Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nová chirurgická metoda řešení aneuryzmatických arteriovenózních fistulí

13. Leden 2014

Nová chirurgická metoda řešení aneuryzmatických arteriovenózních fistulí

pro záchranu aneuryzmatického hemodialyzačního přístupu slaví úspěch. Rozhovor s průkopníky nové metody MUDr. Petrem Balážem, Ph.D., a MUDr. Slavomírem Rokošným.

V roce 2008 byla v časopise Journal of Vascular Access poprvé popsána unikátní metoda záchovné operace aneuryzmatického arteriovenózního zkratu pro hemodialýzu. Tuto metodu vyvinuli cévní chirurgové z Kliniky transplantační a cévní chirurgie v IKEM Praha. Průkopníků nové metody MUDr. Petra Baláže, Ph.D., a MUDr. Slavomíra Rokošného jsem se zeptal, jak to dokázali.

Čím se vaše pracoviště zabývá?

Baláž: Na našem pracovišti se věnujeme hlavně transplantaci nitrobřišních orgánů, komplexně cévní a hepatobiliární chirurgii. Vzhledem k tomu, že se u nás provádí nejvíce transplantací ledvin v České republice jak od mrtvých, tak i od živých dárců, máme i velký počet pacientů s renálním selháním, kteří potřebují hemodialýzu. Řešíme tedy i problematiku cévních přístupů.

Jak jste přišli na toto nové řešení aneuryzmatických arteriovenózních fistulí?

Baláž: Nadále platí, že preferenční metodou u pacientů s potřebou cévního přístupu je vytvoření nativní arteriovenózní píštěle/fistule (AVF). I když tyto výkony jsou zatížené menším rizikem než protetické zkraty, jsou komplikace spojené s tímto typem píštěle relativně vysoké. Kromě běžných komplikací, jakými jsou stenóza, trombóza, steal syndrom a hyperfunkce, až u 10-20 procent nativních zkratů vzniká aneuryzmatická dilatace odvodné žíly. Před několika lety bylo metodou volby zrušení takového aneuryzmatem postiženého zkratu a vytvoření nového přístupu. Naše pracoviště zavedlo pro záchranu aneuryz­maticky změněné AVF novou metodu, nazývanou aneuryzmorafie s podporou zevní protézy (ProVena od B. Braun).

Kolik pacientů jste již touto metodou ošetřili?

Rokošný: V současné době máme odoperováno přes 110 pacientů z celé České republiky.

Jak je metoda úspěšná?

Baláž: Podle doposud zpracovaných výsledků, při retrospektivní analýze je primární průchodnost této operace ve dvanácti měsících 79 procent, s infekčními komplikacemi 4,8 procenta.

Můžete stručně popsat princip této metody?

Rokošný: Jedná se o parciální resekci aneuryzmatu odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a u hyperfunkčních zkratů také o redukci anastomózy. Hlavní výhodou tohoto výkonu je zachování nativního zkratu (ProVena je implantována zvenčí) bez přítomnosti aneuryzmatu s normalizací průtoku, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Pro vlastní resekci aneuryzmat jsme vyvinuli nový chirurgický nástroj - svorku - která pomůže aneuryzmaticky změněnou žílu upravit na předem požadovaný průměr. Vlastní ProVena adekvátní velikosti je poté implantována na upravený zkrat, a tím ovlivňuje hemodynamiku, preventivně brání vzniku intimální hyperplazie a brání recidivě další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle.

Tato metoda je ještě relativně nová. V jakých indikacích ji používáte?

Rokošný: Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneurazmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, progrese velikosti aneuryzmatu, bolestivost aneuryzmat při útlaku okolních nervových struktur a steal syndrom.

Kdy takto upravený AV zkrat můžeme použít? Jaké jsou zkušenosti s kanylací během dialýzy?

Baláž: Kanylace během dialýzy je většinou nekomplikovaná a kanylovat lze obvykle za 21-30 dnů, kdy je zcela zhojen kožní kryt po operaci.

Rozšiřuje se metoda i v jiných zemích?

Baláž: Ano, tato metoda byla již zavedena na několika pracovištích ve Francii a začíná se používat v Německu. Během příštího roku bychom ji také rádi pomohli uvést do praxe u kolegů na Slovensku.

Na jakém nejprestižnějším fóru jste tuto metodu prezentovali?

Rokošný: Naše práce byly představeny na mnohých domácích a zahraničních fórech, avšak mezi nejprestižnější určitě patří dva mezinárodní kongresy konané v tomto roce - první byl 8. světový kongres o cévních přístupech, pořádaný společností VAS v Praze, kde náš tým vystoupil s úvodní přednáškou v sekci věnované komplikovaným AVF. V září jsme pak na ESVS kongresu (European Society of Vascular Surgery) v Budapešti představili, jako jediné ústní sdělení z České i Slovenské republiky, kompletní soubor našich pacientů. Naše přednáška byla vybrána z více jak 742 zaslaných abstraktů. V Budapešti jich bylo prezentováno pouze 42.

Zaznamenali jste s aneuryzmorafií ještě nějaký další úspěch?

Baláž: Ano, letos jsme byli oceněni cenou Discovery Awards, která je udělována mladým vědcům do čtyřiceti let za inovativní počin v medicíně v zájmu podpory vědy a výz­kumu.

Jaké máte plány do budoucna?

Rokošný: Momentálně připravujeme první publikaci tohoto druhu pro prestižní časopis EJVES. V příštím roce plánujeme zahájení prospektivní randomizované studie s mezinárodní účastí, kde budeme testovat efekt aneuryzmorafie na snížení kardiologického rizika u pacientů s hyperfunkčním zkratem. Měli bychom také konečně zahájit spolupráci se slovenskými centry a plánujeme dokončit mezinárodní internetový registr pro evidenci pacientů po aneuryzmorafii v Evropě.

Děkuji vám za rozhovor a přeji další úspěchy v propagaci a rozšiřování této nové metody.

Více o aneuryzmorafii s využitím ProVena naleznete na internetových stránkách: www.aneurysmorrhaphy.eu

 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory