede u nás volitelné předměty, čímž umožňujeme našim studentům rozšířit spektrum jejich přípravy, která se blíží praktické medicíně,“ řekl MT končící člen rady, děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel a ředitel společnosti B. Braun Medical v ČR a SR vyzdvihl, že Aesculap Akademie má v ČR řadu renomovaných lektorů, pravidelně přednáší 120 odborníků, na konkrétních kurzech jich spolupracuje 150 až 200. „Věřím, že trend, který jsme nastavili, a přínos, který se odráží v plných posluchárnách a seminárních místnostech, se nám podaří udržet, dále rozvinout a akademie bude mít stále místo ve vzdělávání zdravotníků, že vždy najdeme prostor, kde můžeme být přínosem, kde nebudeme konkurovat stávajícímu pregraduálnímu vzdělávání a postgraduálním kurzům a formám vzdělávání, ale vždy najdeme něco nového, co budeme moci přinést ze světa. Máme 40 partnerských organizací po celém světě, a věřím, že budeme moci velmi rychle reagovat na požadavky, jak přinést nové poznatky našim zdravotníkům,“ řekl na slavnosti v Karolinu ředitel Lukeš.

 

Ceny Aesculap Akademie

Součástí slavnostního programu, spojeného s jmenováním 22 členů nové vědecké rady pro ČR a 19 členů nové vědecké rady pro SR a s poděkováním končícím členům obou rad, bylo udílení Ceny Aesculap Akademie.

Za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti onkologie cenu převzala Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová, která je členkou vědecké rady podruhé. „Z mého pohledu je akademie důležitá, protože umožňuje další vzdělávání také nelékařským pracovníkům. Sestry mohou v certifikovaných kurzech získat i zvláštní odbornou způsobilost, posunout se dál ve své odbornosti,“ řekla.

Za mimořádný přínos pro vzdělávání zdravotníků v oblasti výživy a metabolismu převzal cenu docent MUDr. Pavel Těšínský. „S velikým potěšením vidím, jak akademické prostředí, ke kterému patří i Aesculap Akademie, přispívá k tomu, Aesculap Akademie inovuje vzdělávání zdravotníků Aesculap Akademie proškolila od roku 2002 v ČR přes 120 000 zdravotníků. Volbu řečníků, témat i kvalitní realizaci projektů zajišťuje její vědecká rada. V novém složení na další dvouleté funkční období byla k 1. červenci jmenována na slavnosti v Karolinu. že vědomost není pseudovědomostí a že co jsme se naučili, co jsme dlužni svým rodičům a později svým učitelům, teď máme možnost splácet. Cena akademie je pro mě velkou radostí a také velkým závazkem,“ řekl.

 

Ceny Aesculap Akademie převzali z rukou manažera Aesculap Akademie Martina Kaliny (vlevo) Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová a doc. MUDr. Pavel Těšínský

Ceny Aesculap Akademie převzali z rukou manažera Aesculap Akademie Martina
Kaliny (vlevo) Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová a doc. MUDr. Pavel Těšínský

 

Specifika Aesculap Akademie

Aesculap Akademie je specifická v tom, že doplňuje nabídku již existujícího vzdělávání, které organizují Česká lékařská komora či Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. „Společně se zdravotnickými odborníky hledáme místa, kde standardní pregraduální a postgraduální vzdělávání není tak flexibilní. Přece jenom oni musejí mít plány předem připravené. Výhodou Aesculap Akademie je to, že můžeme reagovat na potřeby flexibilně, vyplnit díru na trhu. Velkou oblastí našeho působení je simulační medicína, kde jsme zainvestovali do fantomů, na nichž se lékaři a sestry mohou vzdělávat. Dnes již vznikají simulační kurzy i v nemocnicích a u lékařských fakult, ale my jsme s těmito kurzy začali před čtyřmi lety. Takovýmto způsobem se tedy snažíme oslovit zdravotníky s moderními věcmi, které se dozvíme v rámci koncernu, jak se vyučuje v USA, v Německu, tak to můžeme velmi rychle aplikovat tady. A zaměřujeme se i na oblasti, které jsou velmi malé a pro standardní postgraduální vzdělávání v medicíně není úplně jednoduché najít platformu – děláme specializované kurzy pro region ČR, Slovensko, Polsko. Máme odborníky z celého regionu a tyto specifické kurzy jsou výlučné, tam je naše parketa,“ shrnul pro MT specifika činnosti Aesculap Akademie dr. Lukeš.

 

S jakými plány se ujali funkce noví členové vědecké rady?

Mgr. Jana Nováková, MBA, se chce zaměřit na oblast managementu. „Umět řídit je opravdu velké umění, hlavně v souvislosti s multidisciplinárním týmem, takže bych ráda podpořila, aby se zdravotníci naučili využívat měkkých aspektů řízení, a doufám, že se mi to podaří,“ řekla.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, ocenila přínos Aesculap Akademie v simulační medicíně a v podpoře práce zdravotnických týmů. „Sestry nemohou pracovat bez lékařů a lékaři bez sester, na simulační medicíně se ukazuje, jak tým je velmi důležitý,“ řekla ke své budoucí práci ve vědecké radě.

Lektor simulační medicíny Aesculap Akademie MUDr. Michael Stern, MBA, vyzdvihl investice B. Braun do vzdělání. „Jsou vidět výsledky. Bezpečný a vzdělaný zdravotník odvádí lepší práci pro pacienty, doufám, že s tím pomohu v simulační medicíně,“ řekl s tím, že zdravotníci z praxe zatím nemají moc možnost těchto nácviků. „Je to v ČR relativně nové, centra vznikají postupně, hlavně na lékařských fakultách, ale postgraduální výchovu dělá pouze Aesculap Akademie,“ řekl.

 

Stručná bilance končící vědecké rady

Aesculap Akademie uspořádala historicky první české sympozium k prevenci rizik při práci s cytostatiky ve zdravotnictví, poprvé se podařilo ve spolupráci s Ústavem pro matku a dítě v Podolí uspořádat pilotní kurz krizových stavů v porodnictví. Lektoři se pustili i do edukace tzv. měkkých dovedností a nově učí zdravotníky komunikaci v krizi nebo práci s chybou. Novinkou byl i kurz rekonstrukčních výkonů na mitrální chlopni organizovaný pod záštitou České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Hygiena rukou u zdravotníků je stabilním tématem. Účastí v Národní pracovní skupině tuto pozici akademie posílila, navíc ji rozšířila o edukaci široké veřejnosti, včetně hraného filmu.

 

Krátký výhled pro novou vědeckou radu

Vzdělávací aktivity Aesculap Akademie se zacílí na aplikaci systému ERAS- -Enhanced Recovery After The Surgery, který umožňuje maximálně optimalizovat a zefektivnit léčbu pacientů. Kurzy se zaměří na podporu kompliance pacienta, např. komunikaci s pacientem ve stresu v předoperační i pooperační fázi, na prevenci infekcí v kardiovaskulární chirurgii, předoperační dekolonizaci, v plánu je basic kurz rekonstrukce mitrální chlopně, kurz technik pooperační analgezie či zcela nový kurz předoperační a pooperační nutriční podpory v principech ERAS. S výhledem jednoho roku by měl být otevřen kurz technik anestezie v konceptu ERAS. Akademie se bude věnovat také vzdělávání pacientů formou e-learningu a webinářů tak, aby rostla kompliance pacienta, což je i základ úspěchu léčby.

 

Seznam členů nově jmenované Vědecké rady
Aesculap Akademie naleznete zde.

Naděžda Myslivcová
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie