Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světová lékařská asociace má dveře otevřené

4. Červenec 2012

Světová lékařská asociace má dveře otevřené

O prestižní konferenci World Medical Association s profesorem Jaroslavem Blahošem, bývalým prezidentem WMA a dlouholetým předsedou České lékařské společnosti

Začátkem května se v Praze poprvé uskutečnilo 191. zasedání rozšířené rady Světové lékařské asociace (WMA). Můžete nám prosím stručně představit tuto ne každému známou prestižní asociaci?

Ano, máte pravdu. Měli jsme příležitost hostit tuto prestižní událost a navíc se pražského zasedání zúčastnilo nejvíce zástupců národních asociací v historii konání rozšířených rad. Celkem přijelo 200 účastníků ze 40 zemí světa a podle slov generálního sekretáře dr. Otmara Kloibera byla účast rekordní. Světová lékařská asociace vznikla krátce po druhé světové válce v roce 1945 a tehdejší Československo se jejím členem stalo v roce 1990.

Jaká je vlastně hlavní úloha WMA a jaké má na celosvětovém poli kompetence?

Hlavní úlohou WMA je vyjadřování se k etickým problémům. Dále vytváří doporučení a vyjadřuje se k aktuálnímu dění ve světě po stránce odborné, medicínské a péče o zdraví.

Má WMA dlouhodobé cíle, kterých chce dosáhnout?

Dlouhodobých cílů má asociace celou řadu a její zaměření je mnohostranné. Usiluje o udržení odborné úrovně lékařského stavu, zajišťuje studijní výměnné stáže, věnuje se otázkám prevence epidemiologicky významných onemocnění, kam patří nepřenosné chronické ch oroby, jejichž výskyt celosvětově narůstá. Cíle bychom mohli rozdělit to tří sekcí. Jednou z nich je sekce etická, která je pro WMA klíčová. Druhou je sociálně-lékařská a třetí pak hospodářská, nebo řekněme finanční. Každá z těchto sekcí pak má své samostatné úkoly, na nichž pracuje. Dále chce asociace dosáhnout co nejlepších podmínek pro vzdělávání, budování již zmíněných etických základů a lékařský výzkum.

Můžete nám prozradit nějaké konkrétní závěry, které vzešly z pražského zasedání?

Například bylo schváleno prohlášení určené vládám konfliktních oblastí, aby nedocházelo k zatýkání lékařů a k jejich popravám. Tito lidé vykonávají velmi nebezpečnou práci a snaží se v různých koutech světa pomáhat všem, co jejich pomoc potřebují. V poslední době jsou však zdravotníci unášeni a jsou bráni jako rukojmí ve jménu politického boje. Prostřednictvím deklarace apelujeme na zastavení těchto nesmyslných útoků, které mají největší dopad na ty, kteří jsou na zahraniční pomoci životně závislí. WMA také řeší aktuální problémy související s násilím páchaných na zdravotnících ze strany pacientů a jejich blízkých. Příkladem z nedávné doby je smrt tureckého kardiochirurga, kterého zastřelil vnuk pacienta zemřelého po operaci. Dále se projednávaly otázky vzdělávání s cílem co největší jednotnosti a uznávání lékařských diplomů. Významnou kapitolou pražské konference pak bylo téma sociálních determinantů zdraví. K tomuto účelu byla vytvořena pracovní skupina vedená prof. Sir. Michaelem Marmotem. Bude se zabývat možnostmi, jak zlepšit sociální poměry starších lidí. Ti totiž v důsledku své sociální izolace umírají dříve, než by museli. Jelikož populace stárne a lidé se dožívají vyššího věku, je na čase se tímto problémem aktivně zabývat.

Setkávají se členové WMA ještě na nějakých separátních konferencích? Například regionálních (teritoriálních)?

Ano, setkávají. V době vykonávání mojí prezidentské funkce jsem navrhl, aby byly ustanoveny regionální úřadovny WMA, které budou řešit problémy ve svém teritoriu. Například úřadovna pro střední a východní Evropu je tady u nás v Lékařském domě. Podobné úřadovny jsou rozesety všude po světě tak, aby dokázaly efektivně obsáhnout oblast, ve které působí.

Dokázal byste vyjmenovat zásadní úkoly, které se WMA povedlo na mezinárodním poli zrealizovat?

Myslím si, že jedním z nejdůležitějších počinů asociace je Helsinská deklarace z roku 1964, která přesahuje rámec WMA a je to její, řekněme, rodinné stříbro. Jedná se o etickou deklaraci, jež je nesmírně důležitá při studiích týkajících se lidských bytostí. Na pražské konferenci se jednalo o novelizaci této deklarace a byla navržena doporučení, jež se budou projednávat na podzim na valném shromáždění Světové lékařské asociace v Bangkoku. 

Na  přelomu tisíciletí jste byl zvolen prvním prezidentem WMA z regionu východní Evropy. Co tento prestižní post obnášel?

Jedná se o prestižní tříletou funkci, kterou jsem vykonával od roku 1999 do roku 2001. Funkce prezidenta WMA je za prvé reprezentační a za druhé diplomatická. Prezident má povinnost účastnit se mezinárodních jednání stávajících členů a zároveň jednat s asociacemi, které o členství usilují. Mnohdy se také WMA podílí na podpoře národních asociací v situacích, které jsou velmi citlivé a vyžadují nezávislou podporu a pomoc.

Mohl byste to prosím nějak konkretizovat?

Myslím si, že jako dobrý příklad poslouží moje cesta do Malajsie a na Filipíny v roce 2000, kde jsem se snažil zajistit léky pro rukojmí na ostrově Jolo. Tam déle než tři měsíce zadržovala skupina Abu Sajáfa přes třicet rukojmích, které unesli rebelové z výletního střediska v Malajsii. Mým úkolem bylo zajistit pro ně již zmíněné léky, což se nakonec povedlo, a WMA tak splnila svoji úlohu. 

Co musí státy pro přijetí do WMA splnit?

Asociace, které se chtějí stát členy WMA, musí dbát etických principů stanovených radou, musí vylíčit, jak pracují po stránce odborné, sociální apod. Těch kritérií je celá řada, a národní asociace, které chtějí být součástí tohoto celosvětového uskupení, musí proto, aby byly do WMA přijaty, splnit všechna.

Jak dlouho probíhá přijímací proces?

Ti, kdo projeví o vstup do WMA zájem, musí vyplnit přihlášku, splnit kritéria pro přijetí stanovené asociací a zajistit financování. Jestliže jsou podmínky splněny, výbor doporučí valnému shromáždění přijetí nového člena, a pokud je všechno řádně splněno, stane se asociace po podzimním zasedání valného shromáždění novým členem. 

Stalo se v minulosti, že by nebyla některá z národních asociací přijata?

Určité problémy byly v minulosti s Čínou a s tehdejším SSSR. Nakonec se ale problémy vyřešily a státy přijaty byly. Občas také bývají problémy s řekněme méně bohatými státy, které jsou v prodlení s placením příspěvků. Zatím se ale vždy všechno vyřešilo, a kdo se chce stát členem a chce pomáhat v rozvoji cílů Světové lékařské asociace, ten má dveře otevřené.

Pane profesore, děkuji za rozhovor.  

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun