Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Práce ve zdravotnictví a prevence rizik

Klára Dvořáková

30. listopad 2008

Bezpečnost personálu

V rámci veletrhu Medical Fair v Brně proběhla 23. října 2008 v sále Press Center pavilonu E konference týkající se práce ve zdravotnictví a prevence rizik. Pořádala ji Aesculap Akademie pod záštitou OS ČLK Brno-město a Česká asociace sester. Odborným garantem za OS ČLK Brno-město byla MUDr. Marie Kolářová, předsedkyně Společnosti pro nemocniční hygienu, Českou asociaci sester zastupovala Jindra Pavlicová, členka prezidia ČAS. Vedle hygienických, epidemiologických, legislativních nebo technických aspektů bezpečnosti zdravotnického personálu přítomní diskutovali o prevenci těchto možných rizik a jejich řešení.

Medical Fair, 21. - 24. 10. 2008

Zdravotníci se neustále pohybují ve vysoce rizikovém prostředí nemocnic a ambulancí, a ačkoli v posledních letech české zdravotnictví dosáhlo velkého pokroku v ochraně pacienta, pro ochranu zdravotnického personálu se udělalo jen nezbytné minimum. Běžný pacient přichází do zdravotnického zařízení pouze na omezenou dobu nebo jednorázově. Lékaři a ošetřovatelský personál se však v tomto prostředí pohybují neustále a jsou trvale vystaveni vysokým rizikům.

Po úvodních slovech PharmDr. Jiřího Lukeše, člena vedení společností skupiny B. Braun v ČR a SR a RNDr. Martina Kaliny, Ph.D., manažera Aesculap Akademie a marketingu společnosti B. Braun Medical, zahájil JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., první přednášku na téma „Práce ve zdravotnictví: Právní aspekty - prevence rizik“. JUDr. Dostál připomenul základní právní předpisy, pracovně právní ochranu zdravotníka, povinnost zaměstnavatele předcházet vzniku rizik, kontrolu ze strany odborových organizací a inspekce práce. Dotkl se i tématu bezpečí pacienta, standardů a norem a také poskytování pomoci versus práva vyhnout se rizikovým situacím.

Následovala přednáška „Právní předpisy v praxi“ JUDr. MUDr. Lubomíra Vondráčka, která se věnovala především právní ochraně sester. Je třeba si připomenout, že právo svědčí tomu, kdo se ho domáhá. Následně byli oba přednášející připraveni zodpovídat dotazy, kterých bylo hned několik.

O tom, jakým způsobem řešit konfliktní situace při práci, které mohou zvyšovat riziko omylů ve zdravotnictví, pohovořila PhDr. Jana Sládková, MBA. Dozvěděli jsme se, v čem spočívá význam konfliktu, jeho příčiny a přínosy, včetně modelu řešení. Výsledná poloha konfliktu je obvykle kompromisem mezi tím, co bychom skutečně chtěli, a tím, s čím se smíříme.

Navázala přednáška „Rozumná zátěž ošetřovatelského personálu - metoda pro vytvoření standardu personálního vybavení“ PhDr. Karly Pochylé, kterou provázela živá diskuze a měla napomoci vyřešit současné problémy, jež trápí téměř všechna zdravotnická zařízení, jako je nedostatek pracovníků ošetřovatelství, nedostatek sester, vysoká odpovědnost a neodpovídající postavení - malá motivace (přesčasy, možnost infekce, množící se inzultace, nepřetržitý provoz, špatné finanční ohodnocení), nedodržování dělby kompetencí, chybějící standardy personálního obsazení atd. Na základě množících se potíží s nedostatkem zdravotnického personálu, byl sběr dat pomocí „Metody kvantifikace“ hlavním východiskem pro další analýzy a propočty a vznik nových možností propočtů umožňujících stanovit standardy personálního obsazení. Tato metoda je určena pro standardní ošetřovací jednotky chirurgických oborů, interních oborů, gynekologie-porodnictví, psychiatrie a ošetřovatelská a pobytová lůžka.

Poslední přednášku prvního bloku na téma „Příprava zdravotní (všeobecné) sestry, výuka a praxe“ přednesla PhDr. Andrea Pokorná z Katedry ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V přednášce se věnovala tématům jako systém vzdělávání NLZP (všeobecných sester) v České republice, získání odborné způsobilosti, realita versus požadavky, změny ve vzdělávání v závislosti na požadavcích Evropské unie, hlavní legislativní normy ve vztahu k výkonu profese NLZP či příčiny nedodržování norem v ošetřovatelské péči.

Po krátkém občerstvení se pokračovalo druhým přednáškovým blokem. Zahájila ho vrchní sestra z ARO v Českých Budějovicích Bc. Jana Štěpánová velmi aktuální přednáškou „Prevence bodných poranění, pohled zdravotní sestry“. Riziku bodných poranění je třeba se neustále věnovat, jelikož toto obrovské riziko přenosu nemocí je podceňováno. Byly prezentovány výsledky z průzkumu bodných poranění v roce 2004, z nichž jasně vyplývá, že poranění o ostrý nástroj nebo použitou jehlu není ojedinělým případem. Doufejme, že i v našem zdravotnictví bude věnováno tomuto tématu dostatek prostoru a možná i u nás bude v budoucnosti platit povinnost použít v případě periferní žilní kanylace bezpečnostní kanylu, tak jako je tomu třeba v USA nebo ve Španělsku. Neméně důležité jsou bezpečné pracovní postupy a bezpečná likvidace ostrých předmětů. Také zaznělo, jak postupovat v případě, že přeci jen dojde k poranění použitou jehlou.

Závěrem jsme si vyslechli malý návod, co dělat pro větší informovanost o rizicích, která jsou spojena s bodným poraněním. Navázala zajímavá přednáška na téma „Agresivní klienti na ošetřovatelské jednotce“, kterou přednesla vrchní sestra Jana Matušinská z Ústavu soudního lékařství, PZS, Fakultní nemocnice Na Bulovce. Zabývala se dvěma kazuistikami napadení ošetřovatelského personálu, kdy v jednom případě došlo k poranění sestry použitou jehlou od HCV pozitivní pacientky. Tyto kazuistiky potvrdily, že riziko bodného poranění je velmi aktuální záležitostí a hrozí opravdu všem, kteří přijdou do styku s nechráněnou jehlou nebo ostrým předmětem. Emocionální stres poraněné sestry je téměř nepředstavitelný. Mysleme proto na svoje bezpečí a chraňme se dostupnými prostředky!

Na závěr byly prezentovány tři přednášky z oblasti epidemiologie a hygieny. Přednášku „Globalizační epidemiologická rizika“ přednesl MUDr. Vladimír Polanecký, na téma „Hygienická opatření ve vztahu k rizikům, která hrozí ve zdravotnictví“ pohovořila MUDr. Marie Kolářová, CSc., a přednášku „Profesionální infekce ve zdravotnických zařízeních z pohledu nemocničního hygienika“ prezentoval MUDr. Ivan Kareš. Prodiskutována byla témata legislativy, povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců, šíření infekce, nemocí z povolání, jak rizika minimalizovat, bariérový režim práce, proč používat rukavice a jak je důležité vybrat správné, kvalitní rukavice. Nelze očekávat, že nejlevnější rukavice splní vysoké požadavky na ochranu. Je třeba se vždy důkladně věnovat výběru a konečnému využití. Hygienicko-epidemiologický závěr byl určitě na místě.

Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků z celé republiky. Věřím, že byla přínosem i prostorem k diskuzi a výměně názorů. Závěrem si vypůjčím překlad anglického slova Safety - bezpečí, jistota, opatrnost, spolehlivost. Přeji českému zdravotnictví, aby právě takové bylo!

Klára Dvořáková
Aesculap Akademie

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník