Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Jaká je vlastně optimální volba dialyzační terapie?

MUDr. Vladimír Vojanec

1. leden 2009

Významný medicínský a zejména technologický pokrok v oblasti dialyzační léčby nás staví před otázku, která z metod dialyzační terapie je z hlediska zlepšování kvality léčby, dlouhodobé prognózy i kvality života dialyzovaných pacientů optimální.

Systém na reverzní osmózu, typ MODULASystém na reverzní osmózu, typ MODULAV roce 2007 proběhl mezinárodní dotazníkový průzkum, který měl zodpovědět i tuto otázku. Akce se účastnilo celkem 6 595 delegátů mezinárodních nefrologických fór (Světového nefrologického kongresu v Rio de Janeiru, ERA-EDTA kongresu v Barceloně, EuroPD v Helsinkách, EDTNA-ERCA konference ve Florencii, setkání ASN v San Francisku a také celostátního setkání ve Francii a v Austrálii). Z celkového počtu bylo 57 % lékařů a 28 % sester. Ze závěrů vyplývá, že většina respondentů by doporučila peritoneální dialýzu jako optimální počáteční léčbu pacienta s konečným selháním ledvin, a to především z důvodu zachování co nejdelší reziduální funkce ledvin. Jako nejvhodnější mimotělní eliminační metoda byla jednoznačně uváděna dialýza s high-flux membránou užitou při high-flux HD či při HDF on-line. Tyto názory reflektují současné požadavky na „best clinical practise“. Ve většině evropských států přibývá pacientů léčených HDF on-line a tento trend můžeme vidět i v Austrálii a v některých částech Asie. V Evropě je přibližně 50 000 pacientů léčených HDF, většina z tohoto počtu v západní Evropě. Také Kanada začíná preferovat HDF on-line, pouze v USA není tato metoda rozšířená.

Při „klasické“ hemodialýze se pro odstraňování uremických toxinů, převážně malé molekulové hmotnosti, využívá fyzikálního principu difúze, kdy látky přecházejí přes semipermeabilní membránu na podkladě koncentračního gradientu, který se vytváří mezi protékající krví a dialyzačním roztokem. Při hemofiltraci se využívá konvekce (filtrace), kdy látky přecházejí přes membránu filtrací (společně s tekutinou) v závislosti na transmembránovém gradientu na membráně. Při tomto způsobu se odstraňují i některé středně molekulární látky (toxiny), které se neodstraňují difúzí. Tento způsob eliminace se více blíží fyziologickým pochodům probíhajícím v ledvinách. Při užití hemodiafiltrace, která představuje nejmodernější formu ošetření, se kombinují oba popsané principy eliminace. Při této metodě se vytváří mnoho desítek litrů ultrafiltrátu, který musí být v odpovídající míře zpětně hrazen do oběhu pacienta. K tomu slouží tzv. substituční roztok, který je vytvářen on-line v dialyzačním monitoru z koncentrátu iontů a z vody upravené pro dialyzační ošetření.

Četné studie prokazují, že náhrada funkce ledvin pomocí hemodiafiltrace zlepšuje odstraňování uremických toxinů, beta2 mikroglobulinu, snižuje výskyt amyloidózy související s dialýzou, redukuje kardiovaskulární riziko, snižuje počet dní hospitalizace, omezuje stav chronického zánětu, vede ke snížení dávek léků potřebných pro podporu krvetvorby (ESA - erytropoezu stimulujících látek), a nemálo významné je také to, že je pacienty dobře tolerována. Tyto poznatky byly uplatněny při tvorbě evropských guideline (European Best Praktice Guidelines on Haemodialysis), které doporučují užití high-flux membrán a on-line hemodiafiltraci k oddálení pozdních komplikací hemodialyzační léčby. Aby mohla být úspěšně a bezpečně prováděna hemodiafiltrace s on-line tvorbou substitučního roztoku, je potřeba mít nejen odpovídající dialyzátory vybavené biokompatibilními membránami a příslušnými dialyzační monitory, ale také kvalitní úpravnu vody.

Kvalita vody užívané pro dialyzační léčbu rozhodně ovlivňuje délku a kvalitu života dlouhodobě dialyzovaných pacientů. V důsledku používání nedostatečně upravené vody by docházelo k rozvoji řady patofyziologických procesů, které vyvolávají anebo zhoršují četné zdravotní komplikace dialyzovaných, jako např. poruchy výživy, chronické zánětlivé procesy, urychlení atherosklerotického postižení apod. Vzhledem k tomu, že se pacient během své léčby setká s tisíci litry dialyzační vody, jsou nároky na její vysokou kvalitu zcela oprávněné. Normy pro kvalitu dialyzační vody se dají vyčíst také ze zásad European Best Practice Guidelines. Velmi dobrou zkušenost s přípravou vody pro dialýzu má naše středisko při užití kombinace reverzní osmózy a Nefrosafe (umožňuje integrovanou horkou dezinfekci). Tuto kombinaci považujeme za nejlepší možné řešení pro udržení mikrobiální bezpečnosti reverzní osmózy i distribučního systému, ideálně doplněné dialyzačními monitory Dialog+. Takto koncipovaný systém plně poporuje automatickou paralelní dezinfekci monitoru a distribučního systému, stejně jako eliminaci mrtvých prostor. Optimální kombinace nejmodernějších léčebných postupů a celé řady výše zmiňovaných technologií nás tak posouvá opět o krůček vpřed v komplexní péči o dialyzované pacienty.

Prim. MUDr. Vladimír Vojanec
vedoucí lékař dialyzačního střediska
B. Braun Avitum Bulovka

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník