Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový certifikovaný kurz - práce na úseku domácí péče

24. Říjen 2014

Nový certifikovaný kurz - práce na úseku domácí péče

Domácí péče umožňuje klientům kvalitní ošetřování v jejich přirozeném prostředí, v kruhu své rodiny a nejbližších. Koncept dlouhodobé domácí péče může být chápán jako třetí sektor mezi zdravotnictvím a sociálními službami.

Domácí péče je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje zkrátit pobyt klientů v lůžkových zdravotnických zařízeních na nezbytně nutnou dobu. Specializovanou péči na těchto pracovištích nejčastěji poskytují nelékařští zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí. Z celkového počtu 2 427 nelékařů však pouze 48 procent tvoří všeobecné sestry se specializací. (ÚZIS, Činnost zdravotnických zařízení 2012)

Tyto údaje spolu s uvědoměním si náročnosti ošetřovatelské péče v domácím prostředí přiměly Aesculap Akademii rozšířit možnost celoživotního vzdělávání sester a formou certifikovaného kurzu vzdělávat ty, které již v domácí péči pracují nebo se k práci v této oblasti rozhodují.

Po téměř roční přípravě se podařilo sestavit a vypracovat vzdělávací program certifikovaného kurzu s názvem Práce na úseku domácí péče a získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR. Kurz byl v dubnu 2014 úspěšně akreditován na dobu pět let, tedy až do roku 2019. Aktuálně je potenciálním účastníkům otevřen první běh. Podrobné informace najdete na www.aesculap-akadmie.cz.

Požádali jsme o zpětnou vazbu PhDr. Hanu Plachou z Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, která se jako odborný partner Aesculap Akademie zásadní měrou na přípravě kurzu a vypracování vzdělávacího programu podílela.

Paní doktorko, můžete prosím shrnout hlavní důvody, které vás vedly k tomu se aktivně podílet na přípravě tohoto kurzu?

Jsem si vědoma, jak důležitou roli v systému poskytování zdravotní péče hraje právě domácí péče. Jsou zde snahy o restrukturalizaci lůžkové péče, dále pociťujeme ekonomický tlak na snížení nákladů na péči, ale i dopady stárnutí populace apod., a to jsou faktory, které ovlivňují hledání dalších možností poskytování zdravotní péče, jimiž může být právě péče domácí.

Sestry mají v rámci celoživotního vzdělávání veliký výběr vzdělávacích aktivit, tato oblast tam však není dostatečně zastoupená.

V čem vidíte hlavní přínosy certifikovaného kurzu?

Hlavní přínos vidím především v samotném faktu jeho absolvování. Přednášejí zde kvalifikovaní a erudovaní lékaři a sestry. Sestry mají nyní možnost se v této oblasti relativně efektivně a kvalitně vzdělat, a získat tak teoretické znalosti i praktické dovednosti. Teoretická část obsahuje např. moduly týkající se problematiky prevence, výživy, péče o rány, paliativní péče apod., v praktické části si pak mohou své dovednosti vyzkoušet přímo u pacientů.

 

Co je hlavním cílem kurzu?

Připravit a vyškolit nelékařské zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí v oboru Všeobecná sestra pro získání zvláštní odborné způsobilosti k výkonu práce na úseku Domácí péče, a tím umožnit samostatný výkon práce v oblasti zdravotní péče zaměřené na primární, sekundární a následnou péči o jedince, rodiny a skupiny v jejich vlastním prostředí. Péče zahrnuje ošetřovatelské služby poskytované mimo zdravotnická zařízení občanům všech věkových kategorií, vztahující se na podporu zdraví, prevenci onemocnění, péči o nemocné a rehabilitaci.

 

Co byste popřála budoucím uchazečkám o kurz či jeho absolventkám?

Všem budoucím absolventkám bych popřála, aby pro ně bylo absolvování kurzu přínosem v jejich náročné práci a jako bonus si odnesly nejen nové poznatky a zkušenosti, ale i nová přátelství.

Dále chci také poděkovat Aesculap Akademii za velice profesionální přístup a spolupráci při přípravě tohoto kurzu.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun