Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Univerzitná nemocnica Bratislava napreduje vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov

9. Prosinec 2013

Univerzitná nemocnica Bratislava napreduje vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov

Medzi popredné záujmy Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len ,,UNB“) patrí aj vzdelávanie jej zdravotníckych pracovníkov.

Vďaka námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Eve Somogyiovej, MPH a manažérke pre bezpečnosť pacienta a členke vedeckej rady Aesculap Akadémie Mgr. Marte Baričičovej sa naplno rozvinula spolupráca s Aesculap Akadémiou spoločnosti B. Braun Medical.

Aesculap Akadémia má v celom svete poprednú pozíciu v príprave a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Pred štyrmi rokmi sme sa s ňou rozhodli na vzdelávaní našich zamestnacov v oblasti bezpečnosti pacienta a bezpečnosti zdravotníka. Začali sme v oblasti Bezpečné podanie intravenózneho liečiva a ďalej sa rozširuje o vzdelávanie a konzultačné dni Aesculap Akadémie zamerané na správne používanie rukavíc a dezinfekciu rúk, ktoré sa tešia významnej pozornosti.

Aesculap Akadémia vniesla nové svetlo do vzdelávania všetkých zdravotníckych pracovníkov. A keďže vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie je prioritou číslo jeden, rozvinutie spolupráce prispieva k dosiahnutiu širšieho vzdelania a odborného prehľadu zdravotníckych pracovníkov UNB na všetkých pracovných pozíciách.

Rukavice sú najdoležitejším ochranným opatrením

Chirurgické rukavice sú jednoznačne najdôležitejším ochranným opatrením pre pacientov, ale aj zdravotníckych pracovníkov pretože chránia najčastejšie používaný pracovný nástroj zdravotníkov, teda ruky. Ruky však v tejto profesii hrajú dôležitú úlohu aj z epidemiologického a hygienického pohľadu. Prichádzajú do priameho kontaktu s pacientami, ale i s prostredím a s predmetmi v zdravotníckom zariadení, preto sa stávajú najčastejším prenášateľom mikroorganizmov v nemocniciach. Správna ochrana rúk zamestnancov zdravotníckych zariadení nielen pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj pri tzv. epidemiologicky rizikových činnos­tiach, ako je napr. manipulácia s biologicky kontaminovanými pomôckami, kontaminovanou bielizňou a pod. predstavuje významný bezpečnostný faktor tak pre samotného zdravotníka, ako aj pre pacienta ale aj pre hygienicky optimálne prostredie zdravotníckeho zariadenia.

Z uvedených dôvodov je problematika správnej hygieny rúk a správneho používania rukavíc jednou z kľúčových edukačných tém v UNB, aj v rámci Aesculap Akadémie. Významnou aktivitou v rámci Aesculap Akadémie poriadanou na pôde UNB bolo odborné podujatie.

Koncept používania rukavíc v zdravotníckych zariadeniach

21. 5. 2013 prebehol pod vedením Mgr. Slávky Pavlusíkovej seminár ,,Koncept používania rukavíc v zdravotníckych zariadeniach“. Podujatie, ktoré bolo pôvodne plánované do 15.30 hod. sa vďaka veľkému záujmu zo strany odborného publika predĺžilo do neskorých popoludňajších hodín. Osem prezentácií zameraných práve na význam správnej hygieny a ochrany rúk zdravotníckych pracovníkov zahŕňalo aj špecifickú problematiku alergických reakcií z rukavíc, tematiku používania rukavíc v perioperačnej starostlivosti, náhľad do výrobného procesu rukavíc a ich výstupnej kontroly, ako aj popis ochrany rúk v rámci zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu v priestore komplexu operačných sál a pod.

Živú diskusiu rozprúdili prítomní lekári - hygienici, vedúce sestry predovšetkým z oddelení chirurgického zamerania, pracovníci nemocničných lekární a pod.

Význam tohto podujatia tkvel nielen v tom, že sme oživili jednu z najdôležitejších a najčastejšie rozoberaných problematík v UNB, ale zároveň sme objavili medzery predovšetkým v praktickom používaní rukavíc a ochrane rúk zdravotníckych pracovníkov. Významným bol aj následný prenos odborných informácií z tohto podujatia k ďalším pracovníkom oddelení a ambulancií v rámci celej UNB.

Aké druhy rukavíc určených do zdravotníckeho prostredia sú vhodné na konkrétne činnosti?

Ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nám práve toto podujatie dalo impulz k realizácii pripravovaného projektu ,,Správne používanie rukavíc v zdravotníckej praxi a význam ochrany rúk zdravotníckych pracovníkov“. Cieľom tohto projektu nie je len definovanie a zavedenie správnych zásad hygieny rúk do praxe na všetkých pracovných pozíciách, ale predovšetkým vzdelávanie našich zamestnancov v oblasti racionálneho používania správnych druhov rukavíc pri konkrétnych činnostiach.

Teraz sa naskytá nasledujúca otázka: aké druhy rukavíc určených do zdravotníckeho prostredia sú vhodné na konkrétne činnosti? Pri tejto ochrannej pomôcke totiž nie je dôležitá len veľkosť, druh materiálu, z ktorého je vyrobená, subjektívny komfort pracovníka, ktorý ju používa, ale aj umožnenie dokonalej jemnej motoriky a citu v prstoch. Pevnosť a nepriepustnosť rukavíc by mali byť samozrejmosťou a majú obrovský význam práve pri aseptických výkonoch. UNB si uvedomuje, že na ochrane zdravia zamestnancov a pacientov sa nedá šetriť, a práve bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj bezpečné pracovné prostredie a pracovné podmienky našich zamestnancov, sú prioritami tejto organizácie.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť výsledky dlhoročných medzinárodných štúdií, v rámci ktorých bolo dokázané, že až v 54,5 % dochádza k prenosu patogénnych mikroorganizmov zo zdravotníckeho pracovníka na pacienta a naopak prostredníctvom nekvalitných rukavíc s trhlinami. Okrem tvárovej masky, čiapky, odevu, špeciálnej dekontaminovateľnej antistatickej obuvi a správneho procesu chirurgického rúškovania majú práve chirurgické rukavice jednoznačne najdôležitejšie postavenie v procese aseptických výkonov ako faktor bezpečnosti pacienta i zamestnanca. Aj z uvedených dôvodov UNB postupne pristupuje k používaniu prvých antimikrobiálnych chirurgických rukavíc Gammex® PF AMT (Gammex® Powder-Free Gloves with AMT Antimicrobial technology) predovšetkým v chirurgických disciplínach a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti epidemiologicky rizikovým pacientom. Prínosom tohto typu rukavíc je ich „vlastný imunitný systém“, inými slovami, dokážu chrániť proti vírusom aj baktériám. Pri kontakte s etiologickým agensom vírusovej hepatitídy typu C (ďalej len VHC) ho už v priebehu jednej minúty dokážu z 99 % eliminovať. Túto ich vlastnosť využíva UNB v praxi preto, že práve pri vírusovej hepatitíde neexistuje predexpozičná ani postexpozičná profylaxia, a teda VHC sa stáva stálou hrozbou pre zdravotníckych pracovníkov v podobe nákazy pri výkone povolania. Riziko nákazy zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach je enormné predovšetkým v prostredí operačných sál a zákrokovní, či na oddeleniach urgentného príjmu. Na operačných sálach sa realizuje veľké množstvo invazívnych operačných výkonov, z ktorých počtov paralelne stúpa aj riziko tzv. drobných poranení pracovníkov spôsobených napr. ihlou (drobné bodné rany) či skalpelom (bodné a rezné rany). Na oddeleniach centrálnych príjmov predstavuje riziko práve manipulácia s mikrobiologicky a sérologicky nevyšetreným biologickým materiálom. Z uvedených dôvodov je potrebné stále dodržiavanie zásady: „Každý biologický materiál je nevyhnutné považovať za suspektne infekčný.“ V tejto súvislosti je nevyhnutné prijímať všetky dostupné hygienické a epidemiologické opatrenia.

V UNB majú problematiku ochrany a bezpečnosti zdravia pacienta a zamestnanca na starosti viaceré pracovné pozície: manažér pre bezpečnosť pacienta, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, pracovníci oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie či pracovná zdravotná služba UNB.

Uvedení odborníci v UNB organizujú pravidelné školenia zamestnancov všetkých pracovných pozícií zameraných práve na riešenie tejto problematiky. V rámci všetkých oddelení UNB sme doteraz zaškolili 673 zamestnancov. Edukačné aktivity v rámci Aesculap Akadémie prebiehajú v rôznych termínoch už od roku 2009.

Vôbec prvou edukačnou aktivitou organizovanou v rámci spolupráce UNB a Aesculap Akadémie bolo objasňovanie problematiky bezpečného podávania intravenóznych liečiv. V tejto oblasti sa realizujú školenia našich sestier a pôrodných asistentiek na všetkých úrovniach osemkrát do roka. Na uvedené podujatia je zo strany našich zamestnancov veľký ohlas najmä vďaka vysokej odbornej úrovni prezentácií a kvalite organizačných a edukačných schopností školiteľov, ktorí prenášajú teoretické vedomosti do praktického života v zdravotníckom zariadení.

Vďaka kontinuálnej a intenzívnej spolupráci s Aesculap Akadémiou sa neustále zvyšuje odborná úroveň našich zamestnancov v oblasti správneho používania rukavíc v zdravotníckej praxi.

Záverom môžem skonštatovať, že sa aj v budúc­nosti tešíme na ďalšie vzdelávacie akcie pod záštitou Aesculap Akadémie. Budú určite veľkým prínosom pre obe spolupracu­júce strany.

Marta Baričičová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun