Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Používání víceramenných infuzních setů při aplikaci cytotoxických léčiv

25. Leden 2017

Podávání léčiv

Cytotoxická léčiva (CL), která se používají při léčbě nádorových onemocnění, jsou látky s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. Zejména dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s možným projevem jejich genotoxických, karcinogenních a teratogenních účinků. Manipulace s cytotoxickými léčivy často vede ke kontaminaci pracoviště a v konečném důsledku i k expozici přítomného personálu. CYTO projekt, zaměřený na kvantifikaci kontaminace jednotlivých pracovišť Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), poukázal na relativně vysoké zatížení chemoterapeutického stacionáře.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci (sestry) jsou v práci vystaveni riziku kontaminace pracoviště. Tato situace může vznikat při každé manipulaci s připravenými cytotoxickými léčivy, což zahrnuje nejen jejich vlastní aplikace, ale také následné odpojování a ukončování chemoterapie, kdy sestra pracuje s kontaminovanými infuzními vaky včetně setů. Tento problém jsme řešili v rámci projektu CYTO, kdy jsme doporučili nahradit standardní infuzní sety sety víceramennými. Víceramenné infuzní sety, tzv. „chobotničky“, umožňují proplachování aplikační soupravy netoxickým, „čistým“ roztokem. Díky tomu lze po odpojení setu od žilního vstupu pacienta předcházet úniku cytotoxického léčiva.

Po skončení projektu CYTO bohužel nebyly k dispozici finanční prostředky na další plošné zavádění „chobotniček“ do praxe. V letošním roce se díky výboru České onkologické společnosti podařilo aktualizovat položky kódů výkonů pro aplikaci cytotoxických léčiv, kdy jeden z kódů umožňuje i vykázání „chobotničkových setů“. V současné době však ještě není v aktuálním znění vydaná vyhláška, která řeší výkony pro rok 2017. Věříme ovšem, že tento kód v ní bude realizován.

V Ústavní lékárně Masarykova onkologického ústavu jsme v červnu 2016 v rámci zvyšování kvality práce a ochrany pracovníků znovu zavedli používání víceramenných infuzních setů od firmy B. Braun pro vybraná cytotoxická léčiva. Při přípravě v izolátoru je na daný vak místo infuzního setu napojena speciální hadička a pro každého pacienta se připraví „chobotnička“ s proplachovým vakem.

 

    

Při přípravě v izolátoru je na daný vak místo infuzního setu napojena speciální hadička (vlevo) a pro každého pacienta se v laminárním boxu připraví "chobotnička" s proplachovým vakem (vpravo).

Sestra zavěsí víceramenný infuzní set na stojan a postupně napojuje dle rozpisu jednotlivé vaky s chemoterapií. Systém „chobotniček“ tvoří v podstatě uzavřený systém pro chemoterapii, a sestra je tak chráněna před přímým kontaktem s ní. V celém procesu aplikace chemoterapie u konkrétního pacienta se sestra dostává do kontaktu pouze s potenciálně kontaminovaným vakem, a tím se sníží na minimum možnost kontaminace rukavic při přepojení, respektive ukončení aplikace cytotoxických léčiv. Další jednoznačnou výhodou je možnost propláchnutí celé soupravy čistým médiem, což je vítáno např. při odpojení pacienta při přestávce na toaletu a především při ukončování chemoterapie. Víceramenné infuzní sety představují bezpečnou aplikaci rizikových cytotoxických léčiv. Sestra není tedy při manipulaci s žilním vstupem pacienta exponována žádnému cytostatiku!

V současné době probíhá v Ústavní lékárně Masarykova onkologického ústavu ve spolupráci s výzkumným centrem RECETOX projekt srovnávající kontaminaci rukavic sester. Sbíráme dva vzorky rukavic. Jeden vzorek jsou rukavice sester, které aplikují cytotoxická léčiva připravená běžným způsobem (jeden vak – jeden set), druhý vzorek rukavic byl použit při aplikaci s víceramennými sety. Věříme, že tato studie potvrdí přínos používání těchto setů pro sestry a povede k dalšímu zvýšení jejich bezpečnosti při práci.

 

PharmDr. Šárka Kozáková,MBA,
PharmDr. Lenka Doležalová

Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník