Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Vzdělávání musí předcházet ošetřování

MUDr. Alan Munteanu

1. Únor 2008

Rozhovor s přednostou Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno, doc. MUDr. Michalem Maškem, CSc. o stále stoupajícím významu tohoto zařízení

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno (vpravo) se svými kolegyDoc. MUDr. Michal Mašek, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno (vpravo) se svými kolegyBrněnské zdravotnictví prodělává v poslední době velké změny. Nelze přehlédnout novou Kliniku úrazové chirurgie LF MU a FN Brno, která krátce po svém vzniku zaujala velmi důležitou pozici a její význam dále stoupá. Pro Braunoviny souhlasil s rozhovorem její přednosta, doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

Pane přednosto, jak se Vám líbí v Bohunicích?

Přechod do Fakultní nemocnice byl pro mne osobně náročný. Mým prvním působištěm bylo chirurgické oddělení nemocnice v Třebíči, kde jsem získal chirurgický základ, druhým I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. Přesto jsem nečekal tak velký rozdíl v organizaci činnosti, sledování ekonomických ukazatelů a administrativě. Fakultní nemocnice Bohunice, jako druhá největší nemocnice v České republice, má, kromě jiných specifik, dva tisíce lůžek a šestatřicet odborností. Nejobtížnější kapitola naší práce spočívá v komunikaci jednak s ostatními zdravotnickými subjekty, především v kraji, ale zejména v rámci nemocnice.

Na druhou stranu když jsme v roce 2004 zakládali Oddělení úrazové chirurgie takzvaně „na zelené louce“, měli jsme štěstí na velký zájem odborníků, kteří měli chuť podílet se na tomto novém projektu. Vzhledem k historii, charakteristice a umístění nemocnice vznik samostatného traumatologického oddělení iniciovali tehdejší ředitel Fakultní nemocnice MUDr. Jan Burian, prof. MUDr. Jaroslav Michek, DrSc., a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Díky trvalému zájmu managementu nemocnice i Lékařské fakulty se podařilo uvést oddělení ihned do chodu a během dvou let reprofilizovat na Kliniku úrazové chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Pozice oddělení, které je v období rychlého růstu, není v současném modelu financování zdravotního pojištění jednoduchá. Jaké hlavní problémy musíte řešit a jak se Vám mění spektrum výkonů?

Ekonomické problémy současného zdravotnictví se nám pochopitelně nevyhýbají. V průběhu posledních dvou let dochází beze změny objemu ke změně obsahu péče Kliniky úrazové chirurgie. Podíl polytraumat se zvýšil meziročně ze sto devíti na sto padesát, stejně tak i výskyt ostatních závažných dutinových a končetinových poranění. Tato polytraumata jsme schopni zvládat zejména díky každodenní spolupráci především s klinikou KARIM, ale i chirurgickou, ortopedickou, neurochirurgickou klinikou a ostatními. Komunikace byla obtížná zejména v počátcích, protože na vznik našeho pracoviště se váže nárůst práce pro prakticky všechny odbornosti nemocnice.

Na druhou stranu ostatní odbornosti podíl traumatologie ve spektru činností nemocnice požadovaly již dlouho a samostatné pracoviště uvítaly. Současně s nárůstem práce, zejména v době ústavních pohotovostních služeb, narostly i rozpočty pro jednotlivá nákladová střediska, protože Fakultní nemocnice Brno je ve velmi přísném ekonomickém režimu. Limity zdravotního pojištění nebyly navýšeny, a tak musíme svádět denní souboj s vnitřními rezervami a efektivně koordinovat cestu poraněného s ostatními nemocnicemi.

V čem spočívají koordinace s ostatními nemocnicemi?

Multidisciplinární charakter fakultní nemocnice s sebou nese požadavky na vysokou úroveň ošetřování, zejména složitých poranění a polymorbidních pacientů. Vzhledem k úsporným režimům menších nemocnic musíme denně odolávat tlaku na přenos péče i o jednoduchá poranění, za kterými se leckdy skrývá ekonomická či jiná restrikce příslušného oddělení, nikoliv odborná nezpůsobilost poradit si s běžnými poraněnými. Poté hrozí zahlcení průchodnosti ambulantním i lůžkovým traktem, operačními sály a specializovanými ambulancemi v následné péči naší nemocnice.

Jaké spektrum výkonů je tedy Vaším cílem?

Naše činnost se soustřeďuje zejména na komplikovaná a závažná poranění, polytraumata a nabídku, přesněji poptávku, z ostatních pětatřiceti klinik. Jsou to případy spojené s řadou provázejících diagnóz, které limitují možnosti ošetření v jiné nemocnici, a přitom výše celkových nákladů na léčení není bodovým systémem zdravotního pojištění zohledněna. Jedná se o oblast od patologických zlomenin přes různá hematologická onemocnění až po prostou graviditu, kterou mezi diagnózy řadit ani nelze. Na jedné straně tito pacienti vyžadují náročné léčení souběžných onemocnění, zejména v perioperačním období, na druhé straně jsou mateřskými odděleními přijímáni zpět k doléčení.

Tím je vlastně charakterizována naše komunikační a kooperační činnost, kdy řada poraněných je hospitalizována na kterémkoli jiném oddělení nemocnice. Například nejtěžší pacienti jsou umístěni na klinice KARIM, kde se denně účastníme léčebného procesu, kdy na nás, jednoduše řečeno, zbudou náklady a humanita.

V celkovém kontextu je nejobtížnější kapitolou koordinace diagnostického a operačního víceoborového týmu, kdy na místo dřívějšího etapového léčení a druhotných transportů pacientů nebo specializovaných operačních týmů pracujeme s timingem operací a kombinovanými operačními týmy současně, ve smyslu damage control surgery. Tak se dají lépe zvládat polytraumata s postižením více dutin či systémů, kdy jsou však kladeny vysoké nároky na trvalou pohotovost odborníků v oblasti hrudní, cévní, čelistní chirurgie apod. V doléčování upřednostňujeme specializované ambulance a oddělení celé nemocnice.

Jako traumatologie logicky přicházíte do kontaktu s výrobky Aesculap, pro které je tato oblast jednou z priorit. Můžete nám přiblížit, co z nabídky používá Vaše pracoviště?

Použití přístrojů a implantátů podléhá standardním výběrovým řízením. Jsme velmi spokojeni se systémem Targon PFN pro klasické indikace nestabilních zlomenin. Na odborných konferencích jsme prokázali nulový výskyt Z efektu a knife efektu, a tím i nežádoucích komplikací. Pouze u dlouze šikmých subtrochanterických zlomenin obohacujeme montáž o cerclage.

Obdobně aplikujeme systém Targon H a PH se zamykatelnými šrouby. Jejich přednosti spatřujeme ve vysoké stabilitě, dané zamykatelností šroubů, a inertnosti v magnetickém poli. Dále jsme vybaveni kompletním programem vrtaček Aesculap. V současnosti upřednostňujeme akumulátorové typy. Zejména nová generace Aesculap 3Ti je velmi zajímavá a díky velkému točivému momentu umožňuje operace i na velkých kostech.

Vaše artroskopické pracoviště začalo využívat IQs Aesculap - nový servisní koncept optik pro artroskopie. Jaký má pro Vás přínos?

Na Klinice úrazové chirurgie provádíme ročně přes osm set artroskopických či artroskopicky asistovaných operací. Výsledky jsme opakovaně prezentovali přednáškami i v tisku. Standardně provádíme artroskopie kloubu kolenního, včetně akutních, a dále ramenních, loketních, zápěstních kloubů horní končetiny i všech větších kloubů dolní končetiny. Zejména v oblasti hlezna a subtalární jsme v rámci operačního řešení zlomenin talu a kalkanea i v pooperační péči v indikacích a praktických znalostech a dovednostech velmi pokročili. Ve spolupráci s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie a jinými odbornostmi provádíme i artroskopie temporomandibulárního kloubu.

Celý systém je samozřejmě limitován životností jednotlivých součástí. Zmíněný koncept umožňuje výměnu poškozené optiky během několika dnů za předem dohodnutých podmínek, kdy cena opravy nikdy nepřesáhne maximálně třetinu ceny optiky nové. Díky tomu jednak snižujeme náklady v této oblasti, jednak eliminujeme omezení artroskopických výkonů, protože odpadá čekání na servisní práce, které se vždy pohybovalo minimálně v řádu týdnů. Zde je současná nabídka rychlého servisu formou zápůjček velmi atraktivní. Nyní dopracováváme algoritmus preventivních prohlídek elektrických i mechanických součástí vrtaček a ASK věží.

Vyšetření koleneVyšetření koleneZpět k traumatologické klinice. Jak využíváte komplement Fakultní nemocnice Bohunice? V čem má pacient výhodu, když je ošetřován na Vašem pracovišti?

Výhodou našeho pracoviště je možnost koncentrace velkého množství odborníků všech specializací, zejména v akutním programu. Tím dochází ke zjednodušení péče do nižšího počtu kombinovaných výkonů s využitím ekonomicky náročných nejmodernějších pomůcek a poznatků vědy. Následný výskyt komplikací, prodražujících léčebný proces, je významně eliminován. Například hnisavých komplikací osteosyntéz je 1,2 promile při ošetřování všech zlomenin, včetně otevřených všech stupňů.

Zde vidím velký přínos jednodobé operační stabilizace zlomeniny se současným krytím měkkými tkáněmi místně či vzdáleně, včetně mikrochirurgických postupů, ve spolupráci s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie. Na druhou stranu spolupráce umožnila v loňském roce otevřít oblast replantací, opět v úzké mezioborové spolupráci.

Stejně tak hodláme aktivně spolupracovat s ostatními chirurgickými obory v oblasti navigace, kterou plánujeme nově pořídit ke stávajícímu vybavení centrálních operačních sálů nemocnice. V klinické praxi neurochirurgické kliniky je tato navigace běžná.

V krátkém čase se Vám podařilo vytvořit dobře fungující traumatologickou kliniku. Zbývá čas na vzdělávací aktivity?

Vzdělávání musí předcházet ošetřování. Proto se aktivně účastníme všech akcí systému AO, Aesculap Akademie apod. Rádi podle možností hostujeme i v zahraničí. Aktivně se podílíme na výuce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, stejně tak na zdravotních školách a akcích pro veřejnost. Dalším charakteristickým rysem naší pedagogické činnosti je Výukové centrum konzervativního léčení - sádrování - firmy Hartmann a Lohmann-Rauscher, kde jsme v rámci workshopů navštívili již všechny nemocnice České a Slovenské republiky a uvedli jsme výukový systém do života i v Polsku. Také se aktivně podílíme na výuce NCO NZO* v Brně v oborech chirurgie i traumatologie. Pro letošní rok plánujeme aktivní účast v kurzech Aesculap Akademie a kurzech AO International.

Blízkost automotodromu nabízí otázku, jak se projevuje automobilový sport na spektru Vašich pacientů.

Zajišťujeme většinu sportovních akcí v oblasti Brna, což vyplývá z přímé návaznosti na okruh Grand Prix Brno. Tento okruh je navíc pronajímán různými neprofesionálními (ve smyslu automobilového sportu, pozn. red.) společnostmi z celé Evropské unie, které jsou pravidelnými dodavateli poraněných, a tedy i bodů na naší kliniku. Tito pacienti většinou hovoří pouze mateřským jazykem a zde máme velmi propracovanou součinnost s cizineckou policií, se kterou řešíme problémy téměř denně. V této souvislosti jsem já osobně soudním znalcem a členem tří znaleckých komisí, což vnímám jako projev důvěry v naše pracoviště a nemocnici, nikoli v mou osobu.

Pane přednosto, jste z Brna, o brněnském zdravotnictví toho víte mnoho. Co říkáte na změny, které se plánují nebo se již začaly realizovat v brněnském zdravotnictví?

Změny ve zdravotnictví vycházejí z reálné situace brněnské chirurgie a traumatologie v posledních letech. Celkový převis nabídky chirurgických lůžek vedl k jejich postupné redukci na všech pracovištích. Pokračováním bylo uzavření Bakešovy chirurgické nemocnice, tendence k fúzi I. a II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně spojením ambulantních provozů a Ústavní pohotovostní služby. Důvodem je zrychlení diagnosticko-terapeutických postupů a vznik především soukromých subjektů jednodenní chirurgie.

Koncepci ministerstva zdravotnictví z 2. dubna 2007 chápu jako pracovní zadání, nikoli jako počátek polemiky. Politickým aspektům a medializaci kolem Úrazové nemocnice Brno příliš nerozumím. Pro pacienty se tak situace stává nepřehlednou, a jsou tím pádem manipulovatelní různými médii a zájmovými skupinami. Ve Fakultní nemocnici Brno se v duchu zadání ministra aktivně účastníme práce přípravných odborných komisí a pro bezproblémové navýšení operativy i spektra pacientů z Úrazové nemocnice Brno jsme připravili koncepci architektonickou, personální, přístrojovou atd., tedy postupně zvládáme zadané úkoly, bez zbytečných komentářů a osobních prezentací.

Pane přednosto, děkuji Vám za rozhovor.

MUDr. Alan Munteanu
obchodní a marketingový manažer
divize Aesculap - chirurgieKlinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno v bodech

  • 2. 1. 2004 vzniklo Oddělení úrazové chirurgie
  • 1. 4. 2005 byla založena Klinika úrazové chirurgie LF MU
  • Počet lékařů: 17, tabulkově plánováno 26
  • Počet SZP: 40 sester a další personál v centralizovaných odděleních, jako jsou např. centrální operační sály
  • Počet operací (v roce 2007): přibližně 2 000, z toho 800 artroskopie, 150 polytraumata
  • Počet lůžek: 40
  • Počet sálů: k dispozici standardně dva z centrálních operačních sálů s rezervou pro hromadná neštěstí

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník