Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Ochrana zdraví při práci zdravotníků je prioritou

Marie Kolářová

19. Listopad 2013

Bezpečnost personálu
Ochrana zdraví při práci zdravotníků je prioritou, ale i neoddělitelnou součástí prevence a kontroly šíření infekcí ve zdravotnických zařízeních. Zajištění bezpečného pracovního prostředí a bezpečných pracovních procesů je povinností zaměstnavatele.

Podle vyhodnoceného druhu a míry rizika musí zaměstnavatel mimo jiné vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a zaměstnanci jsou povinni přidělené OOPP používat. Ze všech rizikových faktorů jsou zdravotníci nejčastěji v kontaktu s biologickým materiálem pacientů. Účinnou ochranou před nebezpečnou expozicí je použití vhodných rukavic. Ty zajišťují protektivní mechanickou bariéru, která snižuje riziko přenosu mikroflóry od pacienta na personál i obráceně od personálu na pacienta. Rukavice také do určité míry chrání pokožku rukou před agresivními účinky dezinfekčních prostředků a jiných škodlivin.

 

K hygieně rukou byla vydána směrnice

S vyšším vzděláním zdravotníků ve věci rizika přenosu infekce při práci, vzhledem k lepší informovanosti o aktuální epidemiologické situaci i s ohledem na zvýšený zájem o ochranu vlastního zdraví došlo také k významnému navýšení používání rukavic.

Větší pozornost věnovaná preventivnímu zabezpečení zdravotníků a pacientů je zřejmá i ze strany státních orgánů. Ministerstvo zdravotnictví vydalo v roce 2011 překlad směrnice Světové zdravotnické organizace (SZO) „Hygiena rukou ve zdravotnictví“. V rámci konsensuálních doporučení je jedna kapitola věnována používání rukavic:

 • používání rukavic nenahrazuje nutnost provádět hygienu rukou dezinfekčními přípravky nebo mytím,
 • rukavice je třeba použít vždy, když lze odůvodněně předpokládat možnost styku s krví nebo jinými potencionálně infekčními materiály prostřednictvím sliznic nebo porušenou pokožkou,
 • každý pár rukavic je určen jen pro jednoho pacienta,
 • rukavice je třeba vyměnit i při péči o jednoho pacienta, pokud dochází k přesunu z kontaminované oblasti těla na jinou část (včetně porušené pokožky, sliznice nebo lékařské pomůcky) tohoto pacienta nebo na jeho okolí,
 • opakované používání se nedoporučuje.

Kromě účelu používání rukavic směrnice uvádí podrobné postupy pro jejich navlékání a snímání s cílem zabránit kontaminaci rukou při neopatrné manipulaci s případně znečištěným povrchem rukavic.
Stávající sortiment ochranných rukavic používaných ve zdravotnictví je značně široký.


Latexové rukavice

Latexové rukavice jsou pevné, pružné, pohodlné, přiléhavé a oblíbené pro zachování citlivosti hmatu. Jsou nejvhodnější ochranou proti biologickému materiálu. Existuje varianta s pudrem (vnitřek rukavice je pokryt vrstvičkou pudru z absorpčního kukuřičného škrobu) i bezpudrová varianta a jejich cena je relativně nízká. Některé typy rukavic mají vnitřek speciálně vícevrstevně potažen syntetickým materiálem pro snadné navlékání.


Sterilní latexové rukavice jsou určeny k operacím a jiným parenterálním zákrokům a opět lze vybírat podle účelu:

 • nepudrované pro krátkodobé výkony,
 • nepudrované pro dlouhodobé výkony,
 • nepudrované zesílené pro ortopedické výkony,
 • nepudrované pro mikrochirurgii a cévní chirurgii,
 • nepudrované podkladové (underglowes),
 • nepudrované pro přípravu cytostatik (PPE),
 • nepudrované s dezinfekčním prostředkem.

Ve zdravotnictví se nejvíce používají tyto vyšetřovací latexové rukavice:

 • rukavice latexové pudrované,
 • rukavice latexové nepudrované s vnitřním polyakrylátovým nátěrem.

Zdravotníci jsou odkázáni na používání ochranných rukavic vždy velkou část pracovní směny a s latexem se setkávají i v soukromém životě. U citlivých jedinců tak může docházet k vyvolání alergické reakce, což limituje užití latexových rukavic ve zdravotnictví.

Přibližně před třiceti lety byly v Evropě i USA popsány profesionálně se vyskytující alergie na substanci přítomnou především v latexových rukavicích. Epidemiologie výskytu alergií na latex je dlouhodobě sledována a kolísá v rozmezí 2,8-16,9 %. Frekvence výskytu je mimo jiné ovlivňována genetickou dispozicí, například u atopiků je riziko vzniku 3-5krát vyšší.

Klinické příznaky latexové alergie jsou velmi pestré. Nejčastěji se vyskytuje kontaktní urtika s projevy u 75-100 % postižených, rhinitida s výskytem 15-60 %, konjuktivitida s výskytem 20-45 %, projevy dechových potíží až po astma u 5-30 %. Systémové reakce až po anafylaxi se mohou vyskytnout až u 10 % postižených a znamenají často významné ohrožení života.

Časné alergické reakce souvisejí většinou s obsahem zbytkových proteinů přirozeně se vyskytujících v latexu. Alergickou kontaktní dermatitidu způsobují zbytková množství chemických akcelerátorů (thiuramy, dithiokarbamáty, merkaptobenzothiazoly), které jsou používány při výrobě rukavic. Využívají se z důvodu zajištění elasticity (pružnosti) rukavic, umožňují zesíťování materiálu rukavic, jsou odpovědné za jejich pevnost, zvyšují odolnost latexu během používání a stabilizují latex při dlouhodobém skladování.

Podráždění kůže může způsobovat i samotný pudr z kukuřičného škrobu, který má usnadňovat navlékání rukavic na ruku.

Používání rukavic s pudrem se jeví jako ve zdravotnictví nevhodné, a to z důvodů:

 • navyšuje riziko alergií,
 • zvyšuje riziko vzniku infekce v ráně,
 • znečišťuje prostředí, prašnost na sále, inhalace alergenů,
 • způsobuje vznik granulomů,
 • zvyšuje riziko křížové kontaminace mikroorganismů,
 • může ovlivnit výsledky laboratorních testů,
 • má brusný účinek na kůži,
 • působí negativně na pH kůže,
 • v kombinaci s dezinfekčními prostředky může vyvolat alergickou reakci kůže,
 • prodlužuje čas přípravy k operaci (každá pudrovaná rukavice by se měla před začátkem operace omýt sterilní vodou) a zvyšuje náklady nemocnice (léčba alergií).

Výše uvedené argumenty zdůvodňují upřednostnění bezpudrové varianty latexových rukavic.


Bezlatexové rukavice

Pro zdravotníky s alergií na latex je třeba zajistit ochranné rukavice bez obsahu latexu.

Sterilní bezlatexové rukavice pro chirurgické zákroky:

 • antialergické syntetické,
 • antialergické syntetické podkladové (underglowes),
 • antialergické pro mikrochirurgii a cévní chirurgii,
 • antialergické operační - neoprenové.

Vyšetřovací bezlatexové rukavice:

 • nitrilové (N = tahová síla potřebná k přetržení rukavice)

a) 6 N, určeny pro běžnou práci s biologickým materiálem u pacienta, dobrá i chemická ochrana, jsou levnější než latex,

b) 9-11 N,

c) 9-11 N prodloužené,

b) + c) jsou vhodné pro práci s vyšším rizikem přenosu infekce - manipulaci s použitým ostrými nástroji na centrálních sterilizacích apod., jsou odolné vůči chemickým látkám,

 • nitrilové pro práci s cytostatiky (PPE),
 • antialergické syntetické neoprenové.

Nezávislý test bariérových vlastností různých materiálů ukázal, že rukavice vyrobené z nitrilu, neoprenu a latexu vykazují z hlediska poskytování ochranné bariéry při používání srovnatelné vlastnosti (Korniewicz et al., 2002).

Ve zdravotnictví se dále využívají ke speciálním účelům jako osobní ochranné pracovní prostředky ještě:

 • vinylové rukavice, nezajišťují bezpečnou biologickou ani chemickou ochranu, jsou určeny pro práce bez kontaktu s biologickým materiálem,
 • bavlněné rukavice,
 • antiradiační rukavice z pryže s příměsí olovnatých solí,
 • gumové pracovní rukavice.

Při manipulaci s biologickým materiálem pacientů, úklidu a práci s infekčním materiálem musí ochranné rukavice cíleně chránit proti používané škodlivině. U rukavic pro opakované používání (např. gumových pracovních rukavic) musí po použití následovat jejich bezpečné ošetření (eventuelně dekontaminace při znečištění biologickým materiálem) včetně osušení. Poškozené rukavice se nesmí používat! Použité rukavice je třeba třídit a likvidovat jako specifický odpad ze zdravotnických zařízení.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník