Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

IX. sympozium komplexní péče

20. Listopad 2009

IX. sympozium komplexní péče

I letošní rok proběhlo v Hrotovicích na Třebíčsku sympozium komplexní péče o stomické pacienty. Akce se zúčastnilo 170 odborníků, což je v devítileté historii nejvyšší počet. Nabitý program se skládal z třiadvaceti přednášek lékařůa sester a byl tradičně na vysoké úrovni.

Odborným garantem akce pod záštitou Aesculap Akademie byla I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice v Motole v čele s panem prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc., který za koloproktologickou sekci akci nejen moderoval, ale zároveň usměrňoval terminologii některých přednášejících či komentoval aktuálnost a vhodnost určitých doporučených postupů. To bylo samozřejmě pro všechny přítomné přínosné, a otevřel se tak prostor pro další diskuze v kuloárech. Program byl velmi vyčerpávající, a proto pokračoval až do nočních hodin, což se na podobných akcích stává často.

Celé sympozium a přednášky byly směřovány ke kvalitě života stomiků, kdy se prolínaly informace
o operačních postupech s péčí o komplikované stomie či poslední trendy ve stomických pomůckách.
O psychologických aspektech a kvalitě života pacientů se stomií pojednala Bc. Lucie Kubátová z Ústřední vojenské nemocnice Praha v přednášce Cena života a zdraví. Velmi zajímavé prezentace již tradičně měli o lékaři z Fakultní nemocnice v Motole.

Co bylo na programu

Stomické sestry Radomíra Vítková z Fakultní nemocnice Ostrava a Jana Čechová ve spolupráci
s vrchní sestrou Mgr. Evou Brtníkovou z chirurgického oddělení z Nemocnice Jihlava svými odbornými přednáškami opět připomněly nezbytnou nutnost existence stomické poradny, kdy je nutné, aby stomická sestra měla pouze ranní směny. Pro Nemocnici Jihlava byla přednáška chloubou, protože během měsíce září letošního roku také měli možnost otevřít svoji stomickou poradnu.

II. blok přednášek byl zaměřen především na poranění nitrobřišních orgánů. MUDr. Daniel Langer
z Ústřední vojenské nemocnice Praha se tradičně věnoval problematice poranění jater. Velmi zajímavá a přítomnými lékaři ceněná byla přednáška MUDr. Mateje Škroviny z Nového Jičína, jenž představil laparostomické resekce karcinomu rekta. I primáři chirurgických klinik si ve svém nabitém programu dokázali najít trochu volného času a ukázali přítomným stomickým sestrám, že v komplexní péči
o stomiky je nutný tandem lékař - sestra. Tomu se ve svém sdělení věnoval prim. MUDr. Oldřich Robek
z Fakultní nemocnice Brno, v níž představil komplikace u stomií z pohledu lékaře. Téma komplikací převzal i MUDr. Jiří Korbička z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Připomněl některé dosud nezmíněné aspekty u problematiky kolostomií. Svou přednášku Kožní komplikace
v peristomální oblasti přednesla i Bc. Monika Antonová z Fakultní nemocnice Brno. Tato přednáška byla součástí její bakalářské práce a sklidila zasloužený potlesk. Bc. Antonová ukázala, že problematika peristomální oblasti s využitím materiálů na vlhké hojení ran je pro nás velkou výzvou
a máme se co učit. Právě tato stomická sestra byla prezídiem České asociace sester a Ministerstvem zdravotnictví tento týden oceněna za přínos v oboru, k čemuž jí ještě jednou gratulujeme.

Závěr druhého bloku patřil paní Věře Hradilové z nemocnice Přerov, která v přednášce Chyby a omyly při ošetřování stomií opět připomněla, co by mělo být základním vybavením jednotlivých typů stomií,
a zmínila se, že oplachový roztok Prontosan® může být vhodným doplňkem běžného stomického příslušenství.

Závěr sympozia a jeho třetí blok opět patřily tématům z oblasti komplikací v péči o stomické pacienty. Paní Hana Mišurcová z Fakultní nemocnice Olomouc se přednáškou na téma urostomie postarala
o zajímavé zpestření sympozia. Na urostomiky totiž občas zapomínáme a právě péče o peristomální okolí by si zasloužila naši pozornost. Stomická sestra Bc. Iva Otradovcová nám ve svém příspěvku
o internetové komunikaci nejen se stomiky, ale i s jejich příbuznými či s dalšími pacienty, předvedla, jak lze trávit volný čas. Opět jsme si u této přednášky uvědomili, že základním stavebním kamenem je komunikace. Cílem pořádaných akcí pod záštitou Aesculap Akademie je vzdělávání lékařů a sester,
a proto je nutné spolupracovat i s dalšími institucemi, což nám ve své přednášce potvrdila
PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., z Katedry ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přítomné odborníky zaujala sdělením na téma Přínos kontinuálního vzdělávání sester pečujících
o stomie. Po ukončení odborného programu jsme se ve večerních hodinách přesunuli do Dalešického pivovaru. Po prohlídce masivních kamenných zdí, kleneb a kamenných ostění oken pocházejících ze 17. století na nás čekal bohatý doprovodný program.

V průběhu celého večera stále probíhaly rozhovory na téma stomik, stomie, komplikace u stomií či novinky v pomůckách v podobě adhezivní technologie a další.

Zapomenout nesmíme ani na to, že se řada účastníků ochotně zapojila do našeho charitativního projektu Úsměv pro život a přispěla koupí dárkových předmětů 16 840 Kč na Zdravotní klauny. Děkujeme všem za jejich vstřícnost.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče