Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie úspěšně dokončila vzdělávací projekt Ministerstva zdravotnictví

30. Duben 2013

Aesculap Akademie úspěšně dokončila vzdělávací projekt Ministerstva zdravotnictví

projekt Konference a semináře pro nelékařské zdravotnické obory je součástí komplexního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky

Koordinací projektu byl pověřen Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Projekt si kladl za cíl v průběhu necelých tří let proškolit celkem 38 000 zdravotníků, přičemž plánovaný počet úspěšných absolventů z řad nelékařů byl 32 475 osob.

Aesculap Akademie jako dodavatel dílčího projektu Konference a semináře pro nelékařské zdravotnické obory se zavázala proškolit  18 600 zdravotníků z nelékařských oborů v průběhu osmnácti měsíců. Pro úspěšné naplnění obtížného cíle jsme přizvali ke spolupráci Českou asociaci sester, která se velmi aktivně zapojila do vlastní realizace projektu, a to zejména nabídkou kvalitních lektorů, moderací konferencí a propagací konferencí  v regionech.

Tematická zaměření se nesla v duchu kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a onkologických onemocnění se zaměřením na ošetřovatelskou péči. Na základě mnoha požadavků byla postupně významnou měrou zařazena témata jako Právní minimum pro nelékaře a Komunikace s pacientem a jeho rodinou.

Projekt byl ukončen v březnu tohoto roku s celkovým počtem 19 682 proškolených účastníků. Pro naplnění cílových počtů ve dvanácti krajích České republiky bylo nezbytné  uspořádat neuvěřitelných 99 konferencí a 175 seminářů.

Potvrzením úspěšné realizace tak náročného a jedinečného projektu bylo pro nás  nejen překonání  vysokých cílů požadovaného  počtu proškolených účastníků, ale zejména výborné hodnocení  kvality ze strany účastníků v dotaznících odrážejících zpětnou vazbu a v děkovných dopisech.

Jsem opravdu pyšný na celý tým Aesculap Akademie a děkuji prezidiu  České asociace sester za výbornou spolupráci. Úzce zainteresované členy realizačního týmu jsme požádali o závěrečné  zhodnocení projektu:

 

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester"Česká asociace sester (ČAS) je odborná společnost, která zosobňuje roli nositele vzdělání pro nelékařská zdravotnická povolání, jež velmi zodpovědně sdružuje. To byl také jeden, nikoliv však jediný motiv, proč se do tohoto projektu zapojila. Struktura obsahu jednotlivých vzdělávacích aktivit plně odpovídala prioritám poskytování zdravotní péče v České republice a nám se podařilo nalézt v našich řadách vynikající odborníky, kteří měli příležitost přednášet mimořádně velkému počtu posluchačů. Chci jménem ČAS poděkovat řešiteli projektu společnosti B. Braun Medical, respektive Aesculap Akademii, za to, že si ČAS vybrala jako odborného garanta.

Projekt podobného rozsahu nebyl v České republice pro nelékařská zdravotnická povolání v minulosti realizován. O tomto projektu lze říci jediné - že byl úspěšný," říká Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester.

 

PharmDr. Jiří Lukeš, ředitel společnosti B. Braun Medical. "Po více než deseti letech zkušeností se vzděláváním zdravotnických pracovníků - jak lékařů různých specializací, tak i pracovníků nelékařských - jsme se chopili příležitosti, která se naskytla v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů. Zpočátku se nám zdálo, že vyškolit v průběhu roku a půl téměř dvacet tisíc nelékařů z celé republiky s výjimkou Prahy, je velmi ambiciózní plán. Rozšířili jsme tedy náš malý odborný tým o nové kolegyně, které měly zkušenosti s pořádáním konferencí, a nakonec jsme si na to troufli. V takto posílené sestavě se podařilo celý projekt úspěšně zrealizovat. Jsme velmi rádi, že jsme na něm mohli spolupracovat s Českou asociací sester jako garantem velmi kvalitního vzdělávání, kvalitní přednáškové činnosti a také garantem toho, že sestry budou tomuto projektu důvěřovat.

Věřím, že i Ministerstvo zdravotnictví ČR i IPVZ jako odběratel našich služeb jsou s výsledkem spokojeny a že Aesculap Akademie a společnost B. Braun prokázaly, že jsou schopným partnerem, který dokáže zajistit kvalitní vzdělávání," uvádí PharmDr. Jiří Lukeš, ředitel společnosti B. Braun Medical.

 

Ing. Bc. Irena Kouřilová, víceprezidentka České asociace sester, moderátorka konferencí"Všichni přednášející, které ČAS zajistila, patřili mezi erudované a zkušené odborníky a sklízeli obdiv a potlesk všech. Z jejich přednášek bylo cítit, že svoji práci rozumí a dělají ji s velkým nasazením. Celý program byl tak hodnocen na jedničku - což dokládaly i výstupy z hodnocení účastníků. Rozhodně si zasloužili úctu a poděkování.

Vysoká úroveň organizace odborných přednášek se potvrdila již na prvních akcích, které se konaly už během podzimu 2011 např. v Havířově, Českých Budějovicích, Olomouci, Kladně, Náchodě, Přerově nebo v Mostě a v Hradci Králové. V průběhu celého období jsme však postupně objeli celou republiku. Návštěvnost zpočátku nebyla nijak velká. Přisuzovali jsme to zejména legislativním změnám v registraci sester, kdy všeobecné sestry a porodní asistentky mají podle tzv. malé novely zákona č. 96/2004 prodlouženou registraci, a tím pádem i sníženou potřebu kreditních bodů. Všechny akce však byly na mimořádně vysoké úrovni, a tak jsme velmi rychle zaznamenali, že se počet účastníků s každou akcí zvyšuje, a to pro nás bylo dobré znamení. Největším poděkováním pro nás však vždy byly chvilky po skončení akcí, když za námi přicházeli účastníci a sdělovali nám, že se jim akce velmi líbila. Stejně tak pro nás bylo milým zážitkem číst pozitivní hodnocení účastníků konferencí.

Byla pro nás čest se všech těchto akcí účastnit. Zároveň chceme poděkovat organizátorům z Aesculap Akademie za perfektní servis, přesnou organizaci a spolehlivé zázemí všech konferencí," řekla Ing. Bc. Irena Kouřilová, viceprezidentka České asociace sester, moderátor konferencí.

Mgr. Petra Charvátová, Ph.D., členka prezidia České asociace sester"Na uvedeném projektu spolupracovali odborníci z řad ČAS, odborní garanti včetně přednášejících lektorů a krajští koordinátoři s Aesculap Akademií. Velkou výhodou zapojení krajských koordinátorů ČAS byla dobrá znalost konkrétního kraje, což bylo klíčové pro typování míst vhodných pro organizaci akcí, analýzu poptávky po vzdělávání vzhledem k síti zdravotnických a sociálních zařízení v kraji a v neposlední řadě i pro efektivní propagaci seminářů. Odborní garanti ČAS byli zodpovědní za výběr lektorů, jichž bylo celkem pětatřicet. Jednalo se vždy o erudované odborníky z řad sester specializujících se na problematiku, která byla předmětem konferencí a seminářů. Chtěla bych touto cestou Aesculap Akademii i za krajské koordinátory a přednášející poděkovat za precizní organizaci celého projektu.

Spolupráce s vámi byla velmi přínosná a příjemná. Těšíme se na další společné aktivity!" sdělila pro Brauńoviny  Mgr. Petra Charvátová, Ph.D., členka prezidia České asociace sester.

Shrnutí projektu z pohledu odborného garanta Aesculap Akademie

Bc. Tomáš Kovrzek, odborný garant Aesculap Akademie Bc. Tomáš Kovrzek, odborný garant Aesculap Akademie

V rámci projektu Konferencí a seminářů pro nelékařské obory se společný přednáškový tým Aesculap Akademie a České asociace sester rozrostl na více než 130 přednášejících z řad nelékařských a lékařských oborů. Tito přednášející byli navíc doplňováni odborníky z oblastí psychologie, etiky, práva a dalších příbuzných oborů. Velmi nás potěšilo, že se do projektu zapojili odborníci z celé České republiky, které navíc často provázela výborná pověst mezi odbornou veřejností. Zajištění a udržení vysoké odborné úrovně vzdělávacích akcí tak pro nás bylo o něco snazší…

Pozorně jsme také sledovali dotazníky zaměřené na zpětnou vazbu, které byly součástí každé vzdělávací akce projektu. Na základě analýzy odpovědí z dotazníků jsme průběžně upravovali program a obsah jednotlivých sdělení. Cílem bylo mimo jiné vyjít vstříc aktuálním potřebám účastníků při současném dodržení podmínek projektu. Příkladem bylo zvyšování podílu přednášek z oblasti legislativy na jednotlivých vzdělávacích akcích. Účastníci velice oceňovali možnost aktivně se zúčastnit konference v rámci diskuse či možnost zůstat v kontaktu s přednášejícími odborníky i mimo rámec projektu. Určitě ne vždy se všechno dařilo tak, jak bychom si přáli. Potkaly nás různé neočekávané komplikace, jako třeba výpadek elektřiny, problémy s nefunkčním topením, dopravní kalamita či zdravotní problémy. Přesto se nám podařilo akci zdárně dokončit a získat od účastníků pozitivní hodnocení.

Můj velký dík patří kromě kolegů z Aesculap Akademie i Mgr. Petře Charvátové a Ing. Ireně Kouřilové z České asociace sester za spolupráci na přípravě a řízení odborného programu.

Shrnutí projektu z pohledu koordinátorek Aesculap Akademie

Ing. Jitka Holomková, koordinátorka Aesculap Akademie Ing. Jitka Holomková, koordinátorka Aesculap Akademie

Před spuštěním projektu byl tým Aesculap Akademie posilněn o tři zkušené koordinátorky. Potvrdilo se, že jsme měli při jejich výběru šťastnou ruku. Všechny jsme se pak při přípravě a realizaci konferencí a seminářů snažily o dosažení co nejlepších výsledků a maximální spokojenost všech účastníků akcí.

I když bylo období práce na projektu poměrně pracovně vyčerpávající a psychicky náročné, panovala v Aesculap Akademii dobrá nálada a týmový duch. Děkuji všem kolegyním za jejich nasazení. Společně se těšíme na další obdobné výzvy. 

 

 

Hodnocení ze strany klientů

„Ještě jednou musím reagovat na tento vzdělávací seminář. Jsem zcela nadšená. Nejen, že jsem byla unešená ze zázemí, ale i posluchačky byly velmi pozorné a přednášky úžasné. Děkuji.”

Miroslava Hořínková

 

„Chtěla jsem moc poděkovat za dnešní příjemnou vzdělávací akci v Benešově. Skvělá organizace! Ještě jednou dík!”

Pavla Rojová

 

„Děkujeme vám za tuto velmi dobře připravenou vzdělávací akci a těšíme se již na další. Děkujeme.”

Zdravotní sestry, Uherskohradišťské nemocnice

 

„Ráda bych poděkovala za své kolegyně, které se zúčastnily vaší konference 21. 3. 2012 v Jičíně. Byly velmi spokojené s kvalitou přednášek i celkovým průběhem konference. Děkuji a přeji hezký den.”

Martina Škodová, DiS.
vedoucí úseku péče o klienty domova
pro seniory

 

„Dobrý den, ráda bych i touto cestou poděkovala za orga­nizačně i profesně skvěle zvládnutou akci s tematikou cerebrálních onemocnění. Přeji hodně spokojených absolventů a těším se na další akce.”

Věra Polcrová
úsekový fyzioterapeut

 

RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun