Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Komplexní servisní služby Aesculap

Ing. Jiří Hammer

28. červen 2010

Aesculap Akademie Aktuality B. Braun

Chirurgické instrumentárium je jednou z nejdůležitějších materiálních hodnot každé nemocnice. Téměř nikde však neexistuje propracovaný systém péče o chirurgické nástroje. Je to dáno omezenou nabídkou firem, které většinou nabízí pouze opravu již poškozeného nástroje. Absence těchto služeb na trhu nás přivedla k nabídce zcela nového produktu s názvem „Komplexní servisní služby Aesculap“.

Dokonalá péče o chirurgické instrumentárium

Jak je již z názvu patrné, jedná se o další přidanou hodnotu k naší nabídce chirurgického instrumentária a kontejnerového systému. Ta má pomoci uživatelům dát nejen svoje instrumentárium do perfektního stavu, ale rovněž je naučit o ně pečovat, jak jej skladovat, transportovat, dekontaminovat atd. Tímto přístupem - skutečně doslova uceleným balíčkem opatření a servisních postupů - jsme schopni výrazně prodloužit životnost nástrojů, zajistit jejich 100% funkčnost během operací, a tak sekundárně přispět i zvýšení bezpečnosti pacientů.

Nezanedbatelným benefitem je zlepšení pracovního prostředí personálu a zvýšení efektivity jejich práce. Zavedením těchto opatření totiž získá uživatel kontrolu nad všemi procesy souvisejícími s chirurgickým instrumentáriem. Jde především
o přesnou elektronickou evidenci, optimalizaci druhů a počtů nástrojů na sítech a nastavení parametrů pro jejich trvalou údržbu.

Soubor komplexních servisních služeb Aesculap

Soubor komplexních servisních služeb Aesculap je koncipován do pěti samostatných dílčích etap, vzájemně provázaných, přesto na sobě nezávislých, které lze při realizaci i přeskakovat. Zákazník může využít ucelené analýzy pro rozvahu a investice do dalších let
a nechat si vypracovat plán na sebe postupně navazujících činností, alternativou je objednání celého balíčku najednou. Další možností je po konzultacích s našimi odborníky využít jen části nabízených služeb, které doplní již zavedené postupy
a technologie.

Po realizaci jednotlivých etap brzo očekáváme zlepšení stavu chirurgických nástrojů, pracovních podmínek zdravotnického personálu, zefektivnění procesů oběhu nástrojů sterilizačním cyklem, snížení nákladů na nákup nového instrumentária a následné zvýšení bezpečnosti operovaných pacientů.

S každým novým projektem sestavujeme analytický tým B. Braun podle potřeb zadavatele. K dispozici jsou odborníci na optimalizaci nástrojových setů a kontejnerů, servisní technici, specialisté na logistiku operačních sálů a centrálních sterilizací, odborníci na hygienu a dezinfekci. V případě zájmu
o implementaci softwaru jsou do týmu zařazeni IT specialisté se zkušenostmi z mnoha realizovaných projektů v nemocnicích v České a Slovenské republice. Členy řídicího týmu bývají vždy i pověření pracovníci zadavatele, aby navrhované postupy zharmonizovali se stávajícími procesy a zvyklostmi.

1. etapa - Zvýšení bezpečnosti operovaných pacientů

První etapa se zaměřuje především na zvýšení bezpečnosti operovaných pacientů. Cílem je
zásadní změna technického stavu instrumentária a jeho evidence. Do první etapy patří analýza nástrojů. Provádíme ji přímo za provozu na pracovišti odběratele. Jejím výsledkem je zpracování velmi podrobné studie kvality instrumentária a souvisejících procesů. Po zpracování analýzy máme
k dispozici přesnou inventarizaci instumentária celé nemocnice.

Nástroje jsou zařazeny do čtyř skupin - funkční, vyžadující malou opravu, velkou opravu a nástroje na výměnu. Provádíme analýzu struktury dodavatelů instrumentária na jednotlivých klinikách, včetně analýzy kvality dodavatelů. Odběratele detailně informujeme o cenové kalkulaci nástrojů k výměně
a k velké opravě. V rámci analýzy provádíme logistický audit předsterilizační přípravy a odběrateli doporučíme systém k nápravě chyb. V závěru analýzy vytvoříme fotodokumentaci instrumentária
k vyřazení a analýzu příčin nedostatků.

Dalším krokem této etapy je optimalizace složení chirurgických setů. Opět ji provádíme za provozu
u odběratele. Odběrateli navrhujeme vyřazení zřídka používaných nástrojů ze standardní sestavy setu (hmotnost setu v souladu s EN58953), opravu či výměnu poškozených nástrojů v soupravě a detailní inventarizaci a fotodokumentaci setů. Některé nemocnice si již objednaly i třetí krok první etapy, a to označení nástrojů strojově čitelnými 2D kódy (v souladu s EN9132). Značení nástrojů provádíme
v servisním středisku naší firmy, nabízíme však po dohodě možnost aplikace značení přímo
v nemocnici za provozu. Tento krok umožňuje jednoznačnou identifikaci nástrojů Data Matrix kódy, tedy označení nástrojů jejich „rodnými čísly“. To je základním předpokladem pro vytvoření jednotné elektronické databáze instrumentária celé nemocnice. V této souvislosti navrhujeme
a implementujeme systém managementu oprav chirurgických nástrojů, včetně návrhu a implementace logistiky nákupu.

2. etapa - Zefektivnění procesů oběhu instrumentária

Druhá etapa se zaměřuje na zefektivnění procesů oběhu instrumentária a přesnou evidenci nákladů během sterilizačního cyklu. Cílem této etapy je dodávka a implementace softwaru a hardwaru pro přesnou evidenci a sledování procesů oběhu instrumentária sterilizačním cyklem, validace procesů
a přesná evidence nákladů na pacienta, operatéra, tým a středisko.

Do této etapy patří implementace informačního systému MEDIX® - systému pro řízení operačních sálů a centrálních sterilizací. Po zpracování projektu implementace provádíme inventarizaci a dodání potřebného hardwaru pro dokumentaci oběhu nástrojů sterilizačním cyklem a souvisejícími procesy. Instalujeme a implementujeme software MEDIX® na nemocniční server a připojíme uživatelské stanice. Pak zprovozníme čtečky čárových kódů a nastavíme tiskárny pro validaci a dokumentaci všech souvisejících procesů.

Implementací informačního systému MEDIX® získáváme velmi účinný a rychlý prostředek pro zpracování veškeré dokumentace. Z uživatelského pohledu systém zjednodušuje, zefektivňuje
a zpřesňuje práci obsluhy. Z pohledu dozoru systém eviduje a dokladuje veškeré procesy a z hlediska ekonomického managementu eviduje veškeré náklady. Zásadní uživatelskou předností je on-line sledování průběhů změn. Jedná se především o detailní kontrolu a evidenci materiálových položek od příjmu až po výdej a jejich použití na pacienta, detailní sledování průběhu operačního dne a zajištění akutních potřeb materiálových a personálních položek. Zpracování formulářů, měsíčních výkazů
a statistik pro systém MEDIX® není žádný problém. Dochází k výraznému zrychlení, zpřesnění a zlepšení ergonomie lidské práce na pracovištích.

Systém svým nasazením nutí obsluhu ke standardizaci medicínských postupů. Tam, kde byl MEDIX® na pracovištích nasazen, došlo k úplnému odbourání emotivní složky při jednání se spolupracovníky. Další jeho předností je evidence a historie operačních programů, včetně detailní historie operačních dnů. Systém dokladuje a archivuje správné použití materiálových položek na pacienta, standardizuje procesy dle ISO norem a provádí dokladovatelnost dokumentace sterilizačních procesů přístrojové techniky.

Dokumentace je propojena elektronickou databází mytého a sterilizovaného materiálu s dokumentací o pacientovi. Využitím elektronických databází dosahujeme zefektivnění, zrychlení a hlavně zpřesnění přenosů dat do vnitřních nemocničních systémů nemocnice. MEDIX® zpracovává dokonalou
a přehlednou analýzu nákladů.

Zavedením metody standardizace nákladů a detailním rozúčtováním nákladů na pacienta,
operační tým, nákladové středisko a externí pracoviště dochází k výraznému snížení přímých nákladů.

3. etapa - Zlepšení pracovních podmínek zdravotnického personálu a snížení provozních
nákladů

Třetí etapa se zabývá zlepšením pracovních podmínek zdravotnického personálu a výrazným snížením provozních nákladů. Jejím cílem je implementace a racionalizace logistiky kontejnerového systému
a jednorázových sterilizačních obalů včetně zavedení vhodného způsobu transportu a skladování operačních nástrojů. Ve třetí etapě se v prvním kroku zaměřujeme na kontejnerizaci intenzivně používaných operačních setů.

Začínáme výpočty vhodnosti nasazení kontejnerizace v nemocnici a následně provádíme cenovou kalkulaci celé navržené investice. Zpracujeme projekt standardizace sterilizačních kontejnerů
a standardizace jednorázových obalů všech klinik. Sjednotíme barevnost odlišení identifikačních štítků a barevně odlišíme víka kontejnerů podle parametrů dohodnutých s odběratelem. Do kontejnerových sít navrhneme příslušenství pro správné usazení nástrojů na sítech. Všechny popisy obalů sjednotíme v češtině nebo slovenštině a popíšeme sety a kontejnery Data Matrix kódy. Veškeré tyto činnosti provádíme i pro dekontaminační kontejnery.

Dalším krokem třetí etapy je optimalizace a doplnění transportního systému. Výpočtem opět zkontrolujeme vhodné množství nerezových, dekontaminačních a instrumentačních vozíků, pojízdných prachotěsných skříní a veškeré manipulační techniky. Posledním krokem této etapy je optimalizace
a doplnění skladovacího systému. Opět provádíme výpočet optimalizace skladových prostor, navrhneme počet regálů, prachotěsných skladových skříní a prověříme logistiku toku materiálu ve skladech.

4. etapa - Školení personálu

Cílem čtvrté etapy je udržet si technickou úroveň zavedených procesů a neustále zvyšovat edukaci svých zaměstnanců. Porovnáváme si úroveň našich aplikovaných servisních služeb Aesculap s jinými světovými pracovišti a servisními organizacemi. Nedílnou součástí této etapy je napojení zaměstnanců nemocnice na klientské služby Aesculap Akademie v České a Slovenské republice. Zde se snažíme pomoci nemocnicím publikovat a na kongresech prezentovat své vlastní zkušenosti se servisními službami Aesculap.

Do této etapy jsou připraveny samostatné přednášky a školení. Naučíme zaměstnance samostatně se orientovat v otázkách kontroly a navržení logistiky práce na operačních sálech a centrální sterilizaci, navržení sterilizačních metod, tvorby dezinfekčních plánů a správného použití dezinfekčních prostředků v celé nemocnici. Pro zaměstnance máme připraveny samostatné přednáškové bloky na různá témata jako např. chyby v předsterilizační přípravě instrumentária na pracovištích, správné zavádění kontejnerového systému v nemocnici, priony a jejich likvidace z chirurgických nástrojů apod.

Pracovníkům nemocnice můžeme zajistit školení na externích referenčních pracovištích B. Braun
v České republice. Klíčovým odběratelům nabízíme služby vedoucí k sestavení ideálních setů instrumentária v showroomu divize Aesculap v Tuttlingenu.

5. etapa - Dlouhodobé udržení chirurgických nástrojů v bezvadném stavu

Cílem páté etapy je udržet opravené či nově nakoupené chirurgické instrumentárium v bezvadném
a plně funkčním stavu. Účelem je zajistit, aby střižné a řezné nástroje byly řádně naostřeny v celém rozsahu funkčních částí, aby řádně dovíraly a byly bez známek koroze a povrchových změn. Bezvadné funkční instrumentárium snižuje stresové zatížení operačních týmů, hygienická rizika, zlepšuje ergonomii práce a v konečném důsledku zvyšuje bezpečnost operovaných pacientů.

Součástí páté etapy je návrh a implementace řízení oprav chirurgických nástrojů, návrh a implementace logistiky nákupu chirurgických nástrojů a poskytování dlouhodobého servisu chirurgických nástrojů za paušální úhradu.

Jak jsem již zmínil, jedná se o komplexní služby péče o instrumentárium vedoucí ke zlepšení technického stavu chirurgických nástrojů a zefektivnění souvisejících procesů. Pokud se rozhodnete výrazně a velmi rychle snížit své náklady na pořízení instrumentária, je to ta správná cesta. Nabízíme pomůcku, která vám umožní spravovat chirurgické nástroje tím nejlepším možným způsobem,
a budete tak schopni maximálně využít jejich užitnou hodnotu. Stačí si pouze zvolit vlastní strategii, jak jednotlivé etapy realizovat, a kontaktovat naše obchodní zástupce.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník