Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jak dosáhnout bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí i mezi cytostatiky

6. Srpen 2019

Jak dosáhnout bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí i mezi cytostatiky

Cytotoxická léčiva (CL) jsou látky používající se při léčbě nádorových onemocnění, která patří mezi jednu z nejobtížnějších a nejnáročnějších. Cytostatika jsou látky s nebezpečnými vlastnostmi, a proto již i mezinárodní směrnice stanovily normy pro nakládání s cytostatiky zaručující snížení pravděpodobných rizik hrozících v průběhu celého procesu, od přípravy cytostatik v nemocniční lékárně přes jejich aplikaci u lůžka pacienta až do jejich závěrečné likvidace. Dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s možným projevem jejich genotoxických, mutagenních, karcinogenních a teratogenních účinků. Manipulace s CL často vede ke kontaminaci pracoviště a v konečném důsledku i k expozici přítomného personálu.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (roz. Sedláčková)

Doktorka farmacie vystudovala obor Klinická farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, s atestací I. a II. stupně lékárenství. Po studiích pracovala jako vedoucí ústavní lékárny ve Fakultní nemocnici Brno a od roku 2008 nastoupila na pozici náměstkyně pro lékárenskou péči Masarykova onkologického ústavu.

Je členkou České lékárenské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, sekce nemocničních lékárníků, Multicentrické etické komise Fakultní nemocnice Brno, kde je od roku 2002 předsedkyní.

Je absolventkou kurzů Dynamický manager ve zdravotnictví, CCM Graduate School of Business. Aktivně přednáší a účastní se různých workshopů a kongresů a podílí se na preapostgraduální výuce farmaceutů.

Uzavřené systémy, další cesta ke zvýšení bezpečnosti

Projekt Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) CYTO, který odstartoval zhruba před deseti lety a byl zaměřený na kvantifikaci kontaminace jednotlivých pracovišť nemocnic, zřetelně upozornil na relativně vysoké zatížení chemoterapeutických stacionářů a prostor, kde se aplikují cytostatická léčiva. Následně se do projektu přidala i další zdravotnická zařízení. Vzhledem k výsledkům a nově zavedeným pravidlům vycházejícím z projektu CYTO Masarykův onkologický ústav mimo jiné preferuje a dalším pracovištím doporučuje používat uzavřené systémy, které zvyšují bezpečnost aplikujícího personálu při aplikaci s cytostatiky. Manipulace s uzavřenými systémy vyžaduje jiný režim práce aplikujícího personálu a je potřeba se na něj adaptovat.

Monitoring domácností s onkologickými pacienty

Kromě pravidelně probíhajícího monitoringu kontaminace cytostatickými léčivy ve specializovaných nemocnicích pracovníci z Masarykova onkologického ústavu společně s kolegy z výzkumného centra RECETOX z Masarykovy univerzity prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., a Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D, získali nový grantový projekt Ministerstva zdravotnictví ČR (NV18-09-00188) s názvem Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupů. Projekt je zaměřen na výskyt a hladiny cytostatik v prostředích s onkologickými pacienty. Cílem projektu je více se věnovat domácnostem a rodinným příslušníkům pacientů. Plánuje se zmonitorovat kontaminaci cytostatiky v domácnostech onkologických pacientů a vyhodnotit rizika pro jejich rodinné příslušníky.

Pravidelný monitoring pracovního prostředí a uzavřený systém při aplikaci cytostatik vytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Nové aktivity v oblasti výzkumu kontaminací cytostatik

Dalším z cílů je zaměřit se na monitoring kontaminace na aplikačních odděleních v malých nemocnicích a připravit návrhy hygienických limitů pro kontaminaci prostředí, preventivních a nápravných opatření, standardizovaných protokolů a postupů, které omezí vyplývající zdravotní rizika. Další aktivitou bylo cílené rozšíření monitoringu také na Slovensko, kde se podařilo získat finanční podporu na monitoring čtyř slovenských nemocnic. Na Slovensku je celkem sedm pracovišť zajišťujících centralizovanou přípravu cytostatik.

Cytostatika včera a dnes aneb co se stalo a co se chystá

V rámci 43. brněnských onkologických dnů uspořádal Masarykův onkologický ústav workshop „Nebezpečné cytotoxické látky – bezpečné pracovní prostředí, kterého se zúčastnili i kolegové z Německa a Polska a na němž bylo možné porovnat evropskou situaci v oblasti monitoringu s našimi poměry.

Na polovinu září se v Brně plánuje konference speciálně zaměřená pouze na problematiku dezinfekcí a dekontaminací cytostatik. Zazní zde sdělení od odborníků z fakult, praxe i od pracovníků v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Očekává se zde i aktivní účast z Oddělení práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví.

Projekt CYTO

Cytotoxická léčiva (CL), která se používají při léčbě nádorových onemocnění, jsou látky s nebezpečnými vlastnostmi. Dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s možným projevem jejich genotoxických, mutagenních, karcinogenních a teratogenních účinků. Manipulace s CL často vede ke kontaminaci pracoviště a v konečném důsledku i k expozici přítomného personálu. Projekt Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) CYTO (cystatika.cz), který běží již deset let, zaměřený na kvantifikaci kontaminace jednotlivých pracovišť nemocnic, poukázal na relativně vysoké zatížení chemoterapeutických stacionářů a prostor, kde se aplikují CL.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Národný onkologický ústav Bratislava sa zameral na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie nežiaducich účinkov liečby prostredníctvom svojho pilotného projektu Oncosafety. Hlavné kroky, ktorými by sa malo dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti, sú zmeny štandardných procesov pri manipulácii s cytostatikami formou rutinného zavádzania a bezpečnostných uzatvorených infúznych setov Cyto-Set® a aplikáciou liečby pomocou infúznej techniky.

14.07.2020

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V devatenácti českých nemocnicích, které se loni zúčastnily pravidelného monitoringu kontaminace cytotoxickými léčivy (CL), bylo na pracovištích manipulujících s CL zaznamenáno překročení doporučené hranice kontaminace ve 14−27 % případů. Celkem bylo odebráno 570 kontrolních stěrů.„Téměř čtvrtina vzorků, které byly detekovány nad doporučeným limitem, by se mohla zdát jako vysoké číslo, nicméně úroveň kontaminace v ČR je srovnatelná s ostatními západoevropskými zeměmi a díky pravidelnému monitoringu se situace na pracovištích stále zlepšuje,“ shrnuje výsledky CYTO projektu PharmDr. Lenka Doležalová, vedoucí úseku přípravy cytotoxických léčiv z Ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu (MOU) v Brně.

14.01.2019
Aktuality z B. Braun