Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz základních laparoskopických

30. Listopad 2009

Kurz základních laparoskopických

Ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové se konal 22. července pilotní kurz základních laparoskopických technik. Myšlenka kurzu vznikla na základě spolupráce Chirurgické kliniky a Aesculap Akademie s cílem zajistit další krok ve vzdělávání začínajících chirurgů-rezidentů a rozvíjení dovedností mladých laparoskopistů.

Kurzu se zúčastnilo celkem šest aktivních účastníků a tři pozorova­telé z řad zkušených laparoskopistů. Pod odborným dohledem přednosty doc. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., kurz vedl pan Serhan Belik ze společnosti B. Braun v německém Tuttlingenu, Teoretickou část na téma cholecystektomie zahájil MUDr. Jiří Páral, Ph.D., který uvedl příklady z praxe endoskopické operativy žlučníku. Vzápětí si mohli účastníci osvojit a zopakovat témata používání vysokofrekvenč­ních proudů v chirurgii, bezpečnost práce s vysokofrekvenčními proudy (HF) a výhody a nevýhody používání různých endoskopických nástrojů nebo elektrokoagulačních módů. 

Po nezbytné teorii se účastníci přesunuli do „suché laboratoře“, kde netrpělivě očekávali tzv. „hands on“ neboli praktickou část výcviku. Praktická část byla vedena po jednotlivých didaktických krocích od jednoduchých po složitější endoskopické dovednosti. Chirur­gové si nejdříve osvojili v testové baterii základní práci s endosko­pickým nástrojem v tzv. 3D rovině neboli pod přímou kontrolou zraku. Po splnění jednotlivých úkolů následovala práce na trenažéru ve 2D rovině, tedy pod kontrolou přes obrazovku. Práce se tak komplikuje jiným vnímáním hloubky, a tedy i koordinace pohybů.

Po zvládnutí této didaktické řady si všichni mohli otestovat teoretické znalosti vysokofrekvenčních proudů v praxi přímo na kouscích masa, vyzkoušet výhody a nevýhody monopolárních a bipolárních proudů, koagulační a řezací módy pro stavění krvácení, disekci tkání a v neposlední řadě bezpečnost práce s elektrokoagulační jednotkou. Vrcholem kurzu byly základní tech­niky intrakorporálního šití
a uzlení v 3D a 2D prostoru na trenažéru. Pilotní základní laparoskopický kurz splnil účel bezezbytku. Důkazem byla velmi živá výměna zkušeností a názorů v přátelské atmosféře a nezbytná profesionální úroveň. Velký dík patří panu přednostovi doc. MUDr. Alexan­drovi Ferkovi, CSc., za odbornou garanci kurzu a aktivní přístup kliniky k jeho realizaci. V současné době jsou jednotlivá témata kurzu klinikou evaluována, aby mohl být kurz zařazen do curricula vzdělá­vání mladých chirurgů.

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory