Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Adimea®

Tomáš Vápeník

14. září 2010

Dialyzační monitory

Již prakticky jeden rok má řada hemodialyzačních středisek v České a Slovenské republice možnost on-line sledovat účinnost ošetření pomocí systému Adimea® instalovaného do dialyzačních monitorů Dialog výrobce B. Braun. V nedávné době byly dokončeny ověřovací klinické studie pro použití systému Adimea® i v režimu hemodiafiltrace (HDF) a jednojehlové dialýzy (SN). Oblast použití systému tak byla nyní rozšířena a v tuto chvíli systém Adimea® pokrývá úplné spektrum modalit hemodialyzačních ošetření.

On-line měření dialyzační dávky pro celé spektrum hemodialyzačních ošetření

Adekvátnost dialýzy (Kt/V) je jedním z klíčových parametrů hodnocení kvality poskytované léčby. Pro pacienty má sledování těchto parametrů při každé hemodialýze nesporný přínos. On-line sledování adekvátnosti dialýzy umožňuje v případě potřeby okamžitý zásah do probíhající terapie a zajišťuje tak optimální dialyzační dávku a nejúčinnější léčbu pacienta.

Systém Adimea® využívá spektroskopického principu měření pro určení koncentrace látek vylučovaných močí v odpadním vedení dialyzátu z monitoru. Vztah koncentrace urey a dialyzační dávky zobrazované na displeji dialyzačního monitoru během ošetření je patrný z obrázků dole.

Zdroj záření ❶ vysílá UV paprsky ❷ do prostoru vyplněného dialyzátem. Substance rozpuštěné
v dialyzátu absorbují toto záření a míra absorpce je snímána senzorem ❸. Na počátku ošetření je koncentrace látek vylučovaných močí vysoká. Dochází ke značné absorpci UV záření. Na konci léčby (pravý obrázek) zbývá v použitém dialyzačním roztoku jen několik molekul odpadních látek, které již jen minimálně absorbují UV záření. Snadno srozumitelné je zobrazení průběhu skutečné účinnosti dialýzy na obrazovce dialyzačního monitoru: Na konci léčby uživatel vidí, zda bylo dosaženo zamýšleného cíle léčby. Relevantní data jsou k dispozici pro uložení na datovou kartu pacienta nebo v systému Nefris.

Od doby uvedení Adimea® na český a slovenský trh bylo instalováno již přes padesát systémů. Dosavadní zkušenosti domácích uživatelů potvrzují očekávané výsledky. Reportují velmi dobrou shodu výsledků poskytovaných systémem Adimea® s laboratorními měřeními.

Praxe navíc ukazuje, že systematické rutinní používání systému může pomoci včas detekovat problémy v cévním přístupu. Například neočekávaný nárůst hodnoty Kt/V v průběhu ošetření může ukazovat na zvýšení recirkulace v A-V shuntu např. vlivem srážení.

Naopak příliš rychlý nárůst hodnoty Kt/V od počátku ošetření může signalizovat trvale omezený průtok shuntem a vysokou recirkulaci např. vlivem stenózy.

V současné době probíhá aktualizace všech distribuovaných systémů Adimea® na plné spektrum ošetření. Aktualizace je poskytována zdarma v rámci technické podpory zařízení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontinuální spektroskopické měření Kt/V v klinické praxi

Michal Dušek, Lenka Muziková
Dialyzační středisko B. Braun Avitum, Praha - Homolka

Metody

Do výzkumu jsme zařadili pětadvacet pacientů léčených hemodialýzou více než tři měsíce, třiadvacet
z nich mělo jako cévní přístup AVF a dva permanentní katetr v jugulární žíle. U každého pacienta jsme realizovali dvě měření s odstupem tří týdnů. Při každém měření jsme provedli odběr krve na hodnotu urey před léčbou a po ní. Odběry byly provedeny dle doporučeného postupu EPBG. Výpočet Kt/V byl následně proveden dle Daugirdasova vzorce. V závěru jsme porovnali výsledky výpočtů a měření Adimea® statistickou metodou „vyvážená ANOVA s opakováním“.

Výsledky

Dle výsledků statistiky se rozptyly hodnot „vypočtených“ a „naměřených Adimea®“ považují za nevýznamné (n = 25, F = 2,1152, p = 0,1520). Systém Adimea® proto podle našich výsledků zajišťuje měření adekvátnosti dialýzy ve výborné kvalitě a může nahradit sledování Kt/V pomocí krevních odběrů a výpočtu.

Využití pro praxi

Doporučujeme systém Adimea® k rutinnímu využití v běžném provozu. Ze sesterského hlediska musíme potvrdit komfort jak pro sestry, tak pro pacienty. Pro sestry je přínosná jednoduchost, přehlednost a informovanost a pro pacienty určitě menší frekvence odběrů a hlavně vědomí, že s novou technologií přichází i zvýšení kvality jejich léčby.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník