Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bojíte se HIV?

15. Srpen 2011

Bojíte se HIV?

Práce ve zdravotnictví přináší mnohá rizika a ohrožení na zdraví. Zdravotníci mají povinnost snažit se veškerými prostředky, vědomostmi a zachováváním všech bezpečnostních zásad a dodržováním preventivních opatření co možná nejvíce snížit riziko, které při své práci podstupují.

Na celém světě je asi 33 milionů lidí nakažených virem HIV. V České republice byl na konci roku 2010 počet infikovaných osob 1 520. Jen za listopad bylo odhaleno sedmadvacet HIV pozitivních, což je největší počet za měsíc od roku 1985. I když není v České republice znám žádný případ nozokomiální infekce HIV, musí být každý zdravotník na riziko poranění o nástroj kontaminovaný infikovaným pacientem připraven.

Dotazníkové šetření

V loňském roce probíhalo v pěti českých nemocnicích dotazníkové šetření týkající se dodržování zásad bezpečnosti práce ve zdravotnictví, při kterém bylo rozdáno dvanáct set dotazníků. Průzkum organizovala pracovní skupina „Bezpečnost personálu“ při Aesculap Akademii společnosti B. Braun.

1. Poranila jste se při výkonu svého povolání ostrým předmětem?

Zjistili jsme, že se více než čtyři pětiny zdravotníků (83 %) během své profesní kariéry ostrým předmětem poranily. Pouze 17 % zdravotníků uvedlo, že se ještě nikdy ostrým předmětem neporanilo.

 2. Jakým předmětem jste se poranil/a?

 •  Injekční jehla  70,8 %
 • Injekční jehla pro odběry krve 18,0 %
 • Zaváděcí jehla periferní kanyly 9,2 %
 • Chirurgická jehla 11,1 %
 • Jiná ostrá pomůcka 47,8 %

 3. Jak často při aplikaci kanyly používáte rukavice?

Více než polovina respondentů odpověděla, že rukavice používá. To však zároveň znamená, že téměř polovina respondentů rukavice nepoužívá, což je alarmující.

 • Vždy 53,6 %
 • Občas 38,0 %
 • Výjimečně 6,8 %
 • Nepoužívám nikdy 1,7 %

 4. Máte ochranné prostředky proti kontaktnímu přenosu infekce k dispozici? Jsou dostatečně dostupné?

 Ochranné prostředky jsou k dispozici téměř na všech pracovištích.

 • Ano 92,6 %
 • Ne  4,9 %
 • Nevím 2,5 %

Přestože ve většině případů mají zdravotníci ochranné prostředky k dispozici a vědí, že je mají používat, stává se, že nejsou důslední.

Proč tomu tak je? Proč zdravotníci ohrožují vlastní zdraví a riskují nakažení nepříjemnou a nebezpečnou infekční chorobou?

Ročně se poraní o kontaminovaný nástroj každý desátý zdravotník. Mezi nejrizikovější patogeny patří HBV, HCV a HIV. Proti hepatitidě typu B by měl být každý zdravotník povinně očkován. Proti hepatitidě typu C zatím očkování neexistuje a ochrana spočívá pouze v preventivních opatření.

Riziko přenosu infekčních onemocnění:

 • HBV 6-30 %
 • HCV 1,8 %
 • HIV 0,3 %

Riziko významně ovlivňuje množství krve na nástroji a virová nálož zdrojového pacienta (tj. množství viru v krvi nemocného). Významným faktorem je také dodržování zásad bezpečnosti práce a používání ochranných prostředků, např. rukavic, ústenek, ústenek se štítkem (k ochraně očí) a igelitových zástěr. Vliv má také používání bezpečnostních periferních kanyl. Důležité je pracovat s rozmyslem, v klidu a dbát na očkování proti HBV.

Prevence je jedinou ochranou v boji proti nakažení virovou hepatitidou typu C, ale i HIV.

Pokud dojde k poranění předmětem kontaminovaným od pacienta s nakažlivým onemocněním, je nezbytné dodržet tyto zásady:

1. Dekontaminovat poranění - kůži omýt vodou a mýdlem, potom použít dezinfekci; oko vypláchnout fyziologickým roztokem; ústa nebo nos omýt vodou.

2. Poranění zdokumentovat - zapsat do knihy úrazů, odebrat krev na KO + diferenciál, provést jaterní testy, zjistit markery virových hepatitid, BWR, provést těhotenský test a zjistit HIV protilátky (jako doklad o HIV negativitě před poraněním).

3. Dispenzarizovat, absolvovat pravidelné kontroly a odběry krve a po roce sledování vyřadit z evidence. Další povinností je odeslat hlášení na místní hygienickou stanici. Hlášení se soustřeďují v Krajské hygienické stanici, Rytířská 12, Praha 1.

4. Zhodnotit závažnost expozice.

Volba režimu po poranění je obtížná a kvalifikovaně může být posouzena jen lékařem seznámeným se všemi okolnostmi přenosu HIV infekce a všemi stránkami antiretrovirové terapie.

V případě HIV pozitivní zdrojové osoby bere lékař v úvahu:

 • u známé a vyšetřené osoby - počet CD4+ lymfocytů (nejdůležitější ukazatel buněčné imunity ve vztahu k HIV infekci), virovou nálož, antiretrovirovou terapii,
 • u neznámé a nevyšetřené osoby - vyšetření antiHIV (eventuálně použití rychlotestu),
 • lékař hodnotí riziko podle materiálu a způsobu poranění (viz následující tabulky).

Riziko podle druhu bilogického materiálu

Riziko

Druh biologického materiálu
Vysoké krev, sperma, vaginální sekret, krvavé sekrety
Potenciální mozkomíšní mok, výpotky, plodová voda
Minimální stolice, zvratky, moč, pot

Riziko podle způsobu poranění

Riziko Způsob expozice
Velmi vysoké perkutánní inokulace (zvláště hluboká, dutou jehlou, nástrojem s viditelnou kontaminací
Střední drobné poranění (škrábnutí), kontaminace poškozené kůže, kontaminace intaktní sliznice
Minimální kontaminace intaktní kůže

Odborný lékař posoudí vhodnost nasazení postexpoziční profylaxe (PEP) po poranění. Postexpoziční profylaxi tvoří antiretrovirové medikamenty, které na své onemocnění užívají HIV pozitivní pacienti. Nasazují se co nejdříve po poranění, nejpozději do 72 hodin. Jejich účinnost je podle nepřímých důkazů velmi vysoká, uvádí se 60-90 %. Léky ordinované jako postexpoziční profylaxe je nutné užívat čtyři týdny a mají mnohé nežádoucí účinky, mezi něž patří například porucha krvetvorby, změny
v jaterních testech, nauzea a jiné. Přesto je třeba poraněného motivovat k dodržení léčebného režimu se všemi aspekty, ke kterým patří mimo jiné také informovat sexuálního partnera poraněného člověka
a dodržovat zásady bezpečného sexu. V dnešní době musíme brát ohled i na finanční stránku. Plná léčba třemi léky na jeden měsíc stojí 30 000 Kč. Zdravotníkovi ji proplácí zdravotní pojišťovna.

Závěr

Přestože přežití viru HIV mimo lidské tělo je krátké, věnujte velkou pozornost prevenci.
HIV infekce je smrtelná.

Autorka: Ludmila Bendová
AIDS-centrum
Infekční klinika
Fakultní nemocnice na Bulovce, Praha
Členka pracovní skupiny Bezpečnost personálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče