Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy v Slovenskej republike

1. Leden 2008

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy v Slovenskej republike

Základné informacácie o Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy v Slovenskej republike, o jej činnosti a zameraní.

Ľudmila Fabiánová počas preteku v chôdzi na 3 kmĽudmila Fabiánová počas preteku v chôdzi na 3 kmSpoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy (SDaT) vznikla ako záujmové združenie občanov s rovnakým ochorením - zlyhaním obličiek.

Ideovým poslaním pri vzniku našej spoločnosti v roku 1995 bolo pomáhať dialyzovaným a transplantovaným chorým a ich rodinným príslušníkom pri prekonávaní problémov v súvislosti s chorobou; pomáhať rôznymi formami a aktivitami pri účinnej rehabilitácii pacientov a ich plnom začleňovaní do spoločenského života a uplatnení ňom, ako aj prispievať k rozvoju priateľských medziľudských kontaktov medzi pacientmi navzájom, pacientmi a ošetrujúcim personálom a tak pomáhať vytvárať pozitívny životný pocit a sociálne vedomie chorých.

SDaT sa zameriava na organizovanie spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, zdravotných, osvetových a športových podujatí, aktívnou účasťou pri skultúrnení a zlepšovaní technickej vybavenosti dialyzačného strediska. Členovia SDaT sa spolu schádzajú na rôznych akciách bez rozdielu, či sú dialyzovaní hemodialýzou, CAPD, alebo sú po transplantácii obličky. Týmto kontaktom sa prehlbuje ich vzájomné spoznávanie, pochopenie zákonitostí liečby i možnosť podeliť sa s vlastnými dobrými skúsenosťami.

Zvláštnou kapitolou našej práce je kontakt s príbuznými chorých. Zmena celého životného cyklu, diéta, ale aj psychická trauma z ochorenia často poznamená celú rodinu. Našou snahou je oboznámiť ostatných členov rodiny s charakterom choroby, možnosťami liečby i s príznakmi zhoršenia stavu.

Činnosť a zameranie SDaT

Informačno-osvetový proces

Organizovanie prednášok v oblasti nášho postihnutia, ktoré sú určené nielen chorým, ale aj ich rodinným príslušníkom. Školenia sa uskutočňujú v spolupráci s pracovníkmi dialyzačných stredísk. Organizujú sa aj školenia v oblasti poskytovania sociálnych podpôr a úľav pre našich členov v spolupráci s odborom sociálnych vecí.

Publikačná činnosť

— Vydávanie časopisu Majáčik
Po úspešnom štarte a rozšírení časopisu na celom Slovensku by sme chceli zvýšiť jeho náklad. Prostredníctvom Majáčika sa dostávajú najnovšie informácie k našim členom. Časopis zároveň poskytuje informácie o činnosti Spoločnosti, jej súčasných a pripravovaných akciách. Tu sa uverejňujú aj poďakovania sponzorom za ich príspevok na našu činnosť.
— Prevádzka portálu www.sdat.sk

Organizácia zdravotno-rekondičných pobytov

Občania s chronickým zlyhaním obličiek sú v pozícii, keď im ich charakter ochorenia nedovoľuje vzdialiť sa na dlhšie obdobie od dialyzačného centra. Preto úlohou spoločnosti je pripravovať v spolupráci so zdravotným personálom dialýzy spoločné pobyty. Tie slúžia na upevnenie zdravia našich členov a zároveň sa využívajú na uskutočnenie školení a edukačnú činnosť. Taktiež sa tu neformálne stretávajú pacienti so svojimi lekármi a zdravotnými sestrami, čím vznikajú kvalitatívne nové vzťahy.

Organizovanie práce s mládežou

Žiaľ, toto ochorenie sa nevyhýba ani deťom. Pre ne každoročne pripravujeme v spolupráci so sestričkami na detských dialyzačných strediskách Deň detí, Mikulášsku nádielku a Posedenie pri stromčeku.

Svetových transplantačných hier (WTG) sa zúčastnilo viac ako dvetisíc športovcov z celého sveta. Na snímke slovenskí účastníci WTG so športovcom z Kuvajtu.Svetových transplantačných hier (WTG) sa zúčastnilo viac ako dvetisíc športovcov z celého sveta. Na snímke slovenskí účastníci WTG so športovcom z Kuvajtu.

Športové a kultúrne podujatia

Spoločnosť organizuje pre svojich členov športové zápolenia (turnaje v šachu, dáme, stolnom tenise, biliarde, tenise a iné) s ohľadom na ich zdravotný stav.

Rovnako pripravuje kultúrne podujatia pri rôznych príležitostiach (MDŽ, ples, posedenia so zdravotníckym personálom a iné), návštevy divadiel a filmových predstavení.

Stolnotenisové a tenisové turnaje sa tešia veľkej obľube u transplantovaných i dialyzovaných pacientov. A práve tieto turnaje sú ideálnou prípravou našich dialyzovaných a transplantovaných športovcov na Svetové transplantačné hry (WTG) či Európske hry, na ktorých sa pravidelne a veľmi úspešne zúčastňujú. Vďaka finančnej podpore SDaT i ďalších sponzorov mohli na tohtoročných XVI. svetových hrách v thajskom Bangkoku úspešne reprezentovať nielen SDaT, ale i Slovensko štyria športovci, ktorí ziskom štyroch medailí dokázali, že život po úspešnej transplantácii obličky umožňuje športovať na takmer profesionálnej úrovni.

Košické Informačné centrum

Centrum pôsobí v priestoroch FNsP v Košiciach na Tr. SNP č. 1. Hlavné ciele jeho vzniku sú: zefektívniť informačno-osvetový proces, zlepšiť pozíciu spoluobčanov s chronickým zlyhaním obličiek, umožniť lepší kontakt medzi nami a potenciálnymi sponzormi, ako aj poskytovať zdravotnícke informácie chorým a ich rodinným príslušníkom. K ďalším aktivitám patrí vydávanie časopisu pre dialyzovaných a ich rodinných príslušníkov Majáčik, organizovanie prednášok a školení, športových a kultúrnych akcií a zabezpečovanie zdravotných pobytov členov SDaT. Z dlhodobého hľadiska je to zlepšenie našej práce a jej väčšia profesionalita, rozšírenie našej aktivity na celé územie východného Slovenska a tiež úspešnosť pri príprave a realizácii našich projektov.

Projekt vytvorenia Informačného centra sa nezameriava iba na členov Spoločnosti. Je určený na zvýšenie informovanosti osôb s chronickým zlyhaním obličiek o ich možnostiach realizovať sa, zaradiť do spoločnosti a pozdvihnúť svoje zdravotné, sociálne a právne povedomie. Zároveň je zameraný na zvýšenie kontaktov zdravých spoluobčanov a narúšanie istých tabuizovaných tém, napríklad o transplantáciách, vo vzťahu k zdravotne postihnutým a ich problémom v komunikácii medzi sebou.

Ľahší prístup k informáciám skvalitní život a dodá mu nový rozmer. Z nášho Informačného centra nebudú mať výhody len stovky našich členov, ale i stovky ich rodinných príslušníkov a desiatky celkom nezúčastnených osôb, ktoré sa pomocou informácií dozvedia o tom, že existujú aj ľudia s chronickým zlyhaním obličiek. Tak všetci spolu môžeme vytvoriť trochu dobra aj v dnešných časoch.

Ing. Ján Valach, prezident SDaT
Gejza Antal, člen prezídia SDaT

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie