Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Klinická farmacie v České republice

26. Říjen 2011

Klinická farmacie v České republice

Klinická farmacie patří mezi novější farmaceutické obory. Přenáší poznatky farmakodynamiky a farmakokinetiky k lůžku pacienta a farmaceuta staví do týmu lékařů. Tím umožňuje přímou farmaceutickou péči o pacienta prostřednictvím revize a individualizace farmakoterapie.

Přesun zodpovědnosti farmaceutů z přípravy léčiv do oblasti jejich podávání přináší velké možnosti pro zkvalitnění farmakoterapie, minimalizaci chyb s ní spojených a zlepšení úrovně zdravotní péče.

Z historie

Klinická farmacie jako nový směr farmaceutických věd se začala rozvíjet v 60. letech minulého století ve Spojených státech na Univerzitě Michigan. Intenzivní pionýrská práce je ve svých počátcích dále spojena se jmény Davida Burkholdera, Paula Parkera a Charlese Waltona z Univerzity Kentucky. [1]
Průkopníkem klinické farmacie u nás i v evropském měřítku se stal prof. Jaroslav Květina. Jako děkanovi Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy se mu podařilo zcela unikátně vybudovat první pregraduální vzdělávání v oboru klinické farmacie. Klinická farmacie se stala jedním ze tří hlavních studijních oborů. Tato možnost je dodnes v evropském kontextu ojedinělá a bohužel i u nás po roce 1989 zanikla. Klinická farmacie však stále zůstává jako studijní předmět na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a je pevně ukotvena v postgraduálním vzdělávání jako jeden ze specializačních farmaceutických oborů a také jako obor doktorandského studia.

Klinická farmacie a současnost

V současné době se klinická farmacie začíná prosazovat v systému naší zdravotní péče. Pracoviště klinické farmacie v českých zemích vznikala během 80. let a později i 90. let minulého století. Jejich působení bohužel nebylo ukotveno v právním řádu ani v systému zdravotní péče, a proto jejich činnost většinou zanikla. Až s rozšířením potřeby akreditací zdravotnických zařízení dochází v českém zdravotnictví znovu k poptávce po klinických farmaceutech.

V roce 2010 vznikla dvě samostatná oddělení klinické farmacie (ve Fakultní nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Homolce), pracoviště klinické farmacie vznikala a vznikají i v nemocničních lékárnách velkých nemocnic - v Masarykově onkologickém ústavu, Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici Olomouc, Nemocnici u svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnici Bohunice, Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultní nemocnici Ostrava aj.

Co je hlavní náplní práce klinického farmaceuta?

Klinický farmaceut se aktivně podílí na revizi a úpravě farmakoterapeutických režimů pacientů na klinických odděleních i v ambulancích zdravotnického zařízení. Provádí:

  • signální revizi lékové anamnézy při příjmu pacientů do zdravotnického zařízení (záchyt duplicit, závažných lékových interakcí, identifikace rizikových lékových anamnéz);
  • zásahy do farmakoterapeutických režimů s ohledem na individuální charakteristiky nemocného,
    a to systematicky v průběhu jeho hospitalizace nebo konziliárně (v průběhu hospitalizace i v ambulantní péči);
  • návrhy finální lékové anamnézy při propuštění pacienta ze zdravotnického zařízení, podílí se na edukaci pacienta před propuštěním.

Všechna doporučení probíhají na základě podrobné znalosti chorobopisu pacienta, výsledků biochemických, hematologických, mikrobiologických aj. testů komplementu a jsou písemně zaznamenána v dokumentaci pacienta.

Dále se kliničtí farmaceuti podílejí na tvorbě doporučených postupů a farmakoterapeutických standardů zdravotnických zařízení, řeší mimořádné události spojené s farmakoterapií, jsou členy lékových komisí a podílejí se na tvorbě lékové politiky zařízení. Pracoviště klinické farmacie je také farmakovigilačním centrem zdravotnického zařízení, hlásí nežádoucí účinky na Státní ústav pro kontrolu léčiv. [2]

V prosinci roku 2010 byla založena Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (www.coskf.cz). Aktivity společnosti posilují a urychlují začleňování oboru do systému zdravotní péče u nás. Nová odborná společnost má zásadní význam pro sjednocení postupů, tvorbu koncepce oboru a garanci kvality jeho dalšího rozvoje.  

[1]  
R. R. Miller , History of clinical pharmacy and clinical pharmacology, J. Clin Pharmacol April 1, 1981, vol. 21, no. 4, 195-197.

[2]  
Vzdělávací program klinické farmacie (kapitola 6) schválený Akreditační komisí MZ ČR 2011.

Autor:  PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. FN Na Bulovce,
oddělení klinické farmacie

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun