Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality ve veřejných zakázkách - 2. část

13. Květen 2014

Aktuality ve veřejných zakázkách - 2. část

Jednou ze zásadních změn pro zadavatele i dodavatele, kterou přinesla zatím poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách, tzv. Velká technická novela (dále jen „ZVZ“), je změna ust. § 59 odst. 4 ZVZ - dodatečné prokazování kvalifikace ve vztahu ke lhůtě pro podání nabídek.

Postup dodavatelů před novelizací

Před účinností tzv. Velké technické novely dle ust. § 59 odst. 4 ZVZ byli veřejní zadavatelé v případě určitých nejasností či nesrovnalostí oprávněni vyzvat dodavatele, aby tyto nedostatky vyjasnil ve lhůtě dle ust. § 52 ZVZ.

Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musely nastat v případě otevřeného řízení a zjednodušeného podlimitního řízení ve lhůtě pro podání nabídek , a v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu ve lhůtě pro podání žádosti o účast .

Dodavatelé tedy neměli žádnou možnost prokázat kvalifikaci ani tehdy, když ve skutečnosti byli kvalifikováni k plnění předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu. Na základě nepřípustnosti prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dodatečnými doklady k okamžiku po uplynutí lhůty pro podání nabídek byly zadavatelé povinni tyto dodavatele vyloučit. V souvislosti s tímto rigidním ustanovením nastala v mnoha zadávacích řízeních situace, kdy dodavatelé, kteří po výzvě zadavatele k písemnému objasnění předložených dokladů či informací předložili výpis z rejstříku trestů, což je typický příklad dokladu, který je vydáván zásadně ke dni přijetí žádosti o jeho vydání s ohledem na princip presumpce neviny, byli ze strany zadavatele, jenž v dobré víře, trvaje na důsledném dodržování všech požadavků kladených ZVZ, včetně ust. § 59 odst. 4 ZVZ, dodavatele vyloučil. Dodavatelé měli navíc ztíženou situaci s přijetím právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a souvisejícím zavedením zcela nové povinnosti předkládat k prokázání kvalifikace u nadlimitních veřejných zakázek rovněž výpis z rejstříku trestů právnických osob.

 

Podstatné rozhodnutí ÚOHS

V souvislosti se shora uvedeným je nutné zmínit rozhodnutí S141/2013 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ ÚOHS “), který se svým rozhodnutím snažil zamezit nadměrnému formalismu ZVZ. V citovaném rozhodnutí ÚOHS konstatuje, že: „…v současné době, kdy ještě neuplynula minimální lhůta pro zahlazení účinků odsouzení právnické osoby, lze prokázání základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona prokázat i výpisem z rejstříků právnických osob, který byl pořízen k pozdějšímu dni, než byl den konce lhůty pro podání nabídek podle ust. § 52 odst. 1 zákona…“

Četné problémy, které v praxi ust. § 59 odst. 4 ZVZ přineslo, vyústily k novelizaci tohoto ustanovení, kdy došlo ke změně poslední věty: „… Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52.“ V zadávacích řízeních, která byla zahájena po 1. 1. 2014, je tedy ze strany dodavatele možné prokazovat kvalifikaci doklady, které osvědčují skutečnosti, jež nastaly až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Postup dodavatelů po novelizaci ustanovení

Pokud byla zadávací řízení zahájena před 1. 1. 2014, zadavatelé by měli postupovat v souladu s ust. 158 odst. 1 ZVZ, které stanovuje, že rozhodná právní úprava je platná a účinná ke dni zahájení zadávacího řízení. Toto pravidlo vylučuje akceptaci dodatečně předložených dokladů neosvědčujících skutečnosti relevantní z hlediska prokazování kvalifikace ve lhůtě dle ust. § 52, ale až po jejím uplynutí v zadávacích řízeních zahájených předtím, než tzv. Velká technická novela ZVZ nabyla účinnosti.

 

Závěrečné shrnutí

Novelizace ust. § 59 odst. 4 ZVZ, která upravila podmínky dodatečného prokazování kvalifikace po lhůtě pro podání nabídek, přinesla vítanou změnu, kdy odstranila překážky způsobující omezování hospodářské soutěže. Je nutné si však položit otázku, zda se touto novou úpravou daného ustanovení neotevírá možnost účelovému nepředkládání dokladů prokazujících kvalifikaci těmi dodavateli, kteří v době přípravy nabídky mají jistotu, že požadovanou kvalifikaci nesplňují, ale předpokládají, že ji budou splňovat, až je zadavatel vyzve k doplnění právě dle ust. § 59 odst. 4 ZVZ. Z pohledu zadavatele toto ustanovení zůstává fakultativní. Dané ustanovení by mělo být uplatňováno v případech, kdy uchazeč vyzvaný k doplnění dokladů či informací prokazující požadovanou kvalifikaci byl plně kvalifikovaný již ve lhůtě dle ust. § 52 ZVZ a vlastním opomenutím či nedopatřením nepředložil doklady či informace kompletní.

Zadavatelé by tedy měli mít stále na paměti, že účelem stanovené zákonné formulace ust. § 59 odst. 4 ZVZ není záměr zákonodárce, aby doklady či informace, k jejichž předložení budou dodavatelé dodatečně vyzváni, byly dodavateli antedatovány, ale aby těmito doklady či informacemi pouze osvědčili skutečnosti, které byly relevantní ve lhůtě pro podání nabídek.

Michaela Lukšová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun

Další díly