Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Invazivní a intervenční kardiologie u sv. Anny v Brně slaví 25. výročí

redakce Braunovin

22. Červenec 2021

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

prim. MUDr. Ladislav Groch, Ph.D.Zastánce inovativních metod. V minulosti působil jako sekundární lékař na interním oddělení v Gottwaldově (dnešním Zlíně) a na interním oddělení nemocnice v Tišnově. Na I. interní kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nastoupil v roce 1987, nejprve se zabýval léčbou komorových arytmií v rámci koronární jednotky a poté založil jedno z prestižních oddělení invazivní a intervenční kardiologie v České republice. Aktivně se podílel na vybudování řady kardiologických intervenčních pracovišť nejen v České republice, ale i v Bulharsku a na Slovensku. Má rozsáhlé zkušenosti ze zahraničí, působil v mnoha světových destinacích.

Počátky akutní koronární péče na I. interní klinice lze datovat od konce roku 1968. Podnět k vytvoření specializovaného koronárního oddělení vzešel na konci 60. let minulého století od tehdejšího přednosty I. interní kliniky prof. MUDr. Miloše Štejfy sr. Iniciativy se chopil doc. MUDr. Ladislav Skalník. Tomu se podařilo získat finanční prostředky na přístrojové vybavení pro osmilůžkovou koronární jednotku (KJ) včetně monitorovací centrály. Zařízení byla tehdy zakoupena od společnosti Siemens.
O rok později přibyl ještě ventilátor Bird Mark VIII a Arrhythmia monitor značky Hewlett-Packard. Prof. MUDr. Karel Svoboda, tehdejší přednosta I. interní kliniky, se postaral o adaptaci nejprve oddělení 19, později oddělení 20, kde byl v roce 1969 zahájen provoz první koronární jednotky na Moravě, tehdy nejlépe vybaveného pracoviště v českých zemích.


S rozmachem intervenční diagnostiky a léčby srdečních onemocnění na počátku 90. let minulého století brněnští kardiologové zahájili novou úspěšnou kapitolu rozvoje kliniky. První perkutánní transluminální koronární angioplastiku (PTCA) provedl MUDr. Ladislav Groch dne 22. září 1990 na rtg pracovišti Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, k rozhodujícímu rozvoji a nárůstu výkonů však došlo až po vybudování angiolinky v Hansenově budově a po založení Oddělení invazivní a intervenční kardiologie dne 1. 4. 1996. Téhož dne byl také implantován první koronární stent (MUDr. L. Groch, MUDr. I. Horňáček). Primář Groch nám vysvětlil, jak za to čtvrtstoletí pokročila úroveň jeho oboru: „V počátcích rozvoje intervenční kardiologie byl poměr mezi kardiochirurgicky ošetřenými pacienty a nemocnými indikovanými ke koronární angioplastice (PCI) zhruba 25 : 1 ve prospěch kardiochirurgie. Z rozvojem instrumentária a též s narůstajícími zkušenostmi se dnes tento poměr přesně obrátil ve prospěch PCI. Intervenčně se dnes řeší i strukturální postižení srdce, jako je uzávěr defektu septa síní či perzistujícího foramen ovale, ale zejména i náhrada stenotické aortální chlopně (TAVI).“


V současnosti provádí klinika asi 3 000 koronarografií ročně, z toho 1 500 PCI a 350 přímých PCI u akutního infarktu myokardu. Ve většině případů je využíván přístup k srdci radiální tepnou ze zápěstí, používají se moderní technologie a implantují se nejmodernější typy koronárních stentů. Kromě rtg zobrazení koronárních tepen se používá k dalšímu posouzení stavu postižení srdečních tepen též 3D OCT (optická koherentní tomografie s možností 3D rekonstrukce obrazu), IVUS (intrakoronární ultrasonografie) s virtuální histologií a NIRS (infračervená spektroskopie). U těžce kalcifikovaných běžnou balonkovou angioplastikou neřešitelných stenóz se používá systém rotační aterektomie, tzv. rotablace, a delší úsek těžce kalcifikovaných tepen lze ošetřit intrakoronární litotrypsí.


Vyšetřují se zde dále nemocní se srdečním selháním, před ortotopickou transplantací srdce i po ní, provádí se i PCI na transplantovaném srdci. Dále se vyšetřují pacienti s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií a jako v jednom z center v ČR se zde provádí alkoholová septální ablace (ASA).
V současné době pracují na katetrizačních sálech prim. MUDr. Michal Rezek, MUDr. Jan Sitar, prim. MUDr. Ladislav Groch, Ph.D., MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., MUDr. Martin Novák a MUDr. Jiří Seménka. Oddělení invazivní a intervenční kardiologie vedl do doby zvolení do funkce zástupcem pro LPP MUDr. Ladislav Groch, Ph.D., po něm MUDr. Ivan Horňáček a od roku 2007 je vedoucím lékařem MUDr. Jan Sitar. Jádro týmu kardiologů je spolu více než dvacet let. Podle primáře Grocha je základem takové úspěšné spolupráce hlavně vzájemná důvěra ve schopnosti kteréhokoli člena týmu a společná filozofie v péči o nemocné: „Víme, že při případné neúčasti kteréhokoli člena týmu jej ostatní plnohodnotně nahradí. Zásadně důležitá je plná demokracie v rozhodování o léčbě, tj. každý lékař může otevřeně vyjadřovat své mínění a ovlivňovat tak strategii i taktiku léčby,“ vysvětlil pan primář.


Pracoviště FN USA je akreditovaným školicím centrem České lékařské komory s právem udělovat licence v oboru invazivní a intervenční kardiologie. Za dobu své existence se zde vyškolili intervenční kardiologové nejen z České republiky (Zlín), ale také ze Slovenska, Běloruska, Ruska, Lotyšska, Turkmenistánu, Nepálu, Indie, Chorvatska a Bulharska. MUDr. Ivan Horňáček po více než dvaceti letech práce na koronární jednotce I. IKAK a poté na Oddělení invazivní a intervenční kardiologie v roce 2007 spoluzakládal a doposud úspěšně vede pracoviště intervenční kardiologie v Jihlavě. Mezinárodní výjezdy lékařů se školením personálu v zahraničních lokalitách a praktickými ukázkami intervenčních výkonů se uskutečnily v Bělorusku, na Ukrajině, v Lotyšsku, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Kazachstánu, Nepálu, Indii a v Mexiku. V Bulharsku intervenční tým kardiologů I. IKAK (L. Groch, O. Hlinomaz, M. Novák, M. Rezek, J. Seménka a J. Sitar) v průběhu deseti let (2007–2017) nepřetržité přítomnosti jednoho z členů týmu zaškolil a uvedl do provozu s non-stop režimem kompletní personál katetrizačních laboratoří ve třech bulharských nemocnicích (Pleven, Veliko Tarnovo, Varna). Výsledkem této spolupráce je dokumentované snížení mortality akutního infarktu myokardu v Bulharsku z cca 15 % na 4 %.


Tým lékařů a sester se podílí na celé řadě publikací a studií i mezinárodního významu a o svých zkušenostech přednáší na domácích a zahraničních sjezdech a konferencích. V současné době působí tým lékařů (L. Groch, O. Hlinomaz, M. Rezek, J. Seménka a J. Sitar) v Bratislavě v nově vybudovaném centru invazivních a intervenčních neurologických, angiologických a kardiologických výkonů (CINRE) a rozvíjí a uvádí do praxe efektivní metody organizace a moderní metody invazivní kardiologie zejména u pacientů s akutními koronárními syndromy a školí další intervenční kardiology na Slovensku.


Pětadvacet let vývoje intervenční kardiologie v centru Brna vytvořilo z pracoviště, které tehdy prim. Ladislav Groch se svými kolegy zakládal, místo, kde si podávají ruce odbornost, profesionální lidský přístup a lpění na pravdě, že se v medicíně nelze zastavit na místě.

Zdroje: Sitar J, Zeman K. Koronární jednotka a invazivní a intervenční kardiologie; I. interní kardioangiologická klinika 1919–2019; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník