Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Onkologická onemocnění prizmatem ošetřovatelské péče

5. Červen 2012

Onkologická onemocnění prizmatem ošetřovatelské péče

Aesculap Akademie vyškolila v loňském roce díky podpoře MZ ČR a Evropské unie přes 11 tisíc zdravotníků. V Praze v Lékařském domě proběhla dne 5. dubna další z konferencí, která se zabývala péčí o onkologického pacienta.

 

Konferenci uspořádala Aesculap Akademie pod záštitou České asociace sester (ČAS) v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky a v koordinaci s IPVZ. Akci moderovala předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce ČAS Mgr. Dagmar Škochová, MBA . Za Aesculap Akademii se zúčastnil její manažer RNDr. Martin Kalina, Ph.D., a odborný garant Bc. Tomáš Kovrzek.

Nový typ sestry - studijní sestra

Do odborné problematiky onkologie uvedla přítomné Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová, vrchní sestra z I. interní kliniky - kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V tematicky široce pojaté přednášce zdůraznila fakt, že v dnešní době nabývají na významu finanční aspekty léčby. V Česku se za posledních několik let konstituovala pracoviště - onkologická centra trojího typu: pro léčbu solidních nádorů, hematoonkologická centra a dvě dětská onkologická centra. Na těchto pracovištích se soustřeďuje špičková technologie, používají nejmodernější metody léčby, včetně toho, že je zde vysoká účast pacientů v klinických studiích. To dává příležitost sestrám k realizaci v novém oboru. Zkušené onkologické sestry s vysokoškolským vzděláním pracují jako koordinátorky těchto klinických studií a po zahraničním vzoru jsou nazývány „studijními sestrami“ (study nurses).

Typickým onkologickým pacientem se stomií je senior

Onkologická péče u pacientů v pozdním věku, inkontinence, péče o rány, stomie - tak zněl název přednášky Mgr. Veroniky Zachové z VFN. Uvedla, že ve věku nad 65 let přibývá onkologických onemocnění, a proto je typickým pacientem stomasestry senior. Tato skutečnost je pro vzdělání určující. V pozdním věku je obvyklá komorbidita a většinou malnutrice. Vedle psychologické problematiky (opuštěnost, vysoký věk) je třeba pamatovat na problémy spojené s obezitou, která je u vyšších věkových skupin častá (pacient si na stomii nevidí, má kožní řasy), se zrakem, citlivostí pokožky (kůže je tenká, křehká, šupinatá atd.), sluchem apod. U těchto pacientů je proto na prvním místě individuální přístup.

Maligní nádory u dětí - po úrazech na druhém místě mezi příčinami úmrtí

O specifikách léčby v dětské onkologii a nejčastějších onkologických onemocněních v dětském věku hovořila vrchní sestra dětské onkologické kliniky FN v Motole Jitka Wintnerová. Uvedla, že nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku je leukémie, která tvoří až polovinu všech případů dětských maligních nádorů.

V každé sestře je kus psychologa

O komplikacích v sexuálních vztazích onkologických pacientů hovořila psycholožka z VFN PhDr. Laura Janáčková, CSc. Na závěr poděkovala sestrám, které se o tyto pacienty starají, a uvedla, že vlastně každá sestra musí vykonávat také práci psychologa. Lidský přístup je v jejich práci velmi důležitý.

Pozor na kompetence!

O zákoně o zdravotních službách, který je v platnosti od 1. dubna tohoto roku, hovořil JUDr. Petr Šustek, Ph.D., z Centra zdravotního práva Právnické fakulty UK. Zákon komplexně právně upravuje vztah mezi poskytovatelem péče a pacientem a jeho součástí je i významný dokument o právech pacientů. Obšírně se však zabývá i právy zdravotníků. Velký důraz pak klade na problematiku kompetencí. Přednášející velmi důrazně upozornil, aby sestry v žádném případě nevykonávaly výkony, ke kterým nemají odbornou způsobilost. Takové jednání je nyní výrazně protiprávní a je přísně postihováno. P. Šustek v této souvislosti doporučil přečíst si zvláště paragrafy 28-50 zákona, kde jsou všechny situace, které mohou v praxi nastat, podrobně a srozumitelně popsány (office@aksu.cz).

V závěru pak ještě upozornil na to, že znalecký posudek na sestru může pro účely jednání soudu napsat pouze sestra-soudní znalec, kterých je v České republice v současné době šest.

Dalšími tématy konference byly nutriční péče o onkologicky nemocné, výhody implantabilních portů a zkušenost s nimi a vše o spánku.

Autor: PhDr. Jarmila Škubová, šéfredaktorka Florence
Zdroj: Florence č. 6/2012. Článek je korigovaný a redigovaný.

PhDr. Jarmila Škubová
šéfredaktorka Florence
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory