Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. jihlavská onkogynekologická konference - Zhoubné nádory ovaria

16. Květen 2011

2. jihlavská onkogynekologická konference - Zhoubné nádory ovaria

17. března 2011 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina 2. jihlavská onkogynekologická konference odborně zaměřená na zhoubné nádory ovaria. Tuto celostátní konferenci upořádala Lékařská komora ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým a Onkologickým oddělením Nemocnice Jihlava spolu s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a Aesculap Akademií.

Konference byla na seznamu oficiálních akcí České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS), České onkologické společnosti (ČOS) a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF). Záštitu nad ní přijali hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Ing. Jakub Novotný, Ph.D., a ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev.

Dopolední blok přednášek zahájil doc. RNDr. La­dislav Dušek, CSc., IBA, z Masarykovy Univerzity v Brně přednáškou Epidemiomogie zhoubných nádorů ovaria u nás a ve světě . V roce 2008 bylo nově diagnostikováno 1 634 žen se zhoubným nádorem ovaria, 724 na tuto diagnózu umírá a žije s ní
8 867 žen.

Následovalo sdělení na téma Ultrazvuková diagnostika zhoubných ovariálních nádorů , které přednesla as. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z jejího vystoupení vyplynulo, že ultrazvukové hodnocení pánevního nádoru je nejpřesnější zobrazovací metodou. MRI, CT a PET - CT jsou metody komplementární.

Doc. MUDr. David Kužel, CSc., z téhož pracoviště se věnoval problematice laparoskopie adnexálních tumorů . Adekvátní laparoskopický staging časného ovariálního karcinomu je možný při individualizaci přístupu ze strany pacientky a operačního týmu.

Prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra stejného pracoviště, sumarizoval současné poznatky a možnosti chirurgie ovariálního karcinomu . Pro prognózu je klíčové dosažení optimální cytoredukce a nulového makroskopického rezidua. Opodstatněné jsou resekční výkony na střevech a v nadbřišku. Identicky je nutno postupovat i při sekundární, eventuálně terciální cytoredukci.

Poté následovala přednáška prof. MUDr. Lukáše Roba, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. lékařské fakulty v Praze - Motole, která se týkala kontroverzí v rozsahu lymfadenektomie ve stagingu a léčbě ovariálního karcinomu . Lymfadenektomie zlepšuje prognózu u žen s nulovým nádorovým reziduem (R   0), u žen s R   1 (reziduum 1-10   mm) je sporná a při reziduu větším než 1   cm (R   2) není přínosem.

As. MUDr. Marek Pluta, Ph.D., ze stejného pracoviště se věnoval tématu Interval debulking surgery (IDS) , Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgie . U primárně inoperabilního pacienta je IDS prospěšná.

Přednášky z oblasti chemoterapie a radioterapie

MUDr. Tomáš Svoboda z Onkologického a radioterapeutického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň přednesl zásadní sdělení Současná doporučení pro chemoterapii karcinomu ovaria . Efekt chemoterapie není dostačující a zejména v dalších liniích ji prakticky nikdy nelze označit za kurativní. Jedinou kurativní léčbou je chirurgie.

Následovala přednáška prim. MUDr. Josefa Chovance, Ph.D., z Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu na téma „ Možnosti biologické léčby u karcinomu vaječníků “. Nejvíce informací a zkušeností je zatím u bevacizumabu. Výsledky klinických studií této antiangiogenní léčby u karcinomu ovaria jsou povzbudivé.

MUDr. Miluše Dolečková, Ph.D., z Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice si ve své přednášce položila otázku, zdali je v léčbě nádorů vaječníků ještě místo pro radioterapii , a odpověděla na ni kladně. Řada pacientek s vysokým rizikem recidivy bude z abdominopelvického ozáření profitovat prodloužením přežití.

Mgr. Zuzana Spurná z Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně ve své přednášce radila, jak „přežít“ v medicíně . Lékaři a zdravotnický personál spadají do okruhu profesí orientovaných na pomoc ostatním a hrozí u nich zvýšené riziko syndromu vyhoření. Toto se vztahuje zejména na onkologii, kde lékaři vytvářejí blízké vztahy s pacienty, jejichž nemoc je ohrožuje na životě a terapie má pouze omezený účinek.

MUDr. Lucie Mouková z Gynekologického oddělení Masarykova onkologického ústavu seznámila přítomné s  využitím selektivních antagonistů NK1 - receptorů v antiemetické léčbě ovariálních karcinomů . Preparát Aprepitant zlepšuje odpověď na kombinovanou antiemetickou léčbu, chrání před nevolností a zvracením, působí preventivně během následujících cyklů chemoterapie a zvyšuje kvalitu života.

Závěrečnou přednášku Současné možnosti léčby zhoubných ovariálních tumorů v rámci Komplexního onkologického centra Vysočina kolektivu autorů z tohoto pracoviště přednesl jeho vedoucí prim. MUDr. Lubomír Slavíček. Onkogynekologické centrum je součástí tohoto pracoviště. To zajišťuje multioborový přístup, spolupráci s okresními pracovišti, personální a technické vybavení, dostupnost léčby na jednom místě, spolupráci s univerzitními pracovišti a nabízí spolupráci na klinických studiích.

Je potěšující, že po každém sdělení následovala živá diskuse a že se celé zúčastnilo 132 zdravotníků. Vzhledem k úspěchu a pozitivním ohlasům obou již zorganizovaných onkogynekologických konferencí a vstřícnému postoji k těmto akcím ze strany Aesculap Akademie bude možné uspořádat 3. jihlavskou onkogynekologickou konferenci opět za rok, s největší pravděpodobností již tradičně třetí čtvrtek měsíce března. Probíraným tématem bude karcinom endometria. Všichni účastníci jsou na tuto konferenci srdečně zváni. 

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Nemocnice Jihlava
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory