Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

IX. sympozium komplexní péče

redakce Braunovin

20. Listopad 2009

Stomie
I letošní rok proběhlo v Hrotovicích na Třebíčsku sympozium komplexní péče o stomické pacienty. Akce se zúčastnilo 170 odborníků, což je v devítileté historii nejvyšší počet. Nabitý program se skládal z třiadvaceti přednášek lékařůa sester a byl tradičně na vysoké úrovni.

Odborným garantem akce pod záštitou Aesculap Akademie byla I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice v Motole v čele s panem prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc., který za koloproktologickou sekci akci nejen moderoval, ale zároveň usměrňoval terminologii některých přednášejících či komentoval aktuálnost a vhodnost určitých doporučených postupů. To bylo samozřejmě pro všechny přítomné přínosné, a otevřel se tak prostor pro další diskuze v kuloárech. Program byl velmi vyčerpávající, a proto pokračoval až do nočních hodin, což se na podobných akcích stává často.

Celé sympozium a přednášky byly směřovány ke kvalitě života stomiků, kdy se prolínaly informace
o operačních postupech s péčí o komplikované stomie či poslední trendy ve stomických pomůckách.
O psychologických aspektech a kvalitě života pacientů se stomií pojednala Bc. Lucie Kubátová z Ústřední vojenské nemocnice Praha v přednášce Cena života a zdraví. Velmi zajímavé prezentace již tradičně měli o lékaři z Fakultní nemocnice v Motole.

Co bylo na programu

Stomické sestry Radomíra Vítková z Fakultní nemocnice Ostrava a Jana Čechová ve spolupráci
s vrchní sestrou Mgr. Evou Brtníkovou z chirurgického oddělení z Nemocnice Jihlava svými odbornými přednáškami opět připomněly nezbytnou nutnost existence stomické poradny, kdy je nutné, aby stomická sestra měla pouze ranní směny. Pro Nemocnici Jihlava byla přednáška chloubou, protože během měsíce září letošního roku také měli možnost otevřít svoji stomickou poradnu.

II. blok přednášek byl zaměřen především na poranění nitrobřišních orgánů. MUDr. Daniel Langer
z Ústřední vojenské nemocnice Praha se tradičně věnoval problematice poranění jater. Velmi zajímavá a přítomnými lékaři ceněná byla přednáška MUDr. Mateje Škroviny z Nového Jičína, jenž představil laparostomické resekce karcinomu rekta. I primáři chirurgických klinik si ve svém nabitém programu dokázali najít trochu volného času a ukázali přítomným stomickým sestrám, že v komplexní péči
o stomiky je nutný tandem lékař - sestra. Tomu se ve svém sdělení věnoval prim. MUDr. Oldřich Robek
z Fakultní nemocnice Brno, v níž představil komplikace u stomií z pohledu lékaře. Téma komplikací převzal i MUDr. Jiří Korbička z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Připomněl některé dosud nezmíněné aspekty u problematiky kolostomií. Svou přednášku Kožní komplikace
v peristomální oblasti přednesla i Bc. Monika Antonová z Fakultní nemocnice Brno. Tato přednáška byla součástí její bakalářské práce a sklidila zasloužený potlesk. Bc. Antonová ukázala, že problematika peristomální oblasti s využitím materiálů na vlhké hojení ran je pro nás velkou výzvou
a máme se co učit. Právě tato stomická sestra byla prezídiem České asociace sester a Ministerstvem zdravotnictví tento týden oceněna za přínos v oboru, k čemuž jí ještě jednou gratulujeme.

Závěr druhého bloku patřil paní Věře Hradilové z nemocnice Přerov, která v přednášce Chyby a omyly při ošetřování stomií opět připomněla, co by mělo být základním vybavením jednotlivých typů stomií,
a zmínila se, že oplachový roztok Prontosan® může být vhodným doplňkem běžného stomického příslušenství.

Závěr sympozia a jeho třetí blok opět patřily tématům z oblasti komplikací v péči o stomické pacienty. Paní Hana Mišurcová z Fakultní nemocnice Olomouc se přednáškou na téma urostomie postarala
o zajímavé zpestření sympozia. Na urostomiky totiž občas zapomínáme a právě péče o peristomální okolí by si zasloužila naši pozornost. Stomická sestra Bc. Iva Otradovcová nám ve svém příspěvku
o internetové komunikaci nejen se stomiky, ale i s jejich příbuznými či s dalšími pacienty, předvedla, jak lze trávit volný čas. Opět jsme si u této přednášky uvědomili, že základním stavebním kamenem je komunikace. Cílem pořádaných akcí pod záštitou Aesculap Akademie je vzdělávání lékařů a sester,
a proto je nutné spolupracovat i s dalšími institucemi, což nám ve své přednášce potvrdila
PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., z Katedry ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přítomné odborníky zaujala sdělením na téma Přínos kontinuálního vzdělávání sester pečujících
o stomie. Po ukončení odborného programu jsme se ve večerních hodinách přesunuli do Dalešického pivovaru. Po prohlídce masivních kamenných zdí, kleneb a kamenných ostění oken pocházejících ze 17. století na nás čekal bohatý doprovodný program.

V průběhu celého večera stále probíhaly rozhovory na téma stomik, stomie, komplikace u stomií či novinky v pomůckách v podobě adhezivní technologie a další.

Zapomenout nesmíme ani na to, že se řada účastníků ochotně zapojila do našeho charitativního projektu Úsměv pro život a přispěla koupí dárkových předmětů 16 840 Kč na Zdravotní klauny. Děkujeme všem za jejich vstřícnost.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník