Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Kostní cement jako výrazný kontaktní alergen

MUDr. Alan Munteanu

10. Červenec 2007

Archívy výrobců skrývají velká množství zajímavých informací. Reklamní materiály a katalogy však nemohou být příliš obsáhlé, uživatele zajímají jen ty nejdůležitější vlastnosti produktů. Na druhou stranu mohou být některá sdělení, testy a zejména jejich výsledky, velmi poučné. Využíváme tímto prostor, který se nám naskýtá v Braunovinách a budeme našim čtenářům postupně přinášet odborné informace z nejrůznějších oblastí chirurgických oborů, které dle našeho názoru mohou pomoci v orientaci a problematice ochrany zdraví zdravotnického personálu. Jako první informujeme o nebezpečí spojeném s používáním kostního cementu a ochranou před kontaktem s těkavými organickými rozpouštědly v něm obsaženými.

Ochrana lékařů a sester před alergeny obsaženými v kostním cementu pomocí rukavic Ansell

Původ

Kostní cement se vyrábí z materiálu zvaného polymetylmetakrylát (PMMA). Ortopedi jej používají již více než šest desítek let. Kostní cement umožňuje implantaci endoprotéz a jejich fixaci do kosti. Spolu s tím, jak dochází ke zdokonalování operační techniky, je průběžně zdokonalován i kostní cement.

Složení

Příprava kostního cementu sestává ze smíchání práškového PMMA s tekutinou obsahující monomerní metylmetakrylát (MMA) za přítomnosti katalyzátoru. Prášek se rychle rozpouští v monomeru a při pokojové teplotě polymerizuje, čímž vzniká těstovitý cement, který je však natolik řídký, že jej lze aplikovat do dřeňové dutiny stehenní kosti.

Funkce

Kostní cement byl zprvu používán pouze při implantaci kloubních náhrad, následně pak i při léčbě zlomenin, operacích nádorů a perkutánních vertebroplastikách. Kostní cement má spíše funkci plniva než lepidla.

Alergie na kostní cement

Je známo, že MMA je silný kontaktní alergen. V literatuře se proto vyskytuje mnoho zmínek o alergické dermatitidě vzniklé následkem pronikání MMA přes ochranné vyšetřovací rukavice používané v zubním lékařství, neboť stomatologové často pracují s různými druhy kostního cementu. Několik zpráv informuje také o výskytu kontaktní dermatitidy vyvolané průnikem MMA skrz některé operační rukavice používané při ortopedických výkonech. Většina těchto článků však byla publikována v 70. letech minulého století, kdy technika cementování první generace z té doby vyžadovala, aby operatér pracoval s cementem přímo rukama a zatlačoval cement prsty do dřeňové dutiny kosti.

Modernější cementovací techniky přinesly míchání cementu v uzavřených kontejnerech, cementem se poté naplní aplikační pistole, pomocí nichž se cement vtlačuje do dřeňové dutiny kosti. Tím se minimalizuje kontakt cementu s rukama operatéra. Použití této techniky se však může v jednotlivých nemocnicích lišit. Stanovit propustnost operačních rukavic (Ansell Healthcare) je přesto důležité, neboť tento údaj může být vyžadován pro příslušná doporučení či pokyny k použití těchto rukavic při operačních výkonech. 

 

 

Pronikání (permeace) polymetylmetakrylátového kostního cementu přes operační rukavice Ansell - výsledky testu permeace
Označení výrobku Rezistenční doba
* [min.]
Jedna vrstva      
Gammex® PF     1,0
Gammex® DermaPrene®     2,0
Dispos-A-Glove®     2,0
Gammex® PF Underglove     2,1
Encore® Orthopaedic     4,3
Gammex® PF IsoDerm®     1,7
Dvojitá vrstva (vlevo první vrstva, vpravo pak vnější rukavice)
Gammex® DermaPrene® Gammex® PF   7,0
Gammex® DermaPrene® Gammex® DermaPrene®   7,0
Encore® Orthopaedic Encore® Orthopaedic   8,4
Gammex® PF Underglove Encore® Orthopaedic   7,4
Gammex® PF Underglove Gammex® PF   6,0
Gammex® PF IsoDerm® Gammex® PF IsoDerm®   6,7
Gammex® PF IsoDerm® Gammex® PF   6,6
Trojitá vrstva (vlevo první vrstva, druhá uprostřed a vpravo pak vnější rukavice)
Dispos-A-Glove® Gammex® DermaPrene® Gammex® PF 9,0

Test rukavic Ansell

Testy se uskutečnily s pomocí standardní skleněné permeační komory ASTM (American Society for Testing Materials = Americká společnost pro testování materiálů). Tato metoda využívá atmosférického vzduchu coby sběrného média a permeace je měřena kontinuálně plynovou chromatografií s plamenným ionizačním detektorem (FID = flame ionisation detector). Důkladné manuální smísení PPMA a MMA probíhalo po dobu 30 sekund, přesně podle návodu. Operační rukavice Ansell byly upevněny mezi dva oddíly komory a vnější strana rukavic byla pokryta vrstvou čerstvě připraveného kostního cementu. Testovaná plocha měla velikost 19,6 cm2 a všechny testy probíhaly při teplotě 23 ± 2 °C. Všechna měření byla třikrát opakována. Vnitřní strana membrány byla omývána sběrným médiem a permeace (pronikání) těkavých organických rozpouštědel byla kontinuálně monitorována až do okamžiku, kdy permeace dosáhla hodnoty 1 g (cm2) / minutu. Jako měřítko ochrany byla podle evropské normy EN374-3 (Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům) použita délka rezistenční doby (BTT - breakthrough time). Výsledná měření rezistenční doby s použitím nejnižší hodnoty z trojnásobného měření jsou uvedena v tabulce.

Doporučení

Na podkladě výsledků uvedených v tabulce je pro práci s kostním cementem nutno důrazně doporučit používání dvojích či trojích rukavic. Zevní rukavice je třeba stáhnout a vyměnit ihned po kontaktu s kostním cementem. 

MUDr. Alan Munteanu
obchodní a marketingový manažer divize Aesculap - chirurgie

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník