Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nové stomické pomůcky pomáhají pacientům k lepší kvalitě života

2. Leden 2013

Nové stomické pomůcky pomáhají pacientům k lepší kvalitě života

Program pracovního setkání mapoval historii urostomií, základní operační techniky i nové trendy v operačních a ošetřovatelských postupech.

 

Ve dnech 8.-9. listopadu 2012 uspořádala divize OPM ve spolupráci s Aesculap Akademií pracovní setkání. S našimi partnery jsme se sešli v konferenčních prostorách Resortu Svatá Kateřina v Počátkách. Cílem setkání bylo představení nového produktu uvedeného na český trh - Flexima® Key Uro. Hovořilo se o přínosech této novinky, mezi něž patří výborná okamžitá lepivost, diskrétnost a flexibilita. Flexima® Key Uro výborně spojuje vlastnosti jednodílného a dvoudílného stomického systému a napomáhá k lepší kvalitě života urostomiků. Uživatelé vysoce hodnotí spolehlivost a bezpečnost pomůcky.

Do panelové diskuse a odborného programu se s přednáškami aktivně zapojili odborníci z významných urologických pracovišť a klinik z celé České republiky.

MUDr. Martin Sutorý, Ph.D., z urologického oddělení Úrazové nemocnice Brno, přednesl přednášku s názvem „Historie urostomií“, která mapovala počátky operačních výkonů vedoucích k vytvoření urostomií. Zazněla také jména operatérů podílejících se na vytvoření operačních metod, v mnoha případech používaných i v dnešní moderní medicíně.   

Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., přednosta Urologické kliniky FN Hradec Králové, rozpracoval téma „Základní operační techniky urostomií (nefrostomie, epicystomie, ureterostomie)“. V rámci přednášky pan přednosta prezentoval indikace a nejčastější operační postupy, které vedou k vytvoření některých typů stomií uvedených v názvu přednášky.      

„Moderní operační postupy - robotická chirurgie“ byl název přednášky MUDr. Jiřího Kočárka, Ph.D., z urologického oddělení ÚVN Praha, jenž nám představil současnost i blízkou budoucnost oblasti těchto operačních výkonů. Pro kvalitu života pacientů je zásadní využití moderní techniky jdoucí ruku v ruce s kvalitou operatéra. Česká republika v tomto ohledu patří ke světové špičce.   

O tématu „Neurogenních poruch po pánevních operacích“ pojednal primář MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, z Urologické kliniky VFN v Praze. Tato problematika je úzce spojená s operačními výkony v pánevní oblasti. Diagnostika a řešení těchto poruch jsou součástí následné péče o urologického pacienta a tato oblast tak byla nedílnou součástí pracovního programu.

Následná přednáška paní Milady Karlovské z urologického oddělení Nemocnice na Bulovce byla nazvána „Předoperační příprava a péče o pacienta s urostomií“. Paní Milada Karlovská v ní mapovala a popisovala zásady péče o urostomika. V přednášce zaznělo, že pro následnou kvalitu života stomika je zásadní spolupráce mezi operatérem, proktologem a stomasestrou. Nedílnou součástí této péče je také správný výběr stomické pomůcky.  

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., z B. Braun Medical, navázal na paní Miladu Karlovskou a v rámci přednášky „Novinky v ošetřovatelské péči o urostomika“ představil novinku v péči o urostomie - pomůcku Flexima® Key Uro. Dvoudílná pomůcka s adhezivní technologií je produkt, který v sobě spojuje flexibilitu a diskrétnost jednodílného systému. Výhodou je pocit bezpečí a snadné použití, což jsou benefity kladně hodnocené u dvoudílného systému. MUDr. Kojecký také prezentoval zkušenosti pacientů dokazující extrémní spolehlivost pomůcky. Tyto poznatky jsou podloženy testy, které se uskutečnily u uživatelů v zahraničí.   

Při závěrečné diskusi se všichni účastníci vyjádřili o celé akci pozitivně. Velmi kladně byl hodnocen zvolený program a témata navzájem na sebe navazujících přednášek. Komplexně pojatá problematika péče o urostomii byla všemi účastníky vyhodnocena jako přínosná a zásadní pro kvalitu péče o pacienty. Proto se již dnes těšíme na další podobná setkání.

Jakub Havlíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Transanální totální mezorektální excize (TaTME) je relativně nová metoda operační léčby karcinomu rekta. Jedná se výkon, jehož krása i technická náročnost spočívají v současném zapojení transabdominálního i transanálního týmu. O metodě, která výrazně benefituje z použití KOL-stapleru, jsme hovořili s přednostou Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Lukášem Sákrou, Ph.D.

29.09.2021

Chirurgická ambulance B. Braun Plus Praha – Budějovická, která funguje již druhým rokem, nedávno ošetřila svého již stého pacienta se stomií. Stým pacientem se stal Kateřina Misiková a my jsme se jí zeptali na její rytmus se stomickou sestrou i na to, jak si pochvaluje služby chirurgické ambulance B. Braun Plus.

09.02.2021

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

10.12.2019
Aktuality z B. Braun