Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jaký byl v Aesculap Akademii loňský rok a co plánujeme letos?

11. Duben 2022

Jaký byl v Aesculap Akademii loňský rok a co plánujeme letos?

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný. Stále se měnící covidová opaření vnášela do našich plánů a příprav kurzů neustálé změny. Byli jsme nuceni rušit nebo posouvat termíny kurzů a tam, kde to bylo možné, pak „překlápět“ prezenční kurzy do on-line prostředí.

I přes tyto překážky se nám v roce 2021 podařilo uspořádat 194 vzdělávací akce a překvapivě udržet vysoký poměr prezenčních (praktických) tréninků a simulačních workshopů (72 % ze všech pořádaných akcí), které tvoří základ poptávky. Celkově jsme v minulém roce proškolili 5 566 zdravotníků a studentů medicíny a zdravotních škol a přes dvě stě pacientů. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k téměř 100% nárůstu počtu akcí i proškolených osob, a i přes určitou skepsi jsme se tak dokázali vrátit na úroveň před nástupem pandemie koronaviru. O to více nás těší, že bez ohledu na covidové období si stále držíme vysoké procento hodnocení kvality vzdělávacích akcí z pohledu našich zákazníků (Nett Promoter Score 85 %).

Přesunuli jsme se do on-line prostředí

Řadu prezenčních akcí jsme z důvodu epidemiologických opatření převáděli do distanční formy. Poprvé jsme tak například prostřednictvím živého přenosu uspořádali setkání a nominaci nových členů Vědecké rady Aesculap Akademie (VR AAK) včetně předání cen Aesculap Akademie. Dále se nám podařilo reakreditovat Certifikovaný kurz MZ ČR na eliminační metody, a to včetně akreditace distanční formy. Novinkou byla pro nás také on-line realizace prvního běhu certifikovaného kurzu MZ ČR – Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů a bércových vředů nebo hybridní II. mezinárodní konference Prevence infekcí v Rožnově pod Radhoštěm a kombinované „blended courses“, jako například Rychlé a bezpečné sestavení infuzní linky či čistě on-line kurzy, mezi jinými Akutní renální selhání pro nefrology z pohledu intenzivisty.

Vytvořili jsme řadu praktických webinářů a edukačních videí

Do formy webinářů se nám podařilo převést i některá chirurgická témata, například Úvod do gynekologické laparoskopie, Záchovné operace aortální chlopně, Endoprotéza kolenního kloubu s využitím navigované operativy v ortopedii a další. V reakci na vývoj pandemie a zatížení zdravotníků jsme připravili i řadu praktických webinářů a edukačních videí: Praktické otázky polohování pacienta s UPV do pronační polohy, Krizové situace v zásobování nemocnic, Neklidný pacient na JIP, Jak si udržet duševní pohodu, efektivně zvládat stres a předcházet syndromu vyhoření aj.

Věnovali jsme pozornost vzdělávání pacientů a studentů

Nově jsme se zaměřili na edukaci pacientův on-line prostředí. V cyklu Ze dvou úhlů pohledu pacient volně diskutuje s odborníkem o daném tématu, např. o problematice dekubitů. Dále jsme v rámci pacientské edukace vytvořili unikátní e-learningový kurz na katetrizaci močového měchýře u dětí anebo kvalitní brožuru pro pacienty podstupující velký chirurgický výkon Průvodce vaší operací. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou zdraví a medicíny Tasmánské univerzity v Austrálii jsme připravili a úspěšně spustili e-learningový projekt Demence a jak jí porozumět. Ani naše praktická výuka studentů medicíny (zejména na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci) v rámci cyklu Od teorie k praxi nebyla pandemií přerušena. E-learningem jsme nahradili teoretickou prezenční výuku a praktickou část výuky jsme realizovali za striktního dodržení epidemiologických opatření. Výuku budoucích zdravotníků na Vysoké škole zdravotní v Praze jsme rozšířili o nový nepovinný předmět Infuzní technika v ošetřovatelské praxi.

 

Představili jsme nové prezenční a simulační kurzy

Stále se snažíme nabízet zdravotníkům témata sledující nové trendy. Úspěšně se nám podařilo mezi prezenční akce zařadit kurz zaměřený na horní a dolní gastrointestinální trakt – Řešení anastomotických komplikací ve spolupráci s CEM IKEM v Praze. Rozšířili jsme také formát ultrazvukových kurzů v anesteziologii o téma cévních vstupů a kurz Příprava a podávání i. v. cytostatik o nové a vysoce hodnocené edukační video Paravazace cytostatik. Cyklus Kvalita dialyzační péče jsme doplnili o téma ultrasonografie a ortopedická témata o kadaverózní kurz implantace TEP kolenního kloubu. V neposlední řadě stále držíme vysoký standard našeho expertního kurzu Train the Trainer v simulační medicíně a zcela nově se nám podařilo vytvořit podmínky a pilotně otestovat tzv. in situ simulaci neboli formát, kdy kurz probíhá na reálném pracovišti. Tato in situ simulace nejen výborně připraví zdravotníky v jejich přirozeném prostředí na praxi, ale také pomáhá analyzovat nedostatky a riziková místa konkrétního pracoviště. Tento perspektivní model bychom rádi vedle nemocnic nabídli i ambulantnímu sektoru (např. dialyzačním střediskům).

Více jsme komunikovali na sociálních sítích

V neposlední řadě jsme se v roce 2021 zaměřili na intenzivnější propagaci Aesculap Akademie a jejích kurzů na sociálních sítích Facebook a LinkedIn a na propagaci edukačních videí na YouTube nebo na Vimeo. Věnovali jsme se také kvalitě přípravy a zpětné analýzy čtenosti newsletteru Aesculap Akademie. Ze zpětnovazebných dotazníků dnes víme, že se náš newsletter stal jedním z důležitých zdrojů informací o nových kurzech pro naše účastníky.

Co děláme a plánujeme letos?

Optimalizovali jsme strukturu Aesculap Akademie a v rámci AAK vznikla dvě nová oddělení – Oddělení Education AAK pod vedením Mgr. Tomáše Hroudy, Ph.D., které zajišťuje odborný obsah vzdělávání, a Oddělení Operations AAK pod vedením Mgr. Terezy Čečákové, DiS., které zabezpečuje provoz našich vzdělávacích center a koordinuje organizaci vlastních vzdělávacích akcí. V rámci nabídky kurzů se budeme více zaměřovat na návaznost našich odborných a praktických kurzů od základních přes nadstavbové až po expertní, budeme usilovat o tematickou provázanost s dalšími obory a rozšiřovat nabídku praktického tréninku budoucích lékařů a sester na vysokých školách. Současně se chceme zaměřit na nové digitální technologie, které lze využít v rámci edukace zdravotníků. V pilotním režimu jsme již otestovali virtuální realitu při nácviku akutní dialýzy a vyzkoušeli on-line simulace. V rámci projektu globální Aesculap Akademie připravujeme pro tento rok pilotní spuštění nové edukační on-line platformy Expertise Campus. Pokud nám to pandemická situace dovolí, chceme být více v osobním kontaktu s našimi lektory, členy Vědecké rady AAK a spolupracujícími subjekty a uspořádat konferenci na téma trendy ve vzdělávání zdravotníků u příležitosti oslavy 20. výročí založení Aesculap Akademie v České republice.

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neleží tu pacienti, ale je vybavena lůžky i nejmodernější přístrojovou technologií. Jde o novou cvičnou nemocnici SIMLEK na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Moderní simulační centrum tu na praxi připravuje budoucí lékaře i studenty zdravotnických oborů. Na jeho vybavení se podílela také Skupina B. Braun.

25.11.2022

Konference INMED se v letošním roce přesunula do Prahy a s novým organizátorem se více otevřela všem IT subjektům působícím ve zdravotnictví a všem poskytovatelům zdravotní péče.

16.08.2022

Aesculap Akademie (AAK) je nestátní zdravotnická vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. „Začínali jsme ve dvou lidech, dnes školíme ve více než 200 kurzech tisíce zdravotníků a mediků ročně,“ říká v rozhovoru šéf AAK Martin Kalina. 

08.06.2022