Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Geriatrie má dostatek následných lůžek, chybí lůžka akutní

2. Leden 2013

Geriatrie má dostatek následných lůžek, chybí lůžka akutní

V Brně se 16. listopadu 2012 konala konference s názvem „Všechno, co jste kdy chtěli vědět o stáří, ale báli jste se zeptat“ zaměřená na různé aspekty stáří a stárnutí, určená pracovníkům nelékařských profesí.

 

Na setkání v brněnském hotelu Continental se sešly sestry společně s dalšími zdravotnickými pracovníky z celé republiky. Program akce, již pořádaly Aesculap Akademie a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nabídl přednášky předních českých odborníků z oblasti geriatrie, praktického lékařství či etiky a pohled do praxe v oblasti péče o seniorskou populaci. Jedním z motivů pořádání podobné akce pro zdravotníky je demografický vývoj v Česku. „Ještě před pěti lety tvořily osoby starší 65 let necelých 15 procent obyvatelstva České republiky. Podle projekce demografického vývoje ČSÚ by to v roce 2030 mělo být už 23 procent. Tato skupina lidí bude tvořit velkou část pacientů a zdravotničtí pracovníci je budou mít ve své péči. Pro specifický přístup k nemocným seniorům bude nezbytné, aby pečující profese měly dostatek kvalitních informací a vědomostí z oborů gerontologie a geriatrie,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Jana Zvěřinová.

 

Chybí akutní geriatrická lůžka

Problematiky gerontologie a geriatrie se týkalo vystoupení MUDr. Boženy Juraškové, Ph. D., ze III. interní gerontometabolické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. „Geriatr je odborník, který by měl komplexně zhodnotit seniora s jeho riziky, jako je například malnutrice, dehydratace či snížená mobilita, vzít v úvahu jejich etiologii a hlavně jak a kde o pacienta pečovat. Z pohledu geriatrie mluvíme o seniorech jako o křehkých jedincích. Rizika je třeba objasnit i nelékařským profesím, aby zdravotníci věděli, na která se mají zaměřit, a jak jim bránit,“ uvedla MUDr. Jurašková. S ohledem na kvalitu života seniorů by podle ní měla být preferována hlavně akutní geriatrie. „Tady jsou u nás rezervy - máme hodně zařízení následné péče i LDN, ale chybí lůžka, kde se řeší akutní problémy a kde lze pro seniory udělat v krátké době maximum, aby se v co nejmenším počtu dostávali do péče následné,“ dodala doktorka Jurašková.

 

Dnešní rodina je křehká

Vedle medicínských témat se na konferenci objevily i obecnější pohledy na stáří. Komplexně o nich promluvila prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., z Fakulty humanitních studií UK ve sdělení nazvaném „Mýty o stáří, etické aspekty péče o pacienty v seniorském věku“. Zmínila například mýtus o tom, že se o seniory nestarají jejich rodiny. „Rodiny o seniory pečují, ale za extrémní zátěže pečujících žen, které se k tomu starají ještě o děti, jež třeba studují, a současně i o nemocné rodiče,“ uvedla profesorka Haškovcová. Dále hovořila o tom, že výrazně poklesla mezigenerační solidarita - lidé mladšího a středního věku pracují a na péči o seniory nemají čas, situaci zhoršují i proměny evropské a české společnosti. „Dnešní rodina je velmi křehká, běžné jsou opakované sňatky, nesezdaná partnerství, lidé volí život jako singles, otázkou také je, co v péči o seniory přinesou registrovaná partnerství,“ podotkla Helena Haškovcová, podle níž dochází k „demontáži sociálního státu“ a v sociálním sektoru se objevuje „zákaznický model“. Konference se věnovala i tématům souvisejícím s trendy rostoucí nespravedlnosti v oblasti zdraví a krátících se výdajů zapříčiněných finanční krizí. „Díky moderní medicíně se lidé dožívají stále vyššího věku, kvalita jejich života je ovšem přímo závislá nejen na zdravotním stavu, ale rovněž na společenském postavení. Starých lidí přibývá a ze sociálního hlediska je velmi důležité pochopit jejich problémy, upozornit na ně a hledat smysluplná řešení. Věříme, že společně s odborníky najdeme odpovědi na některé otázky a pomůžeme dnešním i budoucím seniorům k lepším životním podmínkám,“ uzavřel RNDr. Martin Kalina, Ph.D., z pořádající Aesculap Akademie.

Konference se tešila velkému zájmu účastníků

 

Převzato ze Zdravotnických novin č. 24/2012
se souhlasem redakce

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun