Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Osobní přístup "ERAS sestry" k pacientovi

29. Červen 2020

Osobní přístup "ERAS sestry" k pacientovi

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

Helena Bartošová 

má 33letou praxi, deset let na chirurgickém lůžkovém oddělení včetně ambulance, devatenáct let jako endoskopická sestra na gastroenterologickém pracovišti. Nyní pracuje jako ERAS koordinátorka. „Jsem s pacientem v kontaktu jak v rámci hospitalizace, tak po dobu jeho domácího léčení, kdy se může telefonicky ozvat a konzultovat potřebné záležitosti. Takový kontakt může trvat od několika týdnů až po několik měsíců,“ upřesňuje sestra a ERAS koordinátorka na CHK FN Brno a LF MU.

 

Romana Eysseltová

má 32letou praxi na chirurgickém pracovišti, podstatnou část na lůžkovém oddělení, pátým rokem jako perioperační sestra na chirurgickém operačním sále. Získané zkušenosti uplatňuje ve funkci sestry ERAS edukátorky na CHK FN Brno a LF MU.

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod vedením přednosty prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., zavedly v roce 2017 ve spolupráci se společností B. Braun tzv. „Kolorektální projekt“ s implementací ERAS protokolů. Tento trend multioborové péče o pacienta aplikují jako jedna z prvních českých pracovišť a v rozvoji dalších postupů pokračují. Cílem je zvýšit efektivitu léčby a zrychlit rekonvalescenci pacienta pomocí optimalizace procesů, což v praxi znamená zkrácení léčby a redukci komplikací bez navýšení nákladů na léčbu.

To, co je nyní nové, spočívá v tom, že pacient zařazený do Kolorektálního projektu navštíví tzv. ERAS sestru edukátorku, která ho informuje o průběhu léčby. V praxi to vypadá tak, že ERAS sestra edukátorka s pacientem pracuje ještě před přijetím k hospitalizaci a seznamuje ho se vším, co ho čeká, probere s ním dotazníky, které pacient obdrží již v ambulanci při stanovení termínu operace, zkontroluje a doplní požadovaná vyšetření, vysvětlí mu nutnost výživy a fyzické aktivity, podle potřeby ho seznámí se stomickou sestrou a psychologem a poté ho předá sestře koordinátorce.

Setra koordinátorka se s pacientem setkává již v ambulantním provozu, v období před přijetím, po celou dobu hospitalizace až do propuštění a zůstává s ním v telefonickém kontaktu v domácím prostředí po dobu nezbytně nutnou. Ihned po přijetí na lůžko se stává pacientovým průvodcem hospitalizací, kontroluje, jestli má všechna potřebná vyšetření a konzultace, a vysvětluje vše potřebné.

Z pohledu vrchní sestry jsou pro zachování kontinuity péče ERAS přístupu důležité obě role sester, proto zde musí fungovat úzká spolupráce. Společným cílem je získání pacienta k aktivní spolupráci, zdůraznění osobní odpovědnosti za průběh léčby jeho onemocnění, a tím i rychlé rekonvalescence.

 

Funkce ERAS sestry edukátorky a sestry koordinátorky je velmi specifická, unikátní. Jak pacienti oceňují váš individuální přístup?

 

Helena Bartošová (HB) a Romana Eysseltová (RE): Pacienti tento individuální přístup velmi pozitivně vnímají a oceňují. Často jsou mile překvapeni přístupem, se kterým se v podmínkách běžné nemocniční praxe nesetkávají. Dostávají to, co očekávají – dostatečný časový prostor pro otevřenou komunikaci, informace v takovém rozsahu a takovou formou, která jim vyhovuje, a mají možnost pokládat otázky. Po získání veškerých informací vědí, že se mohou podílet na svém uzdravení tím, že budou dodržovat veškerá doporučení.

 

Co předcházelo tomu, než byla vaše role ERAS sestry definitivně uvedena do praxe?

RE: V roce 2015 jsem měla možnost absolvovat unikátní ERAS kurz, který pořádala společnost B. Braun. Přednášející byla lektorka z Anglie. Už tehdy jsem byla přesvědčena, že by mě taková práce posunula v péči o pacienty dál. Přibližně za dva roky, pod vedením pana přednosty prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., se začal ERAS zavádět do praxe a s podporou vrchní sestry zde byla zavedena funkce sestry edukátorky a následně sestry koordinátorky. Obě jsme viděly nový a přínosný přístup k potřebám pacientů a nebály se jít do neznámého, v té době ještě nikde v naší zemi nevyzkoušeného.

 

Vzpomínáte si na svého prvního pacienta v rámci programu ERAS?

RE: Úplně prvního pacienta si již nevybavuji, ale vzpomínám si, jak jsem se připravovala na první den práce s pacienty. Měla jsem jasnou představu, jak by se průběh edukace mohl odvíjet.

To, že projekt dává smysl a je významným krokem do budoucna pro všechny naše pacienty, jsem viděla hned z prvních reakcí pacientů. A vybavím si právě okamžité emoce pacientů. Ty se vám vtisknou do paměti. Pocity úlevy, odbourání obav, uklidnění, odhodlání, důvěra, úsměvy, vřelé stisknutí ruky… a někdy i spontánní objetí, políbení na tvář a uvolňující slzy štěstí. To je největší odměna a utvrzení, že to děláte dobře.

HB: Ano, mám těch prvních pacientů v paměti víc, ale někteří vám utkví…

 

Stává se, že se pacienti vracejí, aby vám dali zpětnou vazbu?

HB: Zpětnou vazbu mám od každého pacienta, protože jsem s ním několikrát denně v kontaktu. Mnohdy jsem osobně i telefonicky v kontaktu také s jeho blízkými. Pacienti často sdělují svoje zkušenosti a pocity ostatním pacientům, a tím pádem tento projekt podporují. Jeden pacient nám řekl, že už byl mnohokrát hospitalizován v různých nemocnicích, ovšem na naší klinice byl nadstandardní přístup právě díky našemu ERAS projektu, který velmi ocenil.

 

Co je pro vás nejtěžší pacientům vysvětlit?

Obě: Žádné téma není nevysvětlitelné. Je potřeba napojit se na správnou komunikační vlnu každého pacienta a získat si jeho důvěru. Důležité je věnovat mu tolik času, kolik potřebuje, a ujistit se, že všemu rozumí.

 

V čem spatřujete ve své práci největší obtíže?

HB: Pro sebe vidím největší obtíž v rovině osobní. Navážu s pacienty úzký osobní vztah, mnohdy mi sdělují soukromé věci, které jen tak někomu neřeknou, provázím je celým pobytem v nemocnici, což je někdy delší, někdy kratší doba. Někteří se opakovaně vracejí a už mi volají, že na mě čekají na oddělení, což mě těší. Jsem pro ně známá tvář. Ví, že se na mě mohou obrátit, když budou potřebovat. Mnohdy mají těžké diagnózy a nelehkou a nejistou budoucnost a stávají se pro mě osobou blízkou, u které bych ráda viděla v budoucnosti pozitivní výsledky. Ne vždy se to samozřejmě splní.

 

Jak vnímají ERAS sestru a sestru koordinátorku vaši kolegové, např. chirurgové, pracovníci oddělení JIP, anesteziologové?

HB: Lékaři oceňují připravenost pacientů a dobrou spolupráci. Dostávám ústní i písemné poděkování od kolegů, což mě těší. Poznala jsem nadšení pro věc mezi kolegy nejen na naší klinice, ale i v ambulantním provozu, v anesteziologickém týmu, i velkou vstřícnost na oddělení rehabilitace a na nutričním oddělení. Nesmím zapomenout na oddělení vyšetřovacích metod. Není problém se na něčem pro pacienta domluvit i v akutním termínu. Taková spolupráce mě těší.

 

Co vám osobně tato nová role přinesla?

HB: Mně osobně přinesla naprosto rozdílný pohled na to, jak se dá k pacientovi přistupovat, jak ho zapojit, aby se rychleji uzdravil a odešel dříve domů. Je důležité ho dobře motivovat a dostat do psychické i fyzické pohody a připravenosti

 

Jaké máte plány do budoucna? Kam byste svou roli chtěly ještě posunout? Máte nějakou inspiraci?

Obě: Inspirací jsou především výsledky, které vidíme jednak my zdravotníci a také spokojení pacienti. Postupně je potřeba osvědčený ERAS zavádět i do jiných odborností a rozšířit počet ERAS sester v souladu a s podporou vedení FN Brno. Rozhodně je nutností absolvovat vzdělávací programy a posílit kompetence vycházející ze zákonů.

redakce Braunovin
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče

Součástí programu kongresu ČSARIM v Brně bylo i sympozium zaměřené na kontinuální eliminační metody u akutního renálního selhání. Připravila je společnost B. Braun. Vystoupili zde lékaři, kteří se této problematice ve své klinické praxi soustředěně věnují. Požádali jsme je, aby krátce shrnuli, co bylo jádrem jejich sdělení.

29.11.2019
Intenzivní péče