Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

4. jihlavská konference - Poruchy pánevní statiky a urogynekologie 2010

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

1. Duben 2010

18. února 2010 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina již 4. jihlavská konference „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Šlo o celostátní akci, na kterou přijali pozvání přední čeští urogynekologové a urologové. Zaregistrováno bylo sto deset účastníků. Akci uspořádala Česká lékařská komora ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým a Urologickým oddělením Nemocnice Jihlava a Aesculap Akademií.

Záštitu nad konferencí přijali hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a ředitel Nemocnice Jihlava Ing. Josef Čekal. Současně s konferencí proběhla v předsálí expozice sponzorujících firem
(B. Braun Medical, Pfizer, Astellas) s urogynekologickou nabídkou.

Jako první se ujal slova doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., z Ústavu pro péči o matku a dítě přednáškou „19. 2. 2009 - 18. 2. 2010 v urogynekologii“, ve které sumarizoval trendy posledního roku
v urogynekologické operativě. Formuloval následující závěry: Operační techniky v léčbě SIM prodělaly
v poslední době velký rozvoj. Tahuprostá vaginální páska (TVT) je metodou volby u stresové močové inkontinence (ISD). V ostatních případech jsou indikovány TVT nebo volná páska s obturátorovou trajektorií. Minipásky jsou ve stadiu evaluace a validní data zatím nejsou k dispozici.

Následovala přednáška prim. MUDr. Ivana Huvara, CSc., z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, která nesla název „Komplikace po aplikacích implantátů“. Komplikace rozdělil na peroperační, časné a pozdní. Jak docílit jejich snížení? Současný stav je začátkem, ne koncem cesty. Skepse je velmi užitečná. Efektivita těchto operací je dobrá, nicméně jsou kritizovány jejich komplikace, které je možno snížit používáním šetrnějších materiálů (lehčené, částečně vstřebatelné apod.) a snížením invazivity výkonů (kratší trajektorie, menší průnik tkáněmi atd.). Ke snížení frekvence komplikací jistě přispěje i centralizovaná péče a celostátní povinný registr komplikací.

Přednášku „Současný pohled na urodynamiku“ přednesl doc. MUDr. František Záťura, CSc.,
z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Cílem urodynamiky je během vyšetření pacientky identifikovat její obtíže, a pokud se to nepodaří standardními technikami (cystometrie, uroflowmetrie), je nutno přejít na jinou metodu, jako je ambulantní urodynamický holter. Tak je možno stanovit diagnózy, identifikovat hlavní z nich a navrhnout léčbu.

Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednesl přednášku „Infekční komplikace urogynekologických operací“. Závěrem stanovil následující preventivní opatření: vyšetření a přípravu poševního prostředí, vhodný screening poševního pH, lokální přípravu estrogeny, profylaktickou aplikaci antibiotik, dokonalou operační techniku a racionální používání antibiotik.

Retropubický versus transobturatorní přístup u ISD hodnotil prim. MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED.,
z Gynekologicko-porodnického oddělení Onkologického Centra J. G. Mendla v Novém Jičíně. Závěrem konstatoval, že je nutná předoperační selekce pacientek a že se různé přístupy doplňují a nesoutěží spolu.

Po pauze na oběd se slova ujal prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze s přednáškou „Nové typy rekonstrukčních operací pánevního dna. AJUST, Prosima, Elevat“. Ve své bohatě dokumentované přednášce prezentoval nové minimálně invazivní metody rekonstrukčních operací pánevního dna Prosima a Elevat. Tyto operační metody jsou jednodušší. Na vyhodnocení jejich léčebného efektu se nyní čeká.

Změny délky implantátů u rekonstrukčních operací pánevního dna se týkala následující přednáška, kterou přednesl MUDr. Kamil Švabík, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své práci rozlišil svráštění od zkrabacení. Hlavní podíl na změně délky předního proliftu má zkrabacení a je ireverzibilní (38 %). Vlastní shrinking u materiálu Gynemesh je
18 %.

Doc. MUDr. Roman Zachoval, CSc., z Urologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči přednesl přednášku „Rozdílný pohled pacienta a lékaře na problematiku hyperaktivního měchýře“. Závěrem konstatoval, že každý pacient je jiný: má rozdílnou anamnézu (komorbidity), různou odpověď na léčbu, jiná očekávání a jinou míru pocitu spokojenosti s léčbou. Důležitá je vzájemná dohoda - což by mělo být cílem léčby z pohledu lékaře i pacienta.

Předposlední přednáška byla opět z dílny Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a přednesl ji
MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D.: „Prospektivní kolekce dat pacientek po naložení implantátů. Jednoroční follow up“. Hodnotil 138 pacientek s odstupem dvanácti měsíců od operační léčby. 82,7 % mělo zlepšený morfologický nález. Stresová inkontinence de novo se vyskytla u 31 % a eroze v 5 %. 2.8 % žen hodnotí svůj stav po operaci jako špatný. Jde o specifický typ komplikací jak peroperačních, tak pooperačních. Tyto operace by měly být prováděny na specializovaných pracovištích.

Poslední přednášky se ujali autoři z hostitelského pracoviště prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., se spolupracovníky z Gynekologickoporodnického oddělení Nemocnice Jihlava. Ve své přednášce „Náplň a výsledky urogynekologické ambulance Gynekologickoporodnického oddělení Nemocnice Jihlava“ informovali o spolupráci mezi ambulantními gynekology, urogynekologickou ambulancí Nemocnice Jihlava a vlastním oddělením. Urogynekologická ambulance vyšetří sto sedmdesát nových pacientek za rok. TOT/rok (Trans Obturatorium Tape) se provede asi padesát, Burch/rok se provede přibližně deset. Na vyšší pracoviště se odesílají přibližně čtyři pacientky za rok.

Zatím jen kuloárově byla konference velmi dobře hodnocena a jistě přispěla k šíření poznatků
a zkušeností našich špičkových urogynekologických pracovišť mezi odbornou gynekologicko-urologickou veřejnost. Již pátá polojubilejní konference stejného názvu a stejného zaměření proběhne ve stejných prostorách 17. února 2011. Všechny zájemce srdečně zveme.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník