Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Školení nelékařských zdravotníků jede naplno

14. Březen 2012

Školení nelékařských zdravotníků jede naplno

Rozhovor s Martinem Kalinou, manažerem Sekce Aesculap Akademie a marketingu o jedinečném cyklu konferencí a seminářů pro nelékařské zdravotnické obory.

Zdravotníci mají od druhé poloviny loňského roku jedinečnou šanci školit se v rámci nového cyklu konferencí a seminářů spolufinancovaných Evropskou unií, který pořádá přední vzdělávací instituce Aesculap  Akademie. Oficiálně první konference pro nelékařské obory proběhla 6. září v Havířově. Osobně nad konferencí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas, a neoficiálně tak zahájil více než patnáct měsíců trvající školení nelékařských oborů napříč celou Českou republikou.

Můžete nám prozradit, kolik se od loňského září uskutečnilo seminářů a jaký je o ně mezi zdravotníky zájem?

Pilotní konferenci jsme uspořádali už na konci června, ale první oficiální byla až ta zmíněná v Havířově. Od té doby proběhlo celkem 23 konferencí a 46 samostatných seminářů. I přes změnu legislativy z dubna loňského roku, kdy se prodloužily termíny vzdělávání pro nelékařské obory z šesti na deset let, jsme do konce roku 2011 proškolili přes 4500 zdravotníků. Například v Mostě a Jihlavě nebo v Mladé Boleslavi jsme proškolili v jeden den přes 450 zdravotníků. To byl zatím náš největší úspěch.

 To je za čtyři měsíce opravdu hodně. A jaké máte na školení reference? Spíše pozitivní, nebo jsou zdravotníky považovány za standardní?

Tato otázka je velice citlivá a byl bych nerad, aby odpověď vyzněla vychloubačně, ale reakce posluchačů jsou více než pozitivní. V rámci vykazování výsledků investorovi celého projektu, kterým je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ (financováno Ministerstvem zdravotnictví ČR z Evropského sociálního fondu v rámci  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost), odevzdávají všichni posluchači dotazníky, ze kterých vyplývá, že jsou se školením velice spokojeni. Díky již zmíněné vysoké kvalitě konferencí jsme si ale nastavili laťku tak vysoko, že bude náročné udržet ji na stejném místě po celý letošní rok. Věřím ale, že to zvládneme.

Jakou formou a v jakém rozsahu spolupracujete na seminářích s Českou asociací sester?

S Českou asociací sester (ČAS) spolupracujeme velice úzce. Paní  prezidentka Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, víceprezidentka Ing. Bc. Irena Kouřilová a členka prezidia Mgr. Petra Charvátová, Ph.D., jsou členkami řídicí rady projektového týmu a pravidelně se účastní všech našich porad. Rovněž pro nás zajišťují podstatnou část lektorů a v jednotlivých krajích asociace zřídila své vlastní koordinátory, jejichž úkolem je propagovat školení v nemocničních zařízeních. Práce koordinátorů je tedy pro nás velkým přínosem a tam, kde jsou opravdu aktivní, je na školeních výrazně vyšší účast než v krajích, kde tolik nepůsobí. Česká asociace sester se navíc stará o propagaci v časopise Florence, díky čemuž se informace dostanou přímo k lidem, kterým jsou školení určena, tedy ke zdravotním sestrám a zdravotnímu personálu. 

Můžete nám prozradit, o kterou z přednášených oblastí je mezi zdravotníky největší zájem?

Konference samotná by se dala rozdělit na dvě části, a sice na odbornou a na komunikační. Odborná část je věnována konkrétním medicínským oblastem, jako je např. onkologie nebo problematika iktů, komunikační se zaměřuje na bezpečnost zdravotnického personálu a pacientů nebo na přímou komunikaci s pacienty a etiku medicíny jako takové. Tuto část přednáší MUDr. Michal Čillík, který je nejen expertem v oboru psychiatrie a v klinicko-pacientské komunikaci, ale také je velice dobrým rétorem s jedinečným interaktivním způsobem prezentace. Jeho přednášky vypadají asi tak, že chodí mezi posluchači, se kterými navazuje přímý kontakt, a vytváří reálné situace, jež mohou v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty nastat. Samozřejmě že ne každému je to příjemné, ale v 99 procentech případů se jeho přednášky lidem líbí a jsou pro ně obohacující. V letošním roce se navíc chystáme zatraktivnit konference o více právní problematiky a o téma  výživy.

Součástí vzdělávacích seminářů jsou i otevřené diskuse mezi přednášejícími a posluchači. Jsou v tomto směru posluchači aktivní?

Řekl bych, že posluchači jsou aktivní, když je to po nich vyžadováno. Každá konference je však jiná a schází se na ní rozdílné publikum, takže jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje. Posluchači se především aktivně zapojují v komunikační části konferencí anebo mají příležitost diskutovat na odpoledních seminářích. 

Do jakých měst v následujícím půlroce zavítáte?

V příštím půlroce se bude vzdělávání nelékařů konat v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Frýdku Místku, Ústí nad Orlicí, Znojmě, Mladé Boleslavi, Karlových Varech, Prostějově, Brně, Jičíně, Benešově, České Lípě, Kroměříži, Teplicích a dalších městech, která budou potvrzena v nejbližší době.

Mohou se posluchači těšit na nějaké novinky?

Program samozřejmě budeme průběžně upravovat, ale pochopitelně musíme vždy splnit ty části konference, které jsou zadavatelem vyžadovány. V následujícím období se ale chystáme rozšířit množství odborných seminářů a jednáme rovněž se vzdělávacími pracovišti nemocnic o vzájemné spolupráci. Zatím je však všechno v jednání, tak to není na pořadu dne.  

Připravit konferenci pro více než dvě stě posluchačů a navíc zorganizovat dva nezávislé semináře je poměrně náročný proces. Jak to v rámci Aesculap Akademie zvládáte a kolik lidí se na přípravě podílí?

Na vlastní organizaci konferencí a seminářů je vyčleněn tým pěti koordinátorek Aesculap Akademie a na zajištění prostor a cateringu máme smlouvu s externím dodavatelem. S propagací konferencí pomáhají v regionech krajští koordinátoři a o program se starají naši odborní garanti a externí lektoři. Těch lidí jsou desítky, a kdybych je vyjmenoval všechny, což bych samozřejmě moc rád, rozsah tohoto rozhovoru by byl věnován jen jim. 

Co byste chtěl na závěr vzkázat budoucím posluchačům?

Posluchači mají jedinečnou možnost zúčastnit se konferencí a seminářů, které jsou díky Ministerstvu zdravotnictví ČR pro většinu účastníků zdarma a jsou zajímavé nejen odbornými přednáškami, ale také netradičním přístupem lektorů a tématy, o nichž se na konferencích tohoto typu běžně nepřednáší. Jsme si vědomi vysoké nabídky různých školení pro zdravotníky a chápeme, že pro ně není snadné vybrat si to správné. My jim však garantujeme kvalitu a atraktivitu celého programu, kterou podtrhuje především to, že nad všemi konferencemi převzali záštitu sami hejtmani nebo jejich náměstci, že všechny kontroly ze strany IPVZ dopadly na výbornou a že  jednou z moderátorek  bude v tomto roce vedle výborné Ing. Kouřilové (víceprezidentka ČAS) také sama prezidentka České asociace sester Mgr. Jurásková. Přijďte, protože kvalita konferencí nezávisí jen na lektorech a moderátorech, ale také na vás, na posluchačích.  

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun