Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jaký byl v Aesculap Akademii loňský rok a co plánujeme letos?

11. Duben 2022

Jaký byl v Aesculap Akademii loňský rok a co plánujeme letos?

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný. Stále se měnící covidová opaření vnášela do našich plánů a příprav kurzů neustálé změny. Byli jsme nuceni rušit nebo posouvat termíny kurzů a tam, kde to bylo možné, pak „překlápět“ prezenční kurzy do on-line prostředí.

I přes tyto překážky se nám v roce 2021 podařilo uspořádat 194 vzdělávací akce a překvapivě udržet vysoký poměr prezenčních (praktických) tréninků a simulačních workshopů (72 % ze všech pořádaných akcí), které tvoří základ poptávky. Celkově jsme v minulém roce proškolili 5 566 zdravotníků a studentů medicíny a zdravotních škol a přes dvě stě pacientů. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k téměř 100% nárůstu počtu akcí i proškolených osob, a i přes určitou skepsi jsme se tak dokázali vrátit na úroveň před nástupem pandemie koronaviru. O to více nás těší, že bez ohledu na covidové období si stále držíme vysoké procento hodnocení kvality vzdělávacích akcí z pohledu našich zákazníků (Nett Promoter Score 85 %).

Přesunuli jsme se do on-line prostředí

Řadu prezenčních akcí jsme z důvodu epidemiologických opatření převáděli do distanční formy. Poprvé jsme tak například prostřednictvím živého přenosu uspořádali setkání a nominaci nových členů Vědecké rady Aesculap Akademie (VR AAK) včetně předání cen Aesculap Akademie. Dále se nám podařilo reakreditovat Certifikovaný kurz MZ ČR na eliminační metody, a to včetně akreditace distanční formy. Novinkou byla pro nás také on-line realizace prvního běhu certifikovaného kurzu MZ ČR – Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů a bércových vředů nebo hybridní II. mezinárodní konference Prevence infekcí v Rožnově pod Radhoštěm a kombinované „blended courses“, jako například Rychlé a bezpečné sestavení infuzní linky či čistě on-line kurzy, mezi jinými Akutní renální selhání pro nefrology z pohledu intenzivisty.

Vytvořili jsme řadu praktických webinářů a edukačních videí

Do formy webinářů se nám podařilo převést i některá chirurgická témata, například Úvod do gynekologické laparoskopie, Záchovné operace aortální chlopně, Endoprotéza kolenního kloubu s využitím navigované operativy v ortopedii a další. V reakci na vývoj pandemie a zatížení zdravotníků jsme připravili i řadu praktických webinářů a edukačních videí: Praktické otázky polohování pacienta s UPV do pronační polohy, Krizové situace v zásobování nemocnic, Neklidný pacient na JIP, Jak si udržet duševní pohodu, efektivně zvládat stres a předcházet syndromu vyhoření aj.

Věnovali jsme pozornost vzdělávání pacientů a studentů

Nově jsme se zaměřili na edukaci pacientův on-line prostředí. V cyklu Ze dvou úhlů pohledu pacient volně diskutuje s odborníkem o daném tématu, např. o problematice dekubitů. Dále jsme v rámci pacientské edukace vytvořili unikátní e-learningový kurz na katetrizaci močového měchýře u dětí anebo kvalitní brožuru pro pacienty podstupující velký chirurgický výkon Průvodce vaší operací. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou zdraví a medicíny Tasmánské univerzity v Austrálii jsme připravili a úspěšně spustili e-learningový projekt Demence a jak jí porozumět. Ani naše praktická výuka studentů medicíny (zejména na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci) v rámci cyklu Od teorie k praxi nebyla pandemií přerušena. E-learningem jsme nahradili teoretickou prezenční výuku a praktickou část výuky jsme realizovali za striktního dodržení epidemiologických opatření. Výuku budoucích zdravotníků na Vysoké škole zdravotní v Praze jsme rozšířili o nový nepovinný předmět Infuzní technika v ošetřovatelské praxi.

 

Představili jsme nové prezenční a simulační kurzy

Stále se snažíme nabízet zdravotníkům témata sledující nové trendy. Úspěšně se nám podařilo mezi prezenční akce zařadit kurz zaměřený na horní a dolní gastrointestinální trakt – Řešení anastomotických komplikací ve spolupráci s CEM IKEM v Praze. Rozšířili jsme také formát ultrazvukových kurzů v anesteziologii o téma cévních vstupů a kurz Příprava a podávání i. v. cytostatik o nové a vysoce hodnocené edukační video Paravazace cytostatik. Cyklus Kvalita dialyzační péče jsme doplnili o téma ultrasonografie a ortopedická témata o kadaverózní kurz implantace TEP kolenního kloubu. V neposlední řadě stále držíme vysoký standard našeho expertního kurzu Train the Trainer v simulační medicíně a zcela nově se nám podařilo vytvořit podmínky a pilotně otestovat tzv. in situ simulaci neboli formát, kdy kurz probíhá na reálném pracovišti. Tato in situ simulace nejen výborně připraví zdravotníky v jejich přirozeném prostředí na praxi, ale také pomáhá analyzovat nedostatky a riziková místa konkrétního pracoviště. Tento perspektivní model bychom rádi vedle nemocnic nabídli i ambulantnímu sektoru (např. dialyzačním střediskům).

Více jsme komunikovali na sociálních sítích

V neposlední řadě jsme se v roce 2021 zaměřili na intenzivnější propagaci Aesculap Akademie a jejích kurzů na sociálních sítích Facebook a LinkedIn a na propagaci edukačních videí na YouTube nebo na Vimeo. Věnovali jsme se také kvalitě přípravy a zpětné analýzy čtenosti newsletteru Aesculap Akademie. Ze zpětnovazebných dotazníků dnes víme, že se náš newsletter stal jedním z důležitých zdrojů informací o nových kurzech pro naše účastníky.

Co děláme a plánujeme letos?

Optimalizovali jsme strukturu Aesculap Akademie a v rámci AAK vznikla dvě nová oddělení – Oddělení Education AAK pod vedením Mgr. Tomáše Hroudy, Ph.D., které zajišťuje odborný obsah vzdělávání, a Oddělení Operations AAK pod vedením Mgr. Terezy Čečákové, DiS., které zabezpečuje provoz našich vzdělávacích center a koordinuje organizaci vlastních vzdělávacích akcí. V rámci nabídky kurzů se budeme více zaměřovat na návaznost našich odborných a praktických kurzů od základních přes nadstavbové až po expertní, budeme usilovat o tematickou provázanost s dalšími obory a rozšiřovat nabídku praktického tréninku budoucích lékařů a sester na vysokých školách. Současně se chceme zaměřit na nové digitální technologie, které lze využít v rámci edukace zdravotníků. V pilotním režimu jsme již otestovali virtuální realitu při nácviku akutní dialýzy a vyzkoušeli on-line simulace. V rámci projektu globální Aesculap Akademie připravujeme pro tento rok pilotní spuštění nové edukační on-line platformy Expertise Campus. Pokud nám to pandemická situace dovolí, chceme být více v osobním kontaktu s našimi lektory, členy Vědecké rady AAK a spolupracujícími subjekty a uspořádat konferenci na téma trendy ve vzdělávání zdravotníků u příležitosti oslavy 20. výročí založení Aesculap Akademie v České republice.

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Aesculap Akademie (AAK) je nestátní zdravotnická vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. „Začínali jsme ve dvou lidech, dnes školíme ve více než 200 kurzech tisíce zdravotníků a mediků ročně,“ říká v rozhovoru šéf AAK Martin Kalina. 

08.06.2022

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

11.04.2022

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie