Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rekordná účasť na medzinárodnej konferencii ADOS

29. Květen 2013

Rekordná účasť na medzinárodnej konferencii ADOS

Asociácia Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) v spolupráci s Aesculap Akadémiou pri B. Braun Medical a SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) organizovala v dňoch 19. a 20. 4. 2013 v Martine medzinárodnú konferenciu. Záštitu nad podujatím prevzal Mgr. Jaroslav Straka, hlavný odborník pre ošetrovateľstvo pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Účastníkov konferencie privítala predsedníčka Asociácie ADOS v Slovenskej republike a odborný garant konferencie Mgr. Janka Bartková myšlienkou vyslovenou Platónom: „Starajúc sa o blaho iných, nachádzame svoje vlastné“. Prítomnosť hlavného odborníka pre ošetrovateľstvo Mgr. Jaroslava Straku a jeho príhovor dodali konferencii slávnostnú atmosféru. Nasledoval príhovor odborného garanta Aesculap Akadémie Bc. Tomáša Kovrzka, v ktorom zároveň predstavil Aesculap Akadémiu, vzdelávaciu inštitúciu spoločnosti B. Braun Medical.

Počas slávnostného otvorenia konferencie predsedníčka Asociácie ADOS v Slovenskej republike predstavila prítomným diplomovanú sestru p. Martu Kráľovičovú, ktorá získala v súťaži Sestra roka 2012 prestížne ocenenie Sestra sestier. Pani Kráľovičovú do súťaže nominovalo predsedníctvo asociácie nielen za dlhoročnú prácu sestry koordinátorky v ADOS, ale aj za aktívnu prácu v predsedníctve Asociácie ADOS v Slovenskej republike, kde pôsobí od jej založenia.Odborný program bol venovaný dezinfekcii a hygiene

Bohatý odborný program prvého dňa konferencie, ktorý zabezpečili lektori Aesculap Akadémie, bol venovaný problematike dezinfekcie a hygieny, starostlivosti o rany a stómie, enterálnej výžive, infúznej terapii a problematike častej intermitentnej katetrizácie. V rámci praktickej časti mali účastníci konferencie možnosť vyskúšať si nácvik periférnej žilovej kanylácie na modeli ruky a nácvik dezinfekcie rúk za pomoci UV lampy, ktorý prezentoval Bc. Tomáš Kovrzek. Príležitosť využiť praktický nácvik bola zo strany sestier hodnotená veľmi pozitívne.

Druhý deň konferencie odzneli odborné prednášky sestier z ADOS, ktoré boli zamerané na problematiku prevencie močovej infekcie u katetrizovaných pacientov v domácom prostredí, manažment ošetrovania chronických rán, ošetrovanie dekubitov v podmienkach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovanie pacienta s centrálnym venóznym katétrom a právne aspekty práce sestry v ADOS. Spestrením záveru konferencie bola prezentácia na tému Rola sestry - veselo i vážne.

Záverom konferencie poďakovala predsedníčka Asociácie ADOS v Slovenskej republike všetkým lektorom z Aesculap Akadémie, ktorých prezentácie odborných prednášok boli účastníkmi hodnotené na vysoko profesionálnej a odbornej úrovni. Vyzdvihla tiež odbornú úroveň, aktuálnosť a prínos prednášok, ktoré prezentovali samotné sestry z ADOS.

Za veľmi dôležitú považujeme spätnú väzbu od účastníkov konferencie, ktorú sme realizovali v spolupráci s Aesculap Akadémiou formou dotazníka. Respondenti vo voľných odpovediach najviac hodnotili kvalitu a výber odborných tém, pripravenosť lektorov, možnosť praktického nácviku dezinfekcie rúk za pomoci UV lampy a periférnej žilovej kanylácie na modeli ruky a celkovú úroveň podujatia.

Z pohľadu organizátora konferencie môžeme konštatovať, že v spolupráci s Aesculap Akadémiou sa nám podarilo dosiahnuť náš spoločný cieľ, a to zabezpečiť sestrám z ADOS čo najviac odborných vedomostí a nových informácií potrebných na výkon ich náročnej práce, výmenu vzájomných skúseností a v neposlednom rade relax v príjemnom prostredí v duchu rodinnej atmosféry. Zároveň si veľmi vážime, že nás svojou účasťou poctilo až 175 sestier z celého Slovenska, čo je pre nás nielen povzbudzujúce, ale hlavne motivujúce na organizovanie ďalších vzdelávacích akcií.

Spolupráca a partnerstvo Asociácie ADOS v Slovenskej republike so spoločnosťou B. Braun Medical má už svoju históriu, ktorá siaha do roku 1996, kedy sa začali v systéme zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike etablovať prvé ADOS. A práve v tom období, ktoré pre nás znamenalo „krok do neznáma“, zohrala spoločnosť B. Braun Medical nezastupiteľnú rolu pomáhajúceho partnera svojou aktívnou účasťou a pomocou pri organizovaní našich vzdelávacích akcií.

Zároveň si dovoľujeme vysloviť veľké poďakovanie Mgr. Borisovi Malhockému, MBA, za aktívnu pomoc a podporu pri príprave a organizovaní tejto konferencie. Naše poďakovanie patrí v neposlednom rade aj PharmDr. Jiřímu Lukešovi a celému tímu lektorov Aesculap Akadémie, ktorí participovali na odbornej časti prvého dňa konferencie.

Martin Pikora
riaditeľ ADOS Zdravie s.r.o., Poprad,
člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  

Práca sestry v ADOS je veľmi náročná nielen po psychickej, ale aj po fyzickej stránke. Pracuje nielen ako sestra, ale aj ako vodič osobného auta, poradca pacienta a rodinného príslušníka vo všetkých oblastiach, nezriedka je aj „krotiteľom psov“. Popri tlaku, ktorému je sestra vystavená, je zároveň jej povinnosťou, ako aj vnútornou potrebou, neustále sa vzdelávať.

Jednou z mála vzdelávacích akcií zameraných špecificky na sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti bola Medzinárodná konferencia ADOS. Organizátor nešetril čas ani sily pri usporiadaní tejto vzdelávacej akcie. Konferencia dala sestrám možnosť oboznámiť sa s novými spôsobmi vlhkého hojenia rán, s modernými poznatkami v oblasti dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov. Kvalita prednášok bola na vysokej odbornej úrovni, o čom svedčí aj vysoká účasť sestier na tomto podujatí. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje konferencie takejto vysokej odbornej úrovne.

ADOS v Slovenskej republike sa aj navzdory neľahkej situácii vo vzťahu k zdravotným poisťovniam zaručujú skvalitňovať poskytovanie služieb práve sústavným vzdelávaním svojich sestier. Aj počas tejto konferencie sme sa dozvedeli o nutnosti poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta, avšak zdravotné poisťovne, bohužiaľ, systematicky zamieňajú slovo „komplexnú“ za „ekonomicky nenáročnú“, prípadne „bezodplatnú“ ošetrovateľskú starostlivosť.

Aj napriek náročnosti práce v ADOS sú to sestry, ktoré svoju prácu vykonávajú zodpovedne, profesionálne a s veľkou dávkou ľudskosti. Za svoju prácu si zaslúžia obdiv a uznanie celej spoločnosti.

 

Mgr. Jaroslav Straka

hlavný odborník pre ošetrovateľstvo
pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky

Medzinárodná konferencia ADOS bola na vysokej odbornej ako aj organizačnej úrovni. Zúčastnilo sa jej viac ako 160 sestier, ktoré poskytujú DOS na Slovensku, čo svedčí o prijateľných témach pre účastníkov konferencie, ktoré boli orientované na vybrané kapitoly z domácej ošetrovateľskej starostlivosti: dezinfekcia a hygiena rúk, starostlivosť o rany a stómie, výživa pacientov, infúzna terapia, katetrizácia močového mechúra v DOS, ako aj ostatné témy orientované na hojenie rán, právne aspekty a postavenie sestier v DOS. V odborných prednáškach odzneli nové a zaujímavé teoretické pojmy, ako aj praktické skúsenosti, niektoré aj s možnosťou nácviku na modeloch, ale hlavne odporúčania od poskytovateľov ADOS. Osobne som ako hlavný odborník pre ošetrovateľstvo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ale aj ako poskytovateľ DOS, hrdý na úroveň poskytovania DOS na Slovensku, ktorá odznela aj na tejto konferencii a verím, že bude mať aj zvyšujúcu sa tendenciu, nakoľko má dopytujúci a efektívny charakter pre zdravie obyvateľstva na Slovensku.

 

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče