Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pacientská cesta na principech ERAS

11. Březen 2021

Pacientská cesta na principech ERAS

Jak založit fungující ERAS tým (Enhanced Recovery After Surgery), jaká je role sestry, chirurga, anesteziologa v konceptu ERAS a jaká je správná výživa u velkého chirurgického výkonu – to byla ústřední témata lednového on-line sympozia, které uspořádala Aesculap Akademie společně s Fakultní nemocnicí Brno v návaznosti na několikaletý kolorektální projekt.

Sympozium připravovala řada oborníků ze tří významných nemocnic, a to ERAS sestry Helena Bartošová, Romana Eysseltová a MUDr. Beáta Hemmelová, Ph.D., z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice
Brno, doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, z KARIM 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a MUDr. Jan Fulík z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. 

Zrychlené zotavení po operacích 

ERAS neboli zrychlené zotavení po chirurgickém výkonu je název pro moderní přístup zdravotní péče o chirurgického pacienta, podložený ověřenou praxí a klinickými studiemi. Cílem tohoto programu je snížení operačního stresu, snížení komplikací a rychlejší uzdravení. Důležitou součástí takového komplexního programu je aktivní přístup pacienta, multioborová spolupráce a ucelený postup. 

Sympozium se skládalo ze tří bloků, a to velmi praktických, návodných. V prvním bloku hlavním tématem bylo, jak úspěšně implementovat změny podložené ERAS doporučeními a jak založit fungující multioborový tým, v němž společný pohled může přinést lepší celkové výsledky u elektivních výkonů. 

V druhém bloku pak na řadu přišla praktická doporučení týkající se jednotlivých odborností čili role chirurga, anesteziologa, sestry i pacienta a adherence k ERAS doporučením. Společně jsme prošli například specifi ckou předoperační přípravu, jak zabránit hladovění, specifi ckou premedikaci, kontrolu glykemie a  tělesné teploty, management bolesti − nové techniky analgetizace, prevenci PONV, včasnou vertikalizaci pacienta, bilanci tekutin, a to vše s fokusem na prevenci SSI. „Pacientská cesta“ řeší tyto klíčové faktory.

Pomáhá objasnit, jak interagují či ovlivňují zotavení pacienta, a pomáhá zkrátit pobyt pacienta v nemocnici po operaci. ERAS sestra je pro pacienta průvodcem, podporou a zároveň koordinátorem dobře fungujícího týmu poskytujícího tu nejlepší péči. Třetí blok se věnoval nutrici u velkého chirurgického výkonu, přípravě pacienta a optimalizaci jeho klinického stavu, který má vliv na úspěch celého léčebného procesu (např. malnutrice, kouření, anemie atd.). Děkujeme všem účastníkům našeho sympozia za účast a příjemnou atmosféru, kterou nám i při on-line přenosu pomohli vytvořit. Záznam sympozia „Pacientská cesta na principech ERAS“ bude brzy k dispozici.

Jana Cheníčková
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie