Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

MEDIX®

redakce Braunovin

20. Leden 2009

Nemocniční informační systém
Medix® (Surveillance and Information System MEDIX®) je komplexní informační systém určený zejména pro pracoviště centrálních operačních sálů, ale i centrálních sterilizací. Svými uživateli je příznačně nazýván „hlídacím psem“ veškerých nákladů ve vazbě na použitý materiál, nákladů na pacienta a rozúčtování nákladů na střediska. Jedná se o jedinečný komplexní produkt na našem trhu, který dokáže řešit veškeré standardní činnosti potřebné k řízení operačních sálů a centrálních sterilizací.

V posledních dnech roku 2008 se někde odpočívalo, jinde slavilo, ale chirurgická divize společnosti B. Braun Medical nezahálela a pracovala na rozšíření své nabídky. Jednání byla úspěšná, a proto vám můžeme představit novou akvizici, ideálně doplňující stávající portfolio, a to exkluzivní zastoupení společnosti B. Braun Medical pro software SIS MEDIX® (Surveillance and Information System MEDIX®, dále jen MEDIX®).

Jedná se o komplexní informační systém určený zejména pro pracoviště centrálních operačních sálů (COS) a centrálních sterilizací (CS). V praxi je MEDIX® použitelný i na jiných pracovištích (ambulance, lůžková oddělení nemocnice, nemocniční sklady apod.) jako komplexní řešení k registraci určených událostí za pomocí čárových kódů. Naší filozofií je poskytovat nejkvalitnější produkty společně se službami a vzdělávacími aktivitami. MEDIX®, který má těžiště v evidenci událostí na operačním sále, je vhodným doplňkem nabídky produktů B. Braun a umožní jejich racionálnější využití a použití. Bez kvalitních služeb a odborné pomoci by ani sebelepší systém nemohl nikde fungovat. Proto od 2. ledna 2009 nastoupil na pozici produktového specialisty pro logistiku centrálních sterilizací a centrálních operačních sálů v České a Slovenské republice Ing. Jiří Hammer, odborník, který má s tímto softwarem mnoholeté zkušenosti. Servis, hot-line a podpora budou zajišťovány společností COMS Computer System. Podrobnosti, ale i další informace o filozofii, vám přinášíme níže.

Medix® je v oblasti operačních sálů a sterilizací uživateli příznačně nazýván „hlídacím psem“ veškerých nákladů ve vazbě na použitý materiál, nákladů na pacienta a rozúčtování nákladů na střediska. Jedná se o jedinečný komplexní produkt na našem trhu, který dokáže řešit veškeré standardní činnosti potřebné k řízení operačních sálů a centrálních sterilizací.
 
Informační systém MEDIX® vznikl v roce 2001 jako produkt firmy COMS Computer System. Jeho první funkční nemocniční aplikace byla instalována ve Slezské nemocnici Opava za významné konzultační pomoci tehdejšího primáře operačních sálů a centrální sterilizace MUDr. Jiřího Hájka. Hlavní předností a výhodou tohoto systému je navržená otevřená struktura, zajištění on-line servisu a zapojení uživatelů do vývoje. Svojí otevřenou strukturou je aplikovatelný ve všech nemocničních zařízeních v České republice. V současné době je MEDIX® provozován v šestnácti nemocnicích v České republice. Na letošní rok je již připravena řada dalších  instalací.

MEDIX® je vytvořen jako klient-server aplikace. Využívá současné nejnovější hardwarové a softwarové technologie v oblasti databázových serverů, počítačových sítí a pracovních stanic. Je postaven na databázovém serveru Microsoft SQL, verze 2005 nebo 2008. Uživatel pracuje v grafickém prostředí OS Windows.
K určitým úlohám lze přistupovat přes webová rozhraní snímačem čárového kódu nebo dalšími standardními způsoby. MEDIX® má možnost komunikovat s libovolným nemocničním informačním systémem (dále jen NIS) pomocí odděleného komunikačního modulu. V současné době je zajištěna komunikace i s přístrojovým vybavením centrálních sterilizací (sterilizátory, myčky apod.) v rámci modulu pro dokumentaci sterilizačních procesů.

  
Informační systém MEDIX® dokáže v plném nasazení, za pomoci svých programových modulů, samostatně řešit tyto základní činnosti:

 • přístupová práva uživatelů (přístup, role a práva uživatelů k jednotlivým úlohám)
 • napojení na nemocniční registr pacientů (jednou založený pacient v NIS se již nemusí znovu zakládat)
 • elektronickou žádanku pro CS (automatická činnost v evidenci, nákladech a vytvoření elektronické žádanky při spotřebě materiálu na pracovištích)
 • plánování operací (metodický postup při vytváření plánu operačního dne, včetně kontroly a sestavení operačních týmů a zajištění materiálových parametrů)
 • řízení centrální sterilizace (komplexní dohled a řízení veškerých činností centrální sterilizace)
 • řízení operačního dne (komplexní dohled nad reálným provozem operačních sálů a dalších libovolně určených pracovišť)
 • nemocniční statistiky (veškeré forenzní přehledy a statistiky pro další zpracování a výstupy dat přímo do lékařské dokumentace)
 • vedení specifických skladů (automatická evidence, hlídání normativů a řízení konsignačních skladů)
 • rozúčtování nákladů (standardizace nákladů, evidence nadstandardních nákladů a vytváření faktur na jednotlivá střediska a pacienty)
 • elektronickou setovací „kuchařku“ (elektronický manuál setování nástrojů do operačních sít)
 • sledování a archivaci sterilizačních procesů v autoklávech i v myčkách
 • webové statistiky (další programovatelné statistiky)
 • moduly pro komunikaci s NIS (nutné pro plánování operací externích NIS)

Popsat dokonale funkčnost informačního systému MEDIX® je celkem složitý úkol. Navržená struktura programu je otevřená, proto dovoluje uživatelům přizpůsobit si daný systém jejich vlastním požadavkům. Žádný z šestnácti majitelů licence užívajících MEDIX® dosud nedokázal systém využít ve všech nabízených funkcích. Systém pracuje na vlastním nastavení jednotlivých uživatelů, vlastních datech každé nemocnice a jejich nastavených standardech. Proto nelze MEDIX® kopírovat z jedné nemocnice do druhé, každá nová instalace je vlastně originálním řešením.

Na systém je třeba se dívat ze tří základních pohledů.  Z pohledu uživatele systém zjednodušuje, zefektivňuje a zpřesňuje práci obsluhy. Z pohledu dozoru systém eviduje a dokladuje veškeré procesy a z pohledu ekonomického managementu systém eviduje veškeré náklady.

Z medicínského (uživatelského) pohledu - MEDIX® zavádí na operační sály a centrální sterilizace pořádek a řád.
K základním uživatelským funkcím systému MEDIX®  patří systémové plánování. Systém eviduje veškeré požadavky lékařů a operatérů v celé nemocnici na několik měsíců dopředu. V rozhodující moment pomáhá při sestavování operačního programu.  K sestavení operačních týmů, včetně týmů anesteziologických, slouží jednoduché aplikace hlídající základní parametry této činnosti. Veškerá potřebná data se automaticky přesunou na obslužná oddělení okamžitě po sestavení a odsouhlasení operačního programu. Tím dochází k zajištění potřeb sterilizovatelných a materiálových položek. Zajímavým parametrem při sestavování operativy nemocnic je vyhodnocování využití operačních sálů. Management operačních sálů je většinou nemile překvapen rozporem mezi vykazovanými daty v rozmezí využití sálů na úrovni 80-90% a skutečnými daty evidovanými systémem MEDIX®.

Další uživatelskou předností je on-line sledování průběhů změn. Jedná se především o detailní sledování a evidenci materiálových položek od příjmu až po výdej a jejich použití na pacienta, detailní sledování průběhu operačního dne a zajištění akutních potřeb materiálových a personálních položek.
Zavedením systému MEDIX® do provozu dochází na pracovištích k eliminaci nebo dokonce k úplnému zrušení papírových formulářů a zavedení elektronické databáze. Dosahujeme tím zvýšení rychlosti přenosu informací, přesnosti přenosu dat a k možnosti zpětných kontrol. Zpracování formulářů, měsíčních výkazů a statistik pro systém MEDIX®  není žádný problém.  Dochází k výraznému zrychlení, zpřesnění a zlepšení ergonomie lidské práce na pracovištích. Systém svým nasazením nutí obsluhu ke standardizaci medicínských postupů. Tam, kde byl systém MEDIX® na pracovištích nasazen, došlo
k úplnému odbourání emotivní složky při jednání se spolupracovníky.

Z forenzního pohledu se jedná o dokonalou dohledatelnost a dokladovatelnost veškerých procesů.
Hlavní předností je evidence a historie operačních programů, včetně detailní historie operačních dnů. Systém dokladuje a archivuje správné použití materiálových položek na pacienta, standardizuje procesy dle ISO norem a provádí dokladovatelnost dokumentace sterilizačních procesů přístrojové techniky. Dokumentace je propojena elektronickou databází  mytého a  sterilizovaného materialu s dokumentací o pacientovi. Využitím elektronických databází dosahujeme zefektivnění, zrychlení a hlavně zpřesnění přenosů dat do vnitřních NIS nemocnice. Platí, že žádná data se nemusí zapisovat dvakrát. Elektronickou databází docílíme základního požadavku nezávislé archivace dat pro případ ztrát dat, například při živelných katastrofách. Dokoupením dalších modulů je možné systém MEDIX® napojit na zákaznický servis dodavatelů, jejich sklady a dálkový monitoring přístrojového zařízení.
 
Z ekonomického pohledu  se jedná  o dokonalou a přehlednou analýzu nákladů.
Zavedením metody standardizace nákladů a její evidence dokážeme zpracovat detailní rozbor nadstandardních nákladů. Detailním rozúčtováním nákladů na pacienta, operační tým, nákladové středisko a externí pracoviště dochází k výraznému snížení přímých nákladů. Zajímavé je, že zavedením systému MEDIX®  v nemocnicích  při jeho efektivním nasazení, snížíme spotřebu spotřebního materiálu až o 20 %. Jak je to možné?
K dalším přednostem systému MEDIX®  je on-line sledování a rozúčtování přímých nákladů. Arbitři jednotlivých středisek pak tyto náklady dokáží korigovat v závislosti na přidělených limitech. Napojení systému MEDIX® na vnitřní ekonomické moduly NIS nemocnice je samozřejmostí.  Zajímavou metodou, jak korigovat vlastní náklady, je bench marketing - porovnání vlastní nákladovosti s jinými pracovišti. Systém pracuje v šestnácti nemocnicích v ČR. Tato medoda, z hlediska zprůměrování nákladovosti, je vhodná i pro vzájemnou komunikaci nemocnice s pojišťovnami a standardizaci nákladů jednotlivých operačních metod v ČR.

Je zřejmé, že popsat funkce systému Medix® je nad rámec tohoto informativního článku. Obchodní zástupci chirurgické divize Aesculap nebo přímo Ing. Hammer, který se dlouhodobě podílí na vývoji tohoto systému,   jsou připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy.
Uživatel, který uvažuje o koupi informačního systému MEDIX®, si při konzultacích s pomocí našich obchodních zástupců ujasní, k čemu chce MEDIX® využít a jak mu bude efektivně sloužit. Nadstandardně nabízíme přednášky a školení pro managementy nemocnic ohledně správného a efektivního nasazení tohoto jedinečného produktu na našem trhu. Věříme, že tento krok v rozšíření naší nabídky zákazníci společnosti B. Braun Medical využijí a plně docení.

 

 MUDr. Alan Munteanu, obchodní a marketingový manažer divize Aesculap - chirurgie
Ing. Jiří Hammer, produktový specialista, logistika CS a COS, divize Asculap - chirurgie

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník